Het aantal proeven met trekpaarden in het akkerbouwbedrijf, die met volumi- neus. bedrijfsvoer gehóuden werden;, en bij prestaties zooals die hier voorkomen, is betrekkelijk klein. Toch is het moge lijk met behulp van de proeven geno men door Prof. Hanson, Prof. Jespersen enz., aangevuld met een zeer groot aan tal voldoende nauwkeurig vastgestelde praktijk rantsoenen, op een behoorlijk betrouwbare basis het vraagstuk 'van de voederbehoefte en de normen ^oor onze werkpaarden te behandelen. De normen die per dier pei^'Safe be doeld zijn, betreffen drie begrippen nl. a. de hoeveelheid droge stof in kg. (van belang voor het volume van het rantsoen) o. de hoeveelheid verteerbaar zuiver eiwit in grammen, c. de hoeveelheid zetmeelwaarde in kg dus de totale productiewaarde van het rantsoen. De hoeveelheid droge stof die dé praktijk 1 bij volkomen stalvoedering geeft, loopen, meestal van 1320 kg. foms tot 25 kg. per dag. Rantsoenen met veel stroo, kaf en matig hooi zijn rijk aan ruw vezel ballast, die meer ruimte behoeft en de verteringsorganen meer gelast dan bv. dé waterballast van voe derbieten. Voor goedkoope paardenvoe- ding is het dan ook gewenscht dat het paard in staat is veel goedkoop eigen bedrijfsvoer als hooi, stroo, kaf en bie ten te verwerken. Een paard met sterke maag en ingewanden is dan ook een eerste vereischte voor een economische Prdenar^id. Natuurlijk neemt een ll werkend paard dat per dag 11- kg. zetmeelwaarde behoeft yeel meer droge stof op dan een paard in rust dat met 4.5 kg. zetmeelwaarde per dag kan vol staan. Ook moet naarmate het paard zwaarder werkt het rantsoen veredeld worden. Een tweede eisch is de dagelij ksche behoefte aan eiwit van het werkpaard. Door meerdere proeven heeft men ge tracht een juist inzicht te krijgen in de behoefte van verteerbaar werkelijk eiwit voor het volwassen werkpaard. Hoewel bij rantsoenen die rijk genoeg zijn aan verteerbare koolhydraten en vetten, het eiwit niet gebruikt wordt voor levering van kracht, is een zekere hoeveelheid eiwit noodig voor lichaamsonderhoud, en daarboven een met den geleverden arbeid toenemende hoeveelheid voor bloedvorming, spiervernieuwing enz. Kellner kwam tot de conclusie dat krap eiwit het paard minder actief maakt. Hij raadt aan bij zwaar werk 140 gr. ver teerbaar eiwit op 1 kg. zetmeelwaarde te gebruiken. Een te ruime eiwitvoorziening is ver spilling. Bij te veel eiwit, wat practisch dikwijls voorkomt als men bv. naast veel best hooi te veel paardeboonen, paardenkoekjes of eiwitrijke koek voert, vermageren de paarden sterk. Wanneer tijdelijk te weinig eiwit gegeven wordt verslappenspierweefsels en lichaams sappen door ontbreking aan eiwit. (Wordt vervolgd.) Coöperatieve Aankoopvereeniging „De Wieringermeer" G.A. te Slootdorp Wieringermeer. Slootdorp, 14 Nov. 1942. Aan onze Leden en Afnemers. De Plaatselijke Bureauhouder laat bekend maken dat degene die nog Veulens of Paarden in zijn bezit heeft, en waar nog geen identiteitsbewijs van aanwezig, dit alsnog schriftelijk kan mededeelen aan hem. De Bureauhouder zal probeeren om na opgave nog een registratiedag te noe men. De opgave moet uiterlijk Woensdag 18 November in zijn bezit zijn. GELDIGE KUNSTMESTBONNEN ZIJN Kalkstifstof Bon (hier wordt de helft op geleverd en is geldig tot 30 November moet vóór 26 Nov. bij ons ingeleverd zijn, anders kunnen de bonnen niet tijdig in Den Haag.) Verder is de Fosforzuurbon nog geldig, tot nader te noemen datum. Op de Fosforzuurbonnen kunnen wij leveren A.F.S, 15-18-24 uit voorraad, (Kali in Patentkalivorm.) A.F.S. 2-10-20 uit aanvoerschip, (Kali is chloorhoudend, zeer geschikt voor Vlas en Erwten, 2 pCt. stikstof.) Slakkemeel idem, Fosforietmeel 14-15 pCt. Fosforzuur, op losbaar in mineraalzuur, dit is fosfor zon der bon. Kalksalpeter, niet voorradig, hier maar niet te veel op levering rekenen. Kalkamon, kali 40 pCt,, kali 50 pCt, Uit vooraad leverbaar. De kalkstikstof is aanwezig in Rotterdam VEEVOEDER. De mededeeling van vorige week is ze ker door een ieder gelezen, dat in het ver volg geen koekjes, doch uitsluitend meel geleverd mag worden. Paardekoekjes wordt dus Paardemeel. oproep om ledige zaaizaadzakkein in te leveren, toch zijn deze zakken nog niet alle terug wil ieder zaaizaadafnemer hier aandacht aan schenken. Ook de ledige kun^tmestzakken o.a. van Forforietmeel moeten zoo vlug moge lijk terug, anders komen hier kosten op. LEDEN REKENINGBOEKJES. Ook deze moeten in de Novembermaand bij ons binnen zijn, de assistenten nemen ze mee. Ook op de Beurs nemen wij ze in. COÖPERATIE CURSUSSEN, Men leze hiervoor Coöperatie lezingen, 6 lezingen zullen gehouden worden en wel over de volgende onderwerpen Op 8 December „de Cooparatieve Zuivelbereiding en Verkoop van Zuivel producten. Op 15 December „Het Coöperatief Credietwezen/' Op 5 Januari 1943 „de Coöperatieve Aankoop van Landbouwbenoodigdheden/' 1943 „Coöperatieve EMBALLAGE. Velen hebben gehoor gegeven aan de Op 12 Januari Vee-afzet.'" Op 19 Jaunari 1943 „De Verzekering van den Boer." Op 26 Januari 1943 2 films (o.a. Het belang van den Boer en goed melken.) 'Al deze lezingen reginnen 's middags om half drie in 'de zaal \an Hotel „De WieringermeerV te ,Silootdorp. In de pauze wordt er consumptie aangeboden. Zeer goede sprekers treden op, o.a, Dr. H. J. Frietema van Den Haag, enz. Iedere landbouwer in de Polder en op Wieringen krijgt of heeft een circulaire deze week in huis gekregen, waar alles duidelijk op vermeld staat, gelieve on derstaand strookje van die circulaire in te vullen en op te zenden aan één van de adressen, b.v. Boerenleenbanken, Mid- denmèer of Coop. Aankoop Vereeniging fe Slootdorp, jEen ieder wordt verwacht. Het zijn nuttige en leerzame lezingen, men krijgt hierdoor een goed inzicht in het coöpera tieve wezen. ZAAIZAAD EN POOTGOED. Nog aan te bieden le Nab. Lovink tarwe 1; Orig. Mariênrogge nog 2 Hl. Elite Mariênrogg; 2 H.L. Carsten; Wester- foldsch raaigras uit voorraad. Pootaard- appelen uitverkocht. De voorjaars^orders op granen enz. wor den reeds opgenomen, maak Uw zaaiplan 'klaar en wacht niet te lang met opgeven. Ook het zomer-zaaizaad is er krap. Natuurlijk -zijn we kooper van alle onder N.AtC. lood gekeurde zomergranen, (niet onder cijfer 8.) PRIJSCOURANT. Hier volgen onze prijzen Paardemee} Varkensmeel Mineralen Minerale Liksteenen Kernvoer v. Varkens Kalkamonsalpeter Kalksalpeter (niet in voorraad) per 100 Kg, - Kalkstikstof (prijs nog niet bekend.)* Kalizout 40 pCt. per 100 Kg. - Khlizout 50 pCt. per 100 Kg. - A.F.S. Korrels 15-18-24 p. 100 Kg. - A.S.F. Korrels 2-10-20 p. 100 Kg. - Fosforietmeel (14-15 pCt. fosforzuur in mineraalzuur oplosbaar Ceresan per 5 Kg. Aretan per 5 Kg. Morkit (momenteel niet in voorraad) per 100 Kg. f 11.60 per 100 Kg. - 12.60 per 100 Kg. - 8. per 100 Kg. - 12.50 per 100 Kg. - 19.65 per 100 Kg. -• 8.00 8.00 5.30 6.40 24.05 9.50 '9.40 14.85 27.55 per 1 Kg. Bezems (niet in vooraad) per 10 of 12 stuks Papiertouw Gesl. krijt Landbouwzout Mangaansulfaat 'Schelpen Paraplant 2.58 4.00 3.00 0.05 0.04 38.00 per ról per Kg. per Kg. per 100 Kg, per M3^ 4.75 en 6.25 per 50 Kg. - 22.50 De vrachten van kunstmest zijn 25 cent per 100 Kg. zaaizaad 25 en 50 cent (max.) per 100 Kg. andere artikelen zijn franco boerderij. Tarwemalen f 1 per ICO Kg. haverpletten f 1 per 100 Kg. Coop. Aank. Vereen. „De Wieringermeer G.A." R. SPIKMAN, Zaakv.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1942 | | pagina 6