OFFICIEEL MEDEDEELINGENBLAD Ie Jaargang Zaterdag 5 December 1942 No. 6. VAN DE GEMEENTEN WIERINGERMEER EN WIERINGEN EN VAN VERDERE OVERHEIDSINSTELLINGEN IN DEZE GEMEENTEN BENEVENS VAN ORGANISATIES OP LANDBOUWGEBIED. Gemeente Wieringermeer. STAATSBOSCHBEHEER. Gemeente Wieringen. .1 UITGEGEVEN TER DRUKKERIJ CO RN; J. BOSKER, WIERINGEN. Verantwoordelijk voor den inhoud A. N. NAP, Wieringerwerf. WAARSCHUWING. Door de jachtopzieners is gemeld, dat strooperij door middel van strikken zet ten in het door de Duitsche weermacht in deze gemeente gevorderd jachtter rein herhaaldelijk voorkomt. De jachtopzieners hebben opdracht gekregen daarop streng toe te zien en overtredingen direct ter kennis te bren gen van den Duitschen Jachtofficier. Hij, die zich ophoudt met strooperij, wordt in zijn eigen belang aangeraden hiermede te staken, omdat dit niet al leen een hooge boete, doch tevens meer dere onaangenaamheden' voor den over treder zal kunnen hebben. Wieringerwerf, 1 December 1942. De wnd. burgemeester van W.-meer. A. SAAL. RECTIFICATIE. Tengevolge van een zetfout is in het vorige nummer van dit blad aan het hoofd van het eerste artikel vermeld „Openbare Veiligheid." Het ligt voor de hand, dat dit op een vergissing berust. Immers het artikel, dat handelde over collecten enz. had in geen enkel opzicht iets ij et de openbare veiligheid te ma ken. KLEEDING EN DEKKING. Door den Nederlandschen Volksdienst wordt in de Buurtschap Wieringermeer een inzameling van Kleeding en dek king gehouden ten behoeve van de noodlijdende gezinnen in Wieringermeer. Indien in Uw gezin kleeding of dek king aanwezig is, welke niet meer ge bruikt wordt, doch nog in behoorlijken staat verkeert, of door reparatie in goeden staat is te brengen, verzoek ik U deze goederen gratis af te staan aan den Nederlandschen Volksdienst. De ingeleverde goederen zullen verdeeld worden uitsluitend onder de arme ge zinnen in Wieringermeer. De goederen kunnen worden ingele verd bij de onderstaande adressen te Wieringerwerf den heer I. H. A. E. Harshagen, Terpstaat 16. te Middenmeer den heer Th. J. van Vegten, Brugstraat 23. te Slootdorp den heer E. A. Linden- berghj Slootweg 21. Wieringerwerf, 5 December 1942. Het Buurtschapshoofd van den N.V.D. in Wieringermeer, A. SAAL. WINTERHULP. Op Maandag, 7 December 1942 wordt de derde lijstencollecte ten bate van Winterhulp Nederland gehouden. Nog steeds houden velen zich afzijdig en achten het niet noodig een bijdrage aan Winterhulp te offeren. Sommigen onder hen geven niet, omdat zij princi- pieele bezwaren hebben tegen het ge ven aan Winterhulp. Vaak blijkt echter, dat deze „nièt-gevers" ook vroeger on der het oude stelsel nimmer of uiterst zelden een bijdrage schonken aan lief dadige instellingen. Het vermoeden is dus gewettigd, dat hun tegenwoordige „principieele" bezwaren meer voortko men uit egoistische dan uit idieele over- wegingen. j Laten zij beseffen, dat zij vooral nu 'een dure menschenplicht te vervullen ïiebben het helpen van noodlijdende landgenooten. Thans, nu in velé gezinnen de nood hoog is, moet een ieder, met terzijde stelling van alle egoistische overwegin gen, het belang van zijn medemenschen mede behartigen. Het zoo bij uitstek Nederlandsche St. Nicolaasfeest staat voor de deur. In dien U straks zoo gelukkig kunt zijn in eigen huiselijken kring dit feest van blijdschap te vieren, bedenkt dan, dat aan velen hiertoe de middelen ontbre ken. Indien Maandag, 7 December a.s. of eerder door een collectant of per circu laire een beroep op U wordt gedaan, geeft dan met milde hand terwille van Uw noodlijdende medemenschen. Wieringerwerf, 5 December 1942. Het Buurtschapshoofd van W. H. N. in Wieringermeer, A. SAAL. INKWARTIERING DUITSCHE WEERMACHT. Verbruik electrische stroom. Door het Provinciaal Electriciteitsbe- drijf van Noord-Holland is medegedeeld, dat ur inkwartiering van leden der Duitsche Weermacht in daartoe leiden de gevallen een geringe verhooging van het stroomrantsoen voor verlichting kan worden toegestaan, doch dat verhooging van toewijzing voor verwarmingsdoel einden niet kan plaats hebben. Verhooging van het stroomrantsoen voor verwarming is slechts mogelijk, indien dit door de betreffende dienst- stelle wordt aangevraagd aan de Rüs- tungsinspektion te 's-Gravenhage, en deze instantie aan het electriciteitsbe- drijf toestemming verleent tot verhoo ging van de stroomtoewijzing. Omruiling van Kohlengutscheine te gen toewijzingen voor electrischen stroom is niet mogelijk. Wieringerwerf, 2 December 1942. De wnd. burgemeester van W.-meer, A. SAAL. LUCHTBESCHERMINGSDIENST. De wnd. burgemeester, plaatselijk Luchtbeschermingslelder te Wieringer meer maakt het volgende bekend Aangezien nog steeds blijkt, dat door vele ingezetenen onvoldoend verduis terd wordt, wil hij er nogmaals op wij zen, dat een scherpe controle op de naleving der verduisteringsvoorschrif ten plaats vindt. Bij het constateeren van overtredin gen wordt, naast het opmaken van procesverbaal hetgeen een strafopleg ging van 150 gulden boete of 4 weken i hechtenis ten gevolge kan hebben onmiddellijk overgegaan tot afsnijding van den lichttoevoer voor een tijdvak 'van drie dagen. Bij herhaalde overtreding bestaat de mogelijkheid, dat de afsnijding van den lichttoevoer voor een langeren termijn dan drie dagen gelast wordt en dat de overtreding voor een Duitschen rechter wordt gebracht. Vooral café's en restaurants worden extra gecontroleerd. Bij overtreding kan de lichttoevoer voor de geheele inrich ting afgesneden worden. Bij herhaling kan de inrichting geslo ten worden. Tevens wijst hij er op, dat wit-uit- stralende zaklantaarns, welke tijdens de I verduisteringsperiode worden gebruikt, in beslag genomen worden. Verder komt het nog herhaalde malen voor, dat de bevolking bij luchtalarm licht maakt in niet verduisterde vertrekken, deuren cpent enz. enz. In het eigen belang der bevolking zal hiertegen met de meeste gestreng heid optreden worden. De wnd. burgemeester, plaatselijk Luchtbeschermingsleider, A. SAAL. EOSCHWACIITERIJ WIERINGERMEER. Voor brandhout kunnen de nummers 141 t/m 180 worden ingewisseld tegen vervoerbewijzen a f 8.per nummer al leen op Maandag, 7 December 1942 van 9 tot 12 uur te Wieringerwerf, Raad huisstraat 15. Zonder vervoerbewijs wordt geen hout afgegeven. De Burgemeester van WIERINGEN, vestigt nogmaals de aandacht op arti kel 36 bis van de Algemene Politieveror dening der gemeente Wieringen, dat luidt „Het is verboden op of aan wegen of op voor het publiek toegankelijke plaat sen een rijwiel te plaatsen of te hebben, tenzij dit rijwiel onder voortdurend toe zicht staat van een tot het houden hier van bekwaam persoon of voor onmiddel lijk gebruik ongeschikt gemaakt is." Op de naleving van dit voorschrift zal thans streng worden toegezien. Bij overtreding volgt inbeslagneming van het rijwiel, terwijl proces-verbaal zal worden opgemaakt. Wieringen, 4 December 1942. De Burgemeester voornoemd, VAN DLEMEN, Wnd. Burg. BEKENDMAKING. KOSTLOZE INENTING. De Burgemeester van Wieringen, tei waarneming van de taak van Burge meester en Wethouders, brengt ter alge mene kennis, dat gelegenheid tot kos teloze vaccinatie en revaccinatie zal worden gegeven in verschillende ge bouwen en wel DINSDAG 8 December a.s., des mid dags 12 uur precies in een lokaal van de O. L.-school te Westerland WOENSDAG 9 December a.s., des voormiddags 12 uur precies, in een lo kaal van de O. L.-school te Den Oever (mede voor de bijzondere school aldaar) tevens voor Oosterland

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1942 | | pagina 1