OFFICIEEL MEDEDEELINGENBLAD —M, Ie Jaargang Zaterdag 12 December 1942 No. 7. VAN DE GEMEENTEN WIERINGERMEER EN WIERINGEN EN VAN VERDERE OVERHEIDSINSTELLINGEN IN DEZE GEMEENTEN BENEVENS VAN ORGANISATIES^ LANDBOUWGEBIED. Gemeente Wieringermeer. Gemeente Wieringen. STAATSBOSCHBEHEER. UITGEGEVEN TER DRUKKERIJ CORN. IJ. BOSKER, WIERINGEN. Verantwoordelijk voor den iitfioud A. N. NAP, Wieringerwerf. INENTINGSWET 1939. Nog steeds worden de in art. 1 der Inentingswet bedoelde verklaringen niet tijdig door de ouders ten raadhuize in geleverd. In dit verband vestig ik de aandacht op de bepalingen, vervat in de artt. 1 en 7 der Inentingswet 1939, welke als volgt luiden Art. 1. Hij, die de ouderlijke macht of de voogdij uitoefent over een kind, is ver plicht, voordat het kind den leeftijd van een jaar heeft bereikt, het bewijs te leveren, dat het kind met inachtne ming van het bij of krachtens deze wet bepaalde tegen pokken werd ingeënt, of een door hem onderteekende verkla ring over te leggen, houdende de reden, waarom zoodanige inenting achterwege wordt gelaten. Art. 7. 1. Hij, die, voordat het kind, waarover hij de ouderlijke macht of de voog dij uitoefent, den leeftijd van een jaar heeft bereikt, niet levert het bewijs van de inenting tegen pok ken, bedoeld in artikel 3, noch overlegt een verklaring, als bedoeld in artikel 4, alsmede hij, die geen gevolg geeft aan een oproeping, als bedoeld in art. 5, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes dagen of geldboete van ten hoogste honderd gulden. 2. Indien het kind staat onder voogdij van een vereeniging, stichting of in stelling van weldadigheid, geldt het in het vorige lid bepaalde voor de bestuurders van die vereeniging, stichting of instelling van weldadig heid. 3. De in dit artikel strafbaar gestelde feiten worden beschouwd als over tredingen. 4. Hij, die geen gevolg heeft gegeven aan een oproeping, als bedoeld in artikel 5, is niet strafbaar, indien blijkt, dat hij een geldige reden van verhindering heeft gehad. Wieringerwerf, 12 December 1942. De wnd. Burgemeester, A. SAAL. INLEVERING INKWARTIERINGS BILJETTEN. toor van den ontvanger des morgens van 912 uur. Na Woensdag 16 December worden geen betalingen meer gedaan. Wieringerwerf, 12 December 1942. De wnd. burgemeester van W.-meer, A. SAAL. AFGIFTE VERHUISKAARTEN. Nog steeds worden aangiften tot ver huizing binnen de gemeente, dan wel tot vertrek naar een andere gemeente gedaan, zonder dat de hiertoe vereisch- te vergunning kan worden overgelegd. In dit verband breng ik onder de aan dacht, dat deze aangiften niet kunnen worden geaccepteerd. Aanvragen om toestemming to.t verhuizing dienen te worden gericht tot den Directeur van het Evacuatiebureau te Alkmaar, St. Laurensstraat 3. Wieringerwerf, 12 December 1942. De wnd. burgemeester van W.-meer, A. SAAL. COMMISSIE VOOR LAND- EN TUINBOUW ONDERWIJS GEM. WIERINGERMEER. Landbouwers, die voorlichting wen cellen te ontvangen bij het repelen van vlas, kunnen zich vóór 20 Dec. a.s. aan melden bij den secretaris der commissie, Raadhuis Wieringerwerf, of bij den Heer K. van Gaaien, Brink, Slootdorp. Voor de repelcursus voor Jongeren zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. De aanmelding is nog opengesteld tot en met Dinsdag 15 Dec. a.s. bij de boven genoemde adressen. De Commissie voornoemd, Ir. OV,INGE, Voorzitter. A. N, NAP, (Secretaris. BEHEER DER DOMEINEN. 9 tot 12 uur te Wieringerwerf, Raad huisstraat 15. Zonder vervoerbewijs wordt geen hout afgegeven. GEGADIGDEN VOOR PUIN kunnen zich aanmelden aan het Domeinkantoor te Wieringerwerf, (Afd. Onderhoud). De rentmeester der Domeinen, OVINGE. BOSCHWACHTERIJ WIERINGERMEER. Zij, die thans nog onderteekende in kwartieringsbiljetten in hun bezit heb ben, dienen deze met den meesten spoed ten raadhuize ter betaling aan te bie den. Uitbetaling geschiedt aan het kan- leen op Maandag, 14 December 1942 van Voor brandhout kunnen de nummers 181 t/m 230 worden ingewisseld tegen1 vervoerbewijzen a f 8.per nummer al-' Herhaaldelijk worden klachten ver nomen over het niet nakomen of een onjuiste naleving van de Afvallenbeslui- ten 1940 I en II welker voorschriften iedereen o.m. verplichten alle te zijner beschikking staande afvallen van levens middelen en dierlijke afvallen ter be schikking te stellen van de met de inzameling daarvan belaste personen. In verband hiermede wordt er de aandacht op gevestigd dat men verplicht is de genoemde afvallen afzonderlijk en zonder vermenging met andere stoffen of voorwerpen te bewaren en aan de daarvoor aangewezen ophaaldiensten mede te geven. Overtreding van dit voorschrift is strafbaar. Onder afvallen van levensmiddelen wordt verstaan aardappelschillen, groentenafvallen, fruitafvallen, vlees, vis- en broodresten en andere etensres ten, beenderen daaronder begrepen. Onder dierlijke afvallen wordt ver staan vlees, vleesafvallen, afvallen van wild en gevogelte, visafvallen, beende ren, ondeugdelijke vleeswaren en dood geboren dieren. Wieringen, 10 December 1942. De Burgemeester van Wieringen, VAN DIEMEN, wnd. Burg. DE NEDERLANDSCUE VOLKSDIENST. Waarschijnlijk is U bekend, dat vóór Winterhulp Nederland en de Nederland- sche Voïksdienst in het leven waren ge roepen, er zich in Nederland meer dan 8CC0 vereenigingen bewogen op het terrein van de z.g. liefdadigheid. Elk weldenkend mensch zal moeten toegeven, dat het hoog tijd werd dat aan deze versnippering van krachten een eind moest komen. Niemand kan de noodzakelijkheid be pleiten van het bestaan van 100 vereeni gingen, die alle bijv. de verstrekking van schoolvoeding willen verzorgen. Niet alleen dat deze vereenigingen vaak langs elkaar heen werkten, doch tevens deden zich meerdere keeren gevallen voor, dat tengevolge van onderlinge con- currentie-zucht in bepaalde gedeelten van het land een zoo groot aantal ver eenigingen met eenzelfde doel in het le ven waren geroepen, dat een overdreven

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1942 | | pagina 1