Nieuwe bonnen. Vereeniging voor Bedrijfsvoorlichting in de Wieringermeer. hulpverleening ging ontstaan, terwijl in andere landsgedeelten dezelfde zorg slechts zeer beperkt was. Niet de noodzakelijkheid van hulpver leening speelde altijd een rol, doch was veelal afhankelijk van het aanwezig zijn van bepaalde personen, die zich het lot van hun mede-burgers aantrokken en het initiatief namen tot de oprichting van een vereeniging met het doel tot hulpverlee ning in een bepaalden vorm. Meerdere malen is getracht deze ver- eenigingen een grooter arbeidsterrein te laten bestrijken. Na veel moeite is het en kele inderdaad gelukt landelijke vereeni- gingen te worden met plaatselijke afdee- lingen. Niet gelukt is het echter deze po sitie te handhaven. Zoodra gezien werd dat zooiets mogelijk was, waren anderen er weer als de kippen bij om naast deze vereeniging 4, 5 of 6 soortgelijke in het leven te roepen, waaraan dan ter onder scheid een voor- of achtervoegsel aan de naam werd toegevoegd. Dat dit alles ging ten koste van het gestelde doel was blijkbaar van minder belang. De Nederlandsche Volksdienst beoogt in dit opzicht uiteindelijk een overkoepe ling van al deze vereenigingen te vor men, waardoor uit de chaos orde verkre gen kan worden met een organisatie, die hulp geeft aan een ieder, welke deze noodig heeft. De Burgemeester, VAN DIEMEN. GOEDKOPE KLEDING TEGEN HALVE PUNTENWAARDE EN ZONDER SPECIALE VERGUNNING. Een confectiefabriek heeft van gedra gen kledingstukken goed draagbare kle ding tegen een redelijke prijs vervaardigd De kledingstukken zijn volledig ont smet, chemisch gereinigd, gewassen en indien nodig geverfd. (Hierdoor is een hoge graad van zui verheid en frisheid bereikt. Van de navolgende kledingstukken zijn nog enkele stuks te verkrijgen bij het Bureau voor Steunverlening te Hippo- lytushoef Jongenspakjes voor 4 t.m. 10 jaar a f 13.- p. stuk 20 punten. Meisjesmantel voor 10 t.m. 13 jaar a f 12.50 p. stuk 18 punten. Kindermantels voor 2 t.m. 4 jaar a f 10.- p. stuk 10 punten. Damesmantels voor 17 t.m. 21 jaar a f 15.- p. stuk 25 punten. De Burgemeester, VAN DIEMEN. V/oensdag 10 Dec. 'sav. 8 uur Hervorm de Zusterkring te H.-hoef. DOOPSGEZ. GEM. H.-hoef v.m. IOV2 uur Ds. Lugt. EVANGELISATIE Den Oever v.m. 10 uur de hr. O. Deen. H.-hoef nam. 3 uur de hr. O. Deen. TOONSTELLING „NUT ENWfcNOEGEN'' WIERINGEN VAN 18 .'20 DEC. Voor deze tentooiSélling zijn ruim 200 inzendingen binnengeli^pien, uitsluitend van Wieringen - Wieringermcer e.o. De inzendingen zijn te bezichtigen Vrij- Lg 18 Dec. van 8-10 Zaterdag van 2-10 en Zondag van 10 - 10 uur in de Zaal van M. Engel, H.-Hoef. VAN 13—19 DECEMBER Bon. No. Artikel 63 A Brood 4 rants. brood of gebak. 63 B Brood V» rants. brood of gebak. 63 Beschuit 1 rants. Beschuit, br. of geb, 63 A Vleesch 1 rants. Vleesch of -waren, 63 B Vleesch V. rantsoen 63 A Aardappelen 2 Kg. Aardappelen. 63 B Aardappelen 1 Kg. Aardappelen. 63 Melk 1 3/4 Liter Melk. 63 Taptemelk 1 3/4 Liter Taptemelk. R 12 Tabak. R 12 Sigaretten. 29 NOVEMBER t.m. 26 DECEMBER. Bon No. Artikel 437 Algemeen 1 Kg. Suiker. 438 Algemeen 500 gram Jam. 439 en 440 Alg. 250 gr. gort op iedere bon 441 Alg. 100 gr. Vermicellie of Puddingp. 442 tot 444 Algemeen 100 gram Kaas. 445 Algemeen 250 gram Koffiesurrogaat. 447 t.m. 450 Alg. 1 rants. Bloem, Brood of Gebak. 4-73 Reserve 500 gram Rijst. 3-74, 4-74 Reserve Cacao. 3-75 en 4-75 extra snoep voor kinderen Chocolade 3-76 en 4-76 Suikerwerk. 6 17 DECEMBER 62 Boter Va rantsoen Boter. 12 Nov. t.m. 10 Januari 1943 Boter voor kinderen beneden de leeftijd van 21 jaar op bon 59. 1 NOVEMBER t.m. 12 DECEMBER 5657 Versnap. 100 gram Chocolade. 5859 Versnap. 100 gram Suikerwerk. Geldige bonnen voor diverse artikelen EA 03 Petroleum t.m. 9 Jan. 1943. 01 t.m. 0.5 B.V. Brandst. 1 eenh. Brand stoffen van 11 Mei 1942 tot 31 Dec. 1942. 06 t.m. 08 B.V. Brandst. 1 eenh. Brand stoffen van 16 Oct. 1942 tot 28 Febr. 1943. 01, 02, 03, 04 K.F. Brandst. 1 eenh. Br.st. (geen anthraclet) diverse data geldig tot 30 April 1943. 452 Alg. Eenh. zeep, 453 Alg. waspoe- der, P. Zeep, P. Toiletzeep, P. Wasch- poeder t.m. 31 Dec. M Textiel (Mannen) 45 gram scheer zeep 1 Sept. 1942 tot 31 Dec. 1942. Zeep 431 Alg., O-zeep. O-toiletzeep, 432 Alg. Waschpoeder, O-waspoeder t.m. 31 December. Honden- en Kattenbrood 12, t.m. 31 Dec. PREDIKBEURTEN WIERINGERMEER. ZONDAG 13 DECEMBER. NED. HERV. GEMEENTE. Slootdorp nm. 2.30 de hr. A. Kalis. Rechtzinnig djeel der Gemeente Maneer 2.30 uur W.-werf v.m. 10 uur Slootdorp v.m. 10 uur Cand. Ybema. Cand. Ybema dienst. PREDIKBEURTEN WIERINGEN. ZONDAG 13 DECEMBER. NED. HERV. KERK H.-hoef v.m. IOV2 uur Ds. v. Beek. Den Oever nam. 2 uur Ds. v. Beek. Mededeeling No. 89. PRAATMIDDAGEN TE SLOOTDORP, WIERINGERWERF EN MIDDENMEER Het ligt in de bedoeling deze maand een drietal praatmiddagen te organi- seeren. Deze zullen worden gehouden in elk van de drie dorpen. Er zullen door 0.g. eenige korte inleidingen worden gehouden over de volgende onderwer pen 1. Proefveldresultaten 1942 van de Vereeniging voor Bedrijfsvoorlich ting en van de Prof. van Bemmelen- hoeve. 2. Enquête werk. 3. Grondonderzoek. Voorts zal er ruimschoots gelegenheid worden geboden voor het stellen van vragen, niet alleen naar aanleiding van hetgeen werd besproken, maar ook over alle mogelijke andere onderwerpen. Daardoor hoopt het bestuur te bereiken dat vele problemen worden aangesne den, en van verschillende zijden worden besproken. Kortom getracht zal worden er een leerzame en gezellige gedach- tenwisseling van te maken. Juist met het oog daarop zullen er drie vergade ringen worden gehouden. Groote verga deringen hebben gewoonlijk het bezwaar dat van een algemeene bespreking van een en ander minder terecht komt. Een ieder is natuurlijk vrij de verga dering uit te zoeken, welke hem het meest gelegen komt. Alle praatmiddagen beginnen om half drie precies en wel te Slootdorp in hotel „De Wieringer meer" op Donderdag 17 December a.s. Wieringerwerf in het Gymnastieklo- caal op Vrijdag 18 December a.s. Middenmeer in hotel Smit op Maan dag 21 December a.s. Een oppasser voor de rijwielen is aan wezig. Ir. L. R. DIJKEMA. Hl. CONSUMPTIEAARDAPPELEN MET BLANKE SCHIL. De Eigenheimer was gemiddeld op belde grondsoorten het ras met de beste kookkwaliteit, terwijl ook de op brengst en voedingswaarde goed waren. Als nadeelen van de Eigenheimer moeten genoemd worden le. De vatbaarheid voor wratziekte. Met het oog op deze zeer ernstige aard- appèlziekte wordt reeds zeer langen tijd overal gezocht naar een goede ver vanger van Eigenheimer, die onvatbaar is voor de wratziekte. Het gevaar van deze wratziekte acht men zelfs zoo groot dat zeer ernstig overwogen is om den verbouw van Eigenheimer over het ge- heele land te verbieden. Voorloopig zijn

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1942 | | pagina 2