Coöperatieve Aankoopvereeniging „De Wieringermeer" G.A. te Slootdorp Wieringermeer. nomen, waarvan het pootgoed afkomstig I is uit de volgende gebieden (globaal aan gegeven) I. Groninger en Drentsche Veenkolo niën het gedeelte ingesloten door de lij nen Groningen, Zuidlaren, Gieten, Buinen, Enlo, Valthe, Klazienaveen, Oostgrens langs Duitschland, Delfzijl. II. In Drente en Overijsel het ge deelte ingesloten door de lijnen Hooge- veen, Dedemsvaart. Ommen, Hardenberg, Coevorden. jUL In Drente J een strook langs de Smildervaart van Assen tot en met Hoo- gersmilde. Door deze ma'atregel tracht men te voor komen dat de gevreesde wratziekte zich naar elders overplaatst. Het is n.1. bekend dat binnen de bovenstaande gebieden be smette perceelen voorkomen. De grond hiervan blijft jarenlang met wratziekte be smet, en wie slechts eenmaal poters van zoo'n besmet perceel in de Wieringermeer zou gaan verbouwen, loopt het risico zijn grond voor jaren voor aardappelverbouw ongeschikt te maken, terwijl de consequen ties voor de Wieringermeer als geheel nog veel onpleiziger zouden kunnen zijn! RASSENKEUZE Nog niet zoo heel lang geleden is het verslag van de in 1939 en 1940 door de Rijkslandbouwconsulenten en andere in stanties genomen rassenproeven met aard appelen verschenen. Daarin werden een groot aantal proeven, verspreid over het geheele land, verwerkt. Overal ging men van hetzelfde poótgoed uit. Er is telkens onderscheid gemaakt tusschen zandgrond en klei. Hierbij dient men te bedenken, dat met deze zandgrond in hoofdzaak het diluviale zand bedoeld is (heide ontginnin gen en eschgronden). De Wieringermeer* zandgronden mogen daaraan niet gelijk gesteld worden. Onze zandgronden onder scheiden zich daarvan le. door een hoog kalkgehalte en 2e. door een beter vocht- voorziening (tenminste in de ge-infil treerde gebieden). Bij de beoordeeling van de rassen zal men zich ook voor de zand- bedrijven in de Wieringermeer, dus meer hebben te oriënteeren op de resultaten welke in bovengenoemd verslag voor klei grond werden gevonden. Achtereenvolgens zullen de aardappelen groepsgewijs worden bespioken. I. Zeer vroege aardappelen. In geen van beide jaren (1339 en '40) kwamen hierbij bijzondere resultaten naar voren. De gewone Eersteling, welke ech ter vatbaar is voor wratziekte, voldeed het best. De roode Eersteling van Brandsma en ook die van Matthijs, behoefden in kwa liteit niet voor de gewone Eersteling onder te doen. De opbrengst van deze beide ras sen bleef echter beneden die van de ge wone Eersteling. De productiviteit van die van Brandsma lijkt nog weer beter dan die van Matthijs. Deze laatste bleef in '40 17 pCt. beneden de gewone Eersteling. De nieuwe, voor wratziekte Onvatbare, rassen stonden in kwaliteit (Dumber, Yeoman (Frühmölle en ook Geelblom) ech ter alleen bij vroeg rooien) of in op brengst (Magneto, Limosa) bij Eersteling achter. Hoewel Geelblom in 1940, wat de op brengst betreft, een goed figuur maakte, bleek helaas de kwaliteit in vrijwel alle opzichten iets minder goed dan die van Eersteling (althans bij vroeg rooien.) II. Vroege aardappelen. Hierbij kon geen- der voor wratziekte onvatbare rassen de knolopbrengst van Bintje evenaren. De verschillen zijn veelal zelfs zeer groot. De kookkwaliteit van Deva en Veen- huizen 31/74 Beteka) was bij gemid delde omstandigheden ongeveer gelijk aan die van Bintje. In opbrengst bleef Deva in in'39, 28 pCt. en in '40^25 pCt. bij Bintje achter. Beteka werd alleen in 19^ beproefd en opbrengst k beneden bleef toen in Gemeentelijke Commissie voor het Land- en Tuinbouwonderwijs in de Gemeente Wieringermeer. VLASREPELCURSUS. Evenals in den vorigen winter zal we derom een vlas-rej^l-cursus voor jongere landarbeiders worden georganiseerd, on der de volgende bepalingen 1. Deze cursus duurt 6 weken, terwijl beperkt tot 10 personen. de deelname is i as\ v Bintje. De bloemigheid en me*4 .leid w \?e voorkeur genieten zoons van reeds aanmerkeijlk beter dan dié van Bint)-c, waardoor dit ras reeds vroeg voor con sumptie geschikt was. Geelblom en Duivelander werden in kookkwaliteit iets lager gewaardeerd /Jan Bintjje. In voedingswaarde zetmeelge- halte) stonden Bintje en Geelblom bené den de andere rassen. Over de productiviteit van Geelblom in deze klasse kan geen conclusie worden getrokken. In 1939 bleef dit ras 24 pCt. beneden Bintje en in 1940 kwam het in opberngst er 2 pCt. bovenuit. Duivelander is eveneens onvatbaar voor wratziekte en leverde in beide jaren 'een 10 - 15 pCt. lagere opbrengst dan Bintje. Hoewel de kookkwaliteit bij vroeg rooien iets minder is dan van Bintje, kun nen van ^dit ras onder gunstige omstan digheden aardappelen van goede kwali teit geteeld worden. Hce voldeed de Eigenheimer bij vroeg en zeer vroeg rooien In 1940, toen de Eigenheimer ook in de series vroege en zeer vroege rassen was opgenomen, leverde dit ras aardappelen van uitstekende kwaliteit en moest het, behalve bij zeer vroeg rooien, in dit op zicht boven alle andere rassen van beide series worden gesteld. De knolopbrengst van Eigenheimer was bij vroeg rooien in 1940 op kleigrond 17 resp. 26 pCt. lager en op zandgrond 8 resp. 8 pCt." hooger dan van Eersteling en Bintje. Wordt vervolgd. de Wieringermeer woonachtige landar beiders. 2. De leeftijdsgrenzen zijn vastgesteld op 17-21 jaar. Hiervan kan echter afgewe ken worden. 3. Gedurende de eerste weken wordt in uurloon gewerkt, daarna beoordeelt de commissie of verder in accoordloon kan worden gewerkt. Een trainingstoeslag zal worden uitbetaald, zoodra in accoord wordt gewerkt. 4. Wekelijks wordt een bedrag van f 2.50 van het loon der cursisten ingehou den. Deze bedragen worden na afloop van den cursus aan de cursisten uitbetaald, doch slechts indien zij den geheelen cur sus hebben gevolgd. Deze bepaling is niet op toepassing op hen, die door ziekte of anderszins den cursus niet konden bijwonen 5. Personen, die in den vorigen winter een repelcursus volgden, kunnen wederom den cursus volgen. Zij kunnen in aanmer king komen voor een herscholingstoeslag, terwijl aan hen het diploma van „voor werker" kan worden uitgereikt. 6. Personen, die voor den eersten keer aan een vlas-repel-cursus deelnemen, ont vangen bij voldoenden uitslag, daarvan een getuigschrift. 7. Gegadigden voor dezen cursus die nen zich aan te melden, vóór 5 December a.s. bij den secretaris der commissie, Raad huis, Wieringerwerf, of bij den heer. K. van Gaaien# Brink, Slootdorp, De Commissie voor Land- en Tuinbouw Onderwijs, A- O'VINGE, voorzitten A. N. NAP, secretaris. SLOOTpORP, 28 Nov. '45 GROND ONDERZOEK. Wij maken langs dezen weg de leden er op attent dat er thans een mooie gelegenheid bestaat om hun gronden te laten onderzoeken. Het veld is ruim en zoolang er nog geen vorst komt, kan het bemonsteren plaats vinden. Boven dien hèeft U dan de analysen voor het volgende bemestingsjaar bijtijds in handen. Door de Beurs Vereeniging te Mid- aenmeer is een subsidie aan de Veree niging verstrekt, die voor gedeeltelijke dekking der kosten, aan het grondon derzoek verbonden, zal worden gebruikt. Ieder lid dat grondmonsters laat onder zoeken zal zijn deel van deze subsidie óp deze wijze uitbetaald krijgen. Om een zuiver inzicht te krijgen, vooral wat betreft de te stellen eischen aan de Kali- en Phosphorzuurhuishouding der Aan onze Leden en Afnemers. GELDIGE KUNSTMESTBONNEN. Als deze mededeelingen op de plaats verschijnen (Zaterdag) dan is practisch de Stikstofbon K ongeldig, degene die dus nog K (kalkstikstof) bonnen thuis heeft, kan die Zaterdag nog inleveren, doch daarna niet meer. Alleen is dan nog geldig de Fosforzuurbon met opdruk I. NOG NIET ONTVANGEN KUNST MESTBONNEN. Van enkele pachters weten we, dat ze nog geen kunstmestzegels hebben ontvan- gn. We zouden gaarne willen weten hoe veel er dit zijn. Laat een ieder dus zoo spoedig mogelijk opgeven de H.A. land, gesplitst in bouwland en grasland en vol ledig adres. Indien mogelijk, ook opgeven hoe groot de eerste gift was in het vo rig seizoen, dus de hoeveelheid totaal min Bizondere toewijzing. Wij vragen dit om dat er 80 pCt. van die eerste toewijzing thans gegeven wordt. COÖPERATIE CURSUSSEN (lezingen.) De tijd [8 Dec.) nadert dat de eerste lezing gehouden zal worden, pl.m. 70 deel nemers zijn er. Wie nog komen wil op deze leerzame lezingen, gelieve het strookje, defti onder aan de circulaire is gehecht, nog heden op te zenden aan één van de adressen |b.v. Aankoopvereeniging.) De volgende datums goed noteeren 8 Dec., 15 Dec., 5 Jan. '43, 12 Jan. '43, 19 Jan.- en }26 Jen. Aanvang steeds half drie in Hotel ,,De Wieringermeer" te Slootdorp. punt te stichten, waar U de tarwe kunt brengen om deze te malen. De adressen wordeq volgende week bekend gemaakt. We hebben het ons aldus voorgesteld Tusschen 6-9 van iedere maand moet de tarwe vervoerd worden als baktarwe tusschen 20 - 23 van iedere maand moet (volgens voorschrift) het meel vervoerd worden. Wanneer we nu één vaste plaats hebben aan éen weg, dan wordt het daar door ons opgehaald en weer terugge bracht als meel. U hebt dan geen trans portmoeilijkheden meer. Ieder krijgt van zelfsprekend zijn eigen tarwe weer terug, doch zorg er voor dat er een duidelijk adres (label) aan zit. Het vervoerbewijs kunt U aan de zak binden. Deze regeling zal voor ieder van belang zijn. Een ieder kan hier ook van profiteeren. AFLEVERING KUNSTMEST. Uit voorraad leverbaar Kalkamon, A.S.F. 15-18-24, A.S.F. 2-10-20, Kalizout 40 pCt., Kalizout 50 pCt., Kalkstikstof, Slakkemeel, Fosforietmeel zonder bon, de Kali in de A.S.F, 2-10-20 is chloorhoudend, doch is zeer geschikt voor vlas en erwten, eventueel bieten en groen land. 't Fosforietmeel is 14-15 pCt. fosfor- zuur oplosbaar in mineraalzuur. Kunst- mestzakken komen, indien N'IET wordt omgestort, voor f 3 per stuk op rekening en worden voor f 2.50 teruggenomen. PAPIEREN ZAKKEN. Wanneer er afnemers zijn die de kalk amon in papieren zakken van 75 Kg. wil len ontvangen, laat die dat even doorge ven, omdat wij het plan hebben een par tij papieren zakken te koopen. We vragen om spoedige opgave, opdat wij zoo onge- Wiermgermeergronden, is het voor U en Secr yan den Bond van op Coop grond. voor ons van groot belang dat wij de slag werkende Zuivelfabrieken in Noord- beschikking hebben over een voldoend Hollland over iDe Coöperatieve Zuivel- aantal analysen van diverse gronden. bereiding en Verkoop van Zuivelproduc- Mocht U dus belang stellen in deze ,en gr ;s gelegenheid tot vragen stellen, vooral thans belangrijke kwestie, dan pbr j Appelman leidt deze vergadering, verzoeken wij U dit bekend te maken bij de Voorlichtingsdienst, (Domeinkantoor CENTRALE PLAATSEN waar tarwe en te Wieringerwerf, tel. 65 en 66) of haver gebracht kan worden ter maling. Woensdags op de Beurs. Over dit onderwerp komen wij volgende week terug. We hebben het plan om zoo- JOH. BREED. veel mogelijk aan één weg éen centraal De eerste spreker is Ir. G. Kramer, veer het kwantum voor aankoop kunnen nagaan. U behoeft alleen maar op te ge- .ven „Levering in papieren zakken1", dan weten wij het wel. Een dezer dagen komt een schip met kalkamon op Middenmeer, wie kan ont vangen geve een seintje. Coop. Aank. Vereen. „De Wieringermeer G.A." R. SPIKMAN, Zaakv.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1942 | | pagina 4