Distributiedienst Wieringermeer - Wieringen. Nieuwe bonnen. Distributiedienst Wieringermeer - Wieringen. DONDERDAG 10 December a.s., des namiddags 2 uur precies, in het cate chisatielokaal van de Ned. Hervormde kerk te Hippolytushoef (mede voor de bijzondere school aldaar). REVACCINATIE is telkens 14 dagen later. De aandacht wordt er op gevestigd, dat deze gelegenheid algemeen wordt opengesteld. Medenemen van trouwboekjes of ge boortebewijzen is zeer gewenst. Ouders en verzorgers worden er op opmerkzaam gemaakt, dat de vaccinatie alleen is aan te raden voor kinderen jonger dan 2 jaren en dat de meest geschikte leeftijd waarop de kinderen kunnen worden ingeënt, in verband met het optreden van encephalitis, tussen 3 en 9 maanden is. Wieringen, 30 Nov. 1942. De Burgemeester van Wieringen, ter waarneming van de taak van Burge meester en Wethouders, VAN DIEMEN, l.B. De Secretaris, VAN DUIN. COLLECTEN WINTERHULP. De leuze van Winterhulp-Nederland Door het Volk, voor het Volk, is een uiting van het logische en gezonde grondprincipe de lotsverbonden volks gemeenschap. Het lot heeft ons verbonden en het leven van den één zonder den ander is niet mogelijk. Men kan wel trachten zich in een engere gemeenschap op te sluiten, doch bij eenig nadenken zal men ervaren, dat dit een trachten blijft en men tegen wil en dank genoodzaakt is zelve een grootere gemeenschap te dienen of van de diensten van een g-rootere gemeen schap gebruik te maken. Wanneer zich dan ook bijzondere om standigheden voordoen die de belangen van de geheele gemeenschap aantasten, fcil deze geheele gemeenschap actief moeten zijn om zich hiertegen te verde digen. Zonder gevaar te loopen, door zijn actieve medewerking hieraan te ont houden, zichzelve uiteindelijk buiten de gemeenschap gesteld te zien, is het dan ook niet mogelijk, wanneer deze plicht U roept, zich daaraan te onttrekken. In Winterhulp-Nederland is één de zer püchten belichaamd. De 2e lijsten-collecte wordt gehouden op Zaterdag 5 December en Maandag 7 December 1942. Kent o en doet Uw plicht. De Burgemeester, VAN DIEMEN. NEDERLANDSCHE VOLKSDIENST. Aanvraagformulieren voor den Ne- derlandschen Volksdienst en Winter hulp-Nederland zullen voor het vervolg alleen kunnen worden afgehaald Maandags-, Woensdags- en Zaterdags morgens tusschen 9 en 12 uur aan het adres van het Buurtsehapshoofd den Heer P. C. de Haan, Nieuwstraat No. 17. Op dezelfde dagen en gedurende dezelf de uren bestaat gelegenheid N.V.D. en W.H.N.-aangelegenheden te bespreken. Op andere dagen en andere uren kun nen geen formulieren worden afgehaald of ingeleverd, dan wel andere zaken wor den besproken. Schriftelijke aanvragen en verzoeken kunnen eveneens niét in behandeling worden genomen. De Burgemeester, VAN.DIgMEN."' PREDIKBEURTEN WIERINGERMEER. ZONDAG 6 DECEMBER. NED. HERV. GEMEENTE. W.-werf v.m. 10 uur Ds. Meijer Drees. Slootdorp 2.30 uur. Ds. Meijer Drees. In beide diensten de maandcollecte. Rechtzinnig deel der Ned. Herv. Slootdorp v.m. 10 u. Cand. v. d. Berg van Vlaardingen. Middenmeer v.m. 10 uur Cand. Ybema. W.-werf nm. 2.30 u. Cand. Ybema. De Maandelijksche extra collecte. PREDIKBEURTEN WIERINGEN. ZONDAG 6 DECEMBER. NED. HERV. KERK Oosterland v.m. ÏO'-A uur Ds. v. Beek. Westerland nam. 2Va uur Ds. v. Beek. DOOPSGEZ. GEM. H.-hoef v.m. lOVa uur Ds. Lugt. Extra collecte. ,1. BRANDSTOFFEN VOOR VER- WARMING t.b.v. SEIZOENARBEIDERS. De Plv. Leider van bovengenoemde dienst maakt aan belanghebbenden het volgende bekend Landbouwers, die thans nog huisvesting verleenen aan seizoenarbeiders, kunnen t.b.v. deze personen brandstoffen voor verwarming aanvragen. Dit geldt ALLEEN voor seizoenarbeiders, welke NA 1 Nov. j.I. nog in dienst van bedoelde landbou wers zijn. Formulieren hiervoor, welke aan het Kringkan/toor verkrijgbaar zijn, moeten volledig en duidelijk met inkt ingevuld, worden ingediend vóór UITERLIJK 15 December a.s. Aanvragen, die na ge noemde datum binnenkomen zullen wor den afgewezen, Vroegtijdige aanvragers, zullen, na be handeling van de aanvragen door de Brand stoffencommissie, worden opgeroepen ten einde de hun toegewezen rantsoenbonnen te kunnen afhalen. UI. UITREIKING BONKAARTEN le PERIODE 1943. In aansluiting op mijn publicatie in het vorig no. van dit blad, volgt hier nog een herhaling van de datum en plaatsen van uitreiking. Wieringerwerf op 4 en 7 December in het Gymlokaal Slootdorp op 8 en 9 December in Ho tel „De Wieringermeer." Middenmeer op 10, 11 en: 14 Decem ber in Hotel „Stnit." Den Oever op 15 en 16 December in Café Jurriën Lont. Hippolytushoef op 17, 18, 21, 22 en 23 December in Hotel „de Haan 's morgens van 9.3012.30 en 's micC- dags van 1.303.30 uur. Wat uitgereikt zal worden 1. De bonkaarten voor voedingsmidde len le periode 1943. 2. De aardappelkaarten voor de le pe riode 1943. 3. Toeslagkaarten voor bij zonderen ar beid le periode 1943. 4. Zeepkaarten aan kinderen. Kinderen, die op 1 Dec. 1942 den leef tijd van 2 jaar nog niet bereikt .hebben en dus geboren zijn na 1 Dec. 1940 ontvan gen een kaart P111 en een kaart P2II. Kinderen, die op 1 Dec. 1932 den leef tijd van 2 jaar bereikt zullen hebben, doch op dien datum nog geen 8 jaar oud zijn dus geboren na Dec. 1934 doch vóór 2 Dec. 1940) ontvangen 1 kaart Pilt. 5. Tabaks-, Cigaretten- en Versnape- ringskaarten. Mannelijke personen, die op 27 Dec. 1942 den leeftijd van 18 jaar of ouder hebban bereikt, dus geboren zijn voor 28 Dec. 1924 ontvangen een Bonkaart Q 111 Tabak Uitsluitend vrouwen, die op 27 Dec. 1942 den leeftijd van 25 jaar of ouder hebben bereikt, dus geboren zijn voor 28 Dec. 1917 ontvangen een Bonkaart Q 211 Ciga retten. Zij, die geen Tabaks- of Cigaretten- kaart hebben ontvangen, of die op grond van hun leeftijd niet voor deze kaarten in aanmerking komen, ontvangen een Bonkaart Q 311 Versnaperingen. Voor de overige bijzonderheden wordt verwezen naar bovenaangehaalde publi catie in „Het Officieele - Mededeelingen- blad" van 28 November j.1. WIERINGERWERF, 4 Dec. 1942. De Plv. Leider van den Distributiedienst, Tj. VAN DER HOEK. VAN 6—12 DECEMBER Bon. No. Artikel 62 A Brood 4 rants. brood of gebak. 62 B Brood '/i rants, brood of gebak. 62 Beschuit 1 rants. Beschuit, br. of geb. 62 A Vleesch 1 rants. Vleesch of -waren. 62 B Vleesch V4 rantsoen 62 A Aardappelen 2 Kg. Aardappelen. 62 B Aardappelen 1 Kg. Aardappelen. 62 Melk 1 3/4 Liter Melk. 62 Taptemelk 1 3/4 Liter Taptemelk. 62 Tabak 1 rantsoen tabak of sigaren. 29 NOVEMBER t.m. 26 DECEMBER. Bon No. Artikel 437 Algemeen 1 Kg. Suiker. 438 Algemeen 500 gram Jam. 439 en 440 Alg. 250 gr. gort op iedere bon 441 Alg. 100 gr. Vermicellie of Puddingp. 442 tot 444 Algemeen 100 gram Kaas. 445 Algemeen 250 gram Koffiesurrogaat. 447 t.m. 450 Alg. 1 rants. Bloem, Brood of Gebak. 4-73 Reserve 500 gram Rijst/ 3-74, 4-74 Reserve Cacao. 3-75 en 4-75 extra snoep voorkinderen Chocolade 3-76 en 4-76 Suikerwerk. 24 NOVEMBER t.m. 5 DECEMBER. 58 Boter V2 rantsoen Boter. 12 Nov. t.m. 10 Januari 1943 Boter voor kinderen beneden de leeftijd van 21 jaar op bon 59. 1 NOVEMBER t.m. 12 DECEMBER 5657 Versnap. 100 gram Chocolade. 5859 Versnap. 100 gram Suikerwerk. Geldige bonnen voor diverse artikelen EA 03 Petroleumt.m. 9 Jan. 1943. 01 t.m. 0.5 B.V. Brandst. 1 eenh. Brand stoffen van 11 Mei 1942 tot 31 Dec. 1942. 06 t.m. 08 B.V. Brandst. 1 eenh. Brand stoffen van 16 Oct. 1942 tot 28 Febr. 1943. 01, 02, 03, 04 K.F. Brandst. 1 eenh. Br.st. (geen anthraciet) diverse data geldig tot 30 April 1943. 452 Alg. Eenh. zeep, 453 Alg. waspoe- der, P. Zeep, P. Toiletzeep, F, Wasch- poeder t.m. 31 Dec. M Textiel (Mannen) 45 gram scheer zeep 1 Sept. 1942 tot 31 Dec. 1942. Zeep 431 Alg., O-zeep. O-toiletzeep, 432 Alg. Waschpoeder, O-waspoeder t.m. 31 December. Honden- en Kattenbrood 12. t.m. 31 Dec. KAARSEN VOOR STAL- EN V OERTUIG VERLICHTTN G. In aansluiting op mijn bekendmaking over dit onderwerp, van 3 October j.1., wordt nog het volgende bekend ge maakt L STAL VERLICHTING. VanaP heden tot uiterlijk 12 Decem ber a.s. kunnen wederom formulieren voor stalverlichting worden aange vraagd en ingediend, voorzoover deze niet bij de le periode (1 Oct.30 Nov. j.1.) zijn ingediend. Bij de indiening van deze nieuwe aanvragen op het Kring kantoor wordt direct de helft van het toegewezen rantsoen uitgereikt. Bij op roeping wordt de tweede helft verstrekt. Zij, die reeds voor de eerste periode een formulier hebben ingediend, worden automatisch opgeroepen ter afhaling van de rantsoenbonnen. II. VOERTUIGVERLICIITING. Zij die van 117 Oct. j.1. reeds een aanvraag hebben ingediend, behoeven niet weer opnieuw aan te vragen. Bij oproeping zal hun het geheele rantsoen voor de tweede periode worden verstrekt. Het indienen van nieuwe aanvragen kan eveneens geschieden tot uiterlijk 12 Dec. a.s. Ook deze personen ontvangen di rect bij de indiening het geheele rant soen voor de tweede periode. Wieringerwerf, 4 Dec. 1942. De Plv Leider van den Distributiedienst Tj. VAN DER HOEK.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1942 | | pagina 2