- i Coöperatieve Aankoopvereeniging „De Wieringermeer" G.A. te Slootdorp Wieringermeer. VERSLAG KOOLRAPEN PROEFVELD. Op het bedrijf van den Heer D. Troost, Noorderkwelweg J 63, werd dit jaar een proef genomen met een 4-tal koolraap rassen. Genoemde proef ging in samen werking met het'I. v. Plantenveredeling te Wageningen, die hiervoor proefnemers zocht en het zaad beschikbaar stelde. De volgende rassen werden op veld jes van 1 are uitgezaaid op 2 Juni Wilhelmsburger, Gele Reuzen, Bom's Friesche, Brandt's Witte koolraap. Grondsoort was heel matig zand, waar practisch nog nooit een vol gewas ge groeid was. Op 10 Juni was de opkomst der 4 rassen zonder verschilop 8 Juli wer den de rapen op stuk gezet, zoodat een stand werd verkregen van 40 cm. in de rij en 25 cm. op de rij. 14 Augustus gaven de rassen Wil helmsburger, Born's Friesche en Gele Reuzen practisch geen verschil in stand te zien. het ras Brandt's Witte echter maakte een veel zwaardere bladontwik keling en vertoonde dan ook een veel forschere en betere stand. Dit verschil handhaafde zich den geheelen zomer tot aan den rooidatum op 30 October. De volgende opbrengsten werden ver kregen Aantal geoogste Kg. Kg. rapen rapen loof Ras p. are p. are p. are 1. Wilhelmsburger 960 444 61 2. Born's Friesche 980 349 56 3. Gele Reuzen 940 340 50 4. Brandt's Witte 940 456 112 Op deze zeer matige zandgrond ble ken de Brandt's Witte en de W;Ahe\nis- burger ver uit favoriet te zijn. De Wilhelmsburger is een mooie j groenkopraap, vrij uniform van stuk, geelvleezig met vermoedelijk vrij hoogei consumptiewaarde. De Brandt's Witte gaf naar verwachting van zijn forsche loofontwikkeling niet veel hooger op brengst dan de Wilhelmsburger, 't Is een wit vleezige raap, waarvan de con sumptiewaarde vermoedelijk iets lager is. Voor een zeer matige grond lijkt dit ras echter wel aanbevelenswaardig in verband met zijn forsche ontwikkeling en groot aanpassingsvermogen. De Born's Friesche en Gele Reuzen bleven hier zeer klein en gaven dan ook een zeer matige opbrengst. Vermoedelijk zijn deze op kleigrond beter op hun plaats. Ziekten of afwijkingen in een der rassen kwam niet voor. De proeven zul len een volgend jaar èn op zand èn op kleigrond worden voortgezet. J. B. tarwe brengen om te laten malen, op een natuursteen, dit geeft hoogere bakcapi- i citeit, eveneens kunt U haver om te plet ten daar brengen, het maalloon bedraagt i 1 per 100 Kg. I A. KLOK, Waardweg. G. MIEDEMA, Ulkeweg. Th. TIJSMA, Schagerweg. D. FEITSMA, Alkmaarscheweg. J. J. DE ENGELSCHE, Oudelanderweg W. v. ZADELHOF, Zuiderdijkweg. J. KISTEMAKER, Noorderdijkweg, j. WÏERTS, Oosterkwelweg. P. MINDERHOUD, "Schervenweg. R. I-WEMA, Tusschenweg. D. TROOST, Noorderkwelweg. L. MOL, Klieverweg. T. T. BIJKERK, Schelpenbolweg. T. BOS, Schelpenbolweg. H.- BATTERING, Praamweg. J. A. VAN DIS, Dolfijnweg. A. J. WESTHOF, Molenweg. De Plaatselijk Bureauhouder maakt be kend, dat voor landbouwers, die nog veel ploegwerk hebben, en een tekort aan paarden hebben, gelegenheid bestaat, ge bruik te maken van paarden van de Duitsche Weermacht. Nadere inlichtingen verstrekt genoemde Bureauhouder, Aanvraag zoo spoedig mogelijk in dienen. SLOOTDORP, 5 Dec. 1942. Aan onze Leden en Afnemers. GELDIGE KUNSTMESTZEGELS. Momenteel geen andere bonnen geldig als de Fosforzuurbon met opdruk 1. De K (kalkstikstofbon) is per 30 No vember ook ongeldig geworden, dus kan NIET meer ingeleverd worden, AFLEVERING KUNSTMEST. Deze week nog verwachten wij een schip met kalkamon op Middenmeer. Die daaruit ontvangen kunnen hebben bericht gehad. Dit keer gaat het natuurlijk nog niet om in papieren zakken te leveren, aangezien wij deze rog aankoopen m eten ,A.S.F. 15-18-24 en 2-10-20 wordt gere geld door. ons afgeleverd, eveneens kali 40 pCt. en 50 pCt. Ook het fosforietmeel dat wij distribueeren, en dat zonder bon is, vindt zijn bestemming. Emkal nog een kleine voorraad, die dus nog kalk wenscht te ontvangen, moet er bij wezen. Velen hebben zich reeds aangemeld om in pa pieren zakken hun kunstmest te ontvan gen. Wij weten de prijs nog niet van deze papieren zakken, doch zullen die te zijner tijd wel publiceeren. Tarwe maalderij en Haver pletterij. Zoo wij vorige week reeds schreven, is het gelukt om op centrale plaatsen de baktarwe en haver te ontvangen. De meeste lanbouwers hebben goed gezegd voor het Depot, en nu zullen wij ook zoo vlug mogelijk hier een begin mee maken. Een ieder wil wel zorgen, dat er een be hoorlijke label met $dres aan de zak zit, en het vervoerbewijs er liefst aangebon den. We moeten het ZOO inkleeden, dat we ook vrienden blijven met de Depot houders, deze menschen kunnen er geen EXTRA drukte van hebben. Ook kunnen zij natuurlijk geen risico nemen. De mees ten hebben geviaag l of ze niet op één dag het te vermalen product kunnen ont vangen. ;l7J"jf]j De eerste dag om te brengen bij onder staande adressen is vastgesteld op 7 De cember (Maandag) a.s. We houden een vaste datum als de eerste Maandag in de maand, en de laatste Maandag van de maand wordt het teruggebracht. Degene die het eerder terugwenscht, moet het halen. Öp de volgende adressen kunt U de COÖPERATIE CURSUS. A.s. Dinsdagmiddag half drie begint de eerste lezing. De eerste spreker is Ir. Kranen van Alkmaar, over de Zuivel. De Heer J. Appelman zal deze vergade ring leiden. Een kleine 100 cursisten heb ben zich aangemeld. Fietsen bij het Hotel ,,De Wieringermeer" onder controle van den heer Zuidema, die ook op de Beurs toezicht houdt. Eén consumptie wordt aan geboden. Op deze middag is ons kantoor ge sloten. [Telefoon niet.) EMBALLAGE. We zouden het zeer op prijs stellen om per 31 Dec, [halfjaarlijksche Balans) alle Emballage binnen te hebben. Vooral de Zaaizaadzakken en Fosforietmeelzakken zijn nog niet alle binnen. Onze leveran ciers hebben ook als datum 31 December aangenomen als einddatum van Emballage inlevering, na dien datum kunnen wij dus ook niet meer ontvangen. We zullen pro- beeren o'm met ingang van 1 Januari ALLES in papieren zakken te leveren, zoowel de kalkamon als de kali, en zoo wel het paardevoer als varkensvoer, dan heeft niemand met die emballage meer wat uit te staan. We vermoeden, dat een ieder dit toejuicht. KUNSTMEST TOEWIJZINGEN. Volgende v/eek zullen we vermoedelijk hierover iets kunnen mededeelen. Ook de Wieringer landbouwers die ios land in de Wieringermeer hebben, kunnen hier notitie van nemen. Degene, die ons heb ben opgegeven, dat zij nog heelemaal geen zegels hebben ontvangen, krijgen een apart berichtjé thuis. [Ir. Dijkema zal hier binnenkort ook over schrijven.) AANKOOPVERGUNNINGEN LAND BOUWWERKTUIGEN. Deze verloopen per 15 December. Degene, die dus nog een vergunning thuis heeft, kome onmiddellijk. Uit voor raad practisch alle landbouwwerktuigen leverbaar. Aan Tractorhouders deelen wij mede, dat de Techn. Dienst van het C, Bureau een controle wil instellen a f 10 per onder zoek op olieverbruik, brandstofverbruik, enz., enz. U kunt dit bij ons opgeven. AFRASTERING PALEN. Op houten moet men NIET rekenen, in voorraad ijzeren, zie prijscourant [maat en prijs.) Hier volgen onze prij/en Mengmeel voor paarden p. 1G0 Kg. f 11.75 Varkensmeel voor fokvar-, kens enz. p.«100 Kg. 12.80 Kernvoeder voor varkens p. 100 Kg. 22.55 Mineralen per 100 Kg. - 8. Minerale Liksteenen per 100 Kg. - 12.50 Kalkamonsalpeter per 100 Kg. - 8.00 Kalksalpeter (niet in voorraad) per 100 Kg. - 8,00 Zwavelzure Amoniak - 8..00 Kalkstikstof (vastgestelde prijs) - 11.50 Kalizout 40- pCt. per 100 Kg. - 5.30 Kalizout 50 pCt. per 100 Kg. - 6.40 A.S.F. Korrels 15-18-24 p. 100 Kg. - 24.05 A.S.F. Korrels 2-10-20- p. 100 Kg. - 9.60 Fosforietmeel (zonder bon) p. 100 Kg. 9.40 Slakkemeel per 0.31 Ceresan per 1 Kg. 2.97 Ceresan per 5 Kg. - 14.15 Aretan per 5 Kg. 32.30 Morkit per 1 Kg. 2.45 Morkit per 5 Kg. - 11.70 Papiertouw per rol - 3.00 Gesl. Krijt per 100 Kg. 5.00 Landbouwzout per 100 Kg. 4.00 Mangaansulfaal per 100 Kg. 38.00 Schelpen per M3' 4.75 en 6.25 Paraplant per 50 Kg. 22.50 Bezems j(12 stuks) per bos - 4.00 IJzeren Palen 1.83 M. met gaten p. stuk 2.10 IJzeren IJalen 1.37 M. met 1 gat p. stuk 1.60 De vracht op kunstmest bedraagt 25 cent per 100 Kg. alle andere artikelen worden voor deze prijs thuis bezorgd. Morkit weer voldoende voorraad, even eens Ceresan en Aretan. Nog le nab. Petküser Rogge in voorraad. Eveneens nog le nab. Lovink, 2e nab. Juliana (ontsmet) eii een klein partijtje Carsten 1e nab. FOSFORIETMEEL. Bij controle blijkt dat het fosforietmeel in gewicht is teruggeloopen, gemiddeld is dat 1 Kg. per ICO Kg., dus per zak. We zullen hen die reeds forforietmeel hebben cntvaVigen het tekort Kg. weer vergoeden. Met ingang van heden komt aan iedere zak een label met het gewicht er op. Het fosforietmeel is ontzettend fijn, de partij is met laden en lossen nu 3 maal van plaats veranderd, vandaar ook dit ge wichtsverlies. Coop. Aank. Vereen. „De Wieringermeer G.A." R. SPIKMAN, Zaakv.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1942 | | pagina 4