Onder eiwitrijke groenvoeders verstaan we klaver, lucerne, wikken, ser- radeila, lupinen enz. s. .sec irij ts Onder eiwitarme groenvoeders voederbieten kop blad, koolraapblad, loof van wortelen, herfstknollen, suikerbieten blad kop enz. Dit alles „globaal" genomen, want genoemde eiwitrijke groenvoeders hebben niet alle dezelfde voedingswaarde. Suikerbietenblad kop, herfstknollen en spurrie houden zoowat het midden tusschen eiwitrijk en eiwitarm groenvoer, al staan ze wat dichter bij de laatste. Men zal dus de dieren in de gaten moeten houden, wat trouwens altijd het geval is bij het samenstellen van voeder rantsoenen, omdat er groote individu- eele verschillen bestaan tusschen de dieren onderling, wat betreft het tot waar de brengen van het voer. Verder wordt het mogelijk gehouden zich meer aan het eerste staatje te hou den, als men alleen suikerbietenblad koppen, herfstknolle&of spurrie geeft, mits men de dieren wat meer hooi kan geven of (en) een gedeelte van het graanstroo kan vervangen door goed gewonnen erwtenstroo. "T Zekerheidshalve neemt men bij al de eenigszins drijvende voeders in genoem de staatjes liefst geen haverstroo maar rogge- of tarwestroo. Wordt de mest nog te dun, dan koke of stoome men de aardappels. Voert men veel suiker bietenblad kop dan doet men goed per dag een lepel geslibd krijt of phos- phorzure voederkalk en een lepel zout te geven. Nu nog een voorname zaak. Weet hoeveel ge voert En dat is slechts mogelijk, wanneer van ieder groenvoer een paar kruiwagens cf manden, waarmee men gewend is te voeren, gewogen worden. Van ieder soort groenvoer. Gaat men het schatten dan is men soms ver de plank mis. Niet schatten in de ruimte, maar wegenen weten hoeveel kg. in een kruiwagen of mand gaan. Dan pas is men zeker of men het aangegeven rantsoen bena dert en kan men ook de gunstigste resultaten verwachten. J. B. mn Coöperatieve Aankoopvereeniging „De Wieringermeer" te Slootdorp Wieringermeer. G.A. SLOOTDORP, 12 Dec. 1942. Aan onze Leden en Afnemers. De Plaatselijk Bureauhouder verzoekt ons het volgende te willen mededeelen Dat zij, die nog aankoopvergunningen in hun bezit hebben voor aankoop van Paarden, deze vergunningen bij de P.B.H. in te leveren, aangezien deze verloopen zijn. Verder vraagt hij opgave van partijen bieten en rapen, die per schuit verzonden moeten worden, doch waarvoor nog geen laadruimte is. Eveneens doet hij een beroep op de land bouwers, om de registratiekaarten toch zoo vlug mogelijk in te leveren, in het vervolg moet hij maatregelen nemen. GELDIGE KUNSTMESTZEGELS. Alleen is de fosforzuurbon met opdruk 1 nog geldig. AFLEVERING KUNSTMEST. Deze week hebben we een schuit gelost op Middenmeer. Iedereen kan voor de drie geldige perioden stikstof krijgen, in den vorm van kalkamonsalpeter. Kalksalpeter moet men N'IET te veel op rekenen. Levering in papieren zakken zal wel eind Januari worden. Degene die fosforzuur- bonnen bij ons hebben ingeleverd, kunnen hierop ontvangen A.S.F. Korrels 15-18-24 en A.S.F. Korrels 2-10-20, van deze laat ste is de kali chloorhoudend, dus NIET geschikt voor aardappelen. Aan de aardappelverbouwers die GEEN fosforzuurtoewijzing hebben, geven wij de raad om de kali 40 pCt. spoedig te ont vangen, aangezien deze nogal vroeg ge strooid moet worden. Kalkstikstof is onderweg, een klein par tijtje ^disponibel. Slakkemeel eveneens. Fosforietmeel (zonder bon] nog uit voor raad leverbaar. Kalkamonsalpeter aanwe zig op Slootdorp en Kolhorn, Kalk disponibel op Kolhorn. COÖPERATIE CURSUSSEN. De le cursus is deze week Dinsdag ge houden. De 2e cursus is a.s. Dinsdagmiddag, waar de Heer Schröder uit Utrecht zal spreken over het ,,Crediet van den Boer. Dit is een onderwerp, waar de Boeren leenbanken nogal contact mee hebben. De Heer Addens of Dr. Hoogkamer zal deze vergadering leiden. Fietsen onder .controle van den Heer Zuidema (Beurs- stalling.) Aanvang weer half drie [precies) Een consumptie wordt aangeboden. 123 Cursisten KUNNEN er komen. Tarwe maalderij en Haver pletterij. Inderdaad is hierdoor al IETS bereikt en hebben verschillende landbouwers hun tarwe en haver op diverse opslagplaatsen [Depothouders) gebracht. De laatste Maandag van de maand wordt het meel weer teruggebracht. We laten hier nog even de adressen vol gen, waar iedere le Maandag van de maand de tarwe gebracht kan worden. G. J. Addens, Oosterterpweg, W.-Werf. H. Battering, Praamweg,, Middenmeer. I. Bos, Schelpenbolweg, Slootdorp. T. T. Bijkerk, Schelpenbolweg, Slootdorp. J. Dieleman, Kolhornerweg-, Middenmeer. J. A. van Dis, Dolfijnweg, Slootdorp. J, J, den Engelsche, Oudel.-weg, M.-Meer. D. Feitsma, Alkmaarscheweg, M.-Meer. J. P. Geus, Wagenpad, Wieringerwerf. A. C. de Graaf, Koggenrandweg, M.-Meer. R. Iwema, Tuschenweg, Middenmeer. J. Kistemaker, Zuiderdijkweg, W'.-W'erf. A. Klok, Waardweg, Slootdorp. G. Miedema, Ulkeweg, Slootdorp. {M^nderhoud, Schervenwegj W.-Werf. Mol, Klieverweg, Wieringerwerf. Troost, Noorderkwelweg, W.-Werf. Tijsma, Ulkeweg, Middenmeer. t Westhof, Molenweg, Slootdorp. W'ierts, Oosterkwelweg, Wieringerwerf. Zadelhof, Zuiderdijkweg, W.-Werf. alle Emballage terug. Ook de Fosforiet- meelzakken. Na dien datum worden geen zakken meer terug betaald, aangezien ook onze Leveranciers deze datum aanhouden. Hier volgen onze prijzen Mengmeel voor Paarden p, 100 Kg. Varkensmeel voor fokvar- kens enz. p. 100 Kg. Kernvoeder voor varkens p. 100 Kg. Mineralen per 100 Kg. - 8. Minerale Liksteenen per 100 Kg. - 12.50 Kalkamonsalpeter per 100 Kg. 8.10 Kalksalpeter per 100 Kg. 8.10 Zwavelzure Amoniak p. 100 Kg. 8.10 Kalkstikstof (vastgestelde prijs) - 11.50 Kalizout 40 pCt. per 100 Kg. 5.40 Kalizout 50 pCt. per 100 Kg. 6.50 A.S.F. Korrels 15-18-24 p. 100 Kg. A.S.F. Korrels 2-10-20 p. 100 Kg. Fosforietmeel per 99 Kg. 9.40 Slakkemeel per pCt. 0.311/£> Ceresan per 1 Kg. 2.97 Ceresan per 5 Kg. - 14.15 Aretan per 5 Kg. 32.30 Morkit per 5 Kg. - 11.70 Morkit per 1 Kg. 2.45 Papiertouw per rol - 3.00 Gesl. Krijt per ICO Kg. 5.00 Landbouwzout per 100 Kg. 4.00 Mangaansulfaat per 100 Kg. 38.00 Paraplant per 50 Kg. 22.50 IJzeren Palen 1.83 M, met gaten p. stuk 2.10 IJzeren Palen 1.37 M. met 1 gat p. stuk 1.60 Schelpen en bezems momenteel niet voorradig. 2e nab. Lovink tarwe voldoende voor raad. Eveneens nog le nab. ontsmet en Orig. Lovink [niet ontsmet) kleine partijtjes 400-500 Kg. Coop. Aank. Vereen. „De Wieringermeer GA.'* R. SPIKMAN, Zaakv_ P. L. D. T. A. J. W. EMBALLAGE. Voor 31 Dec. 1942 hadden we gaarne COOP. BOERENLEENBANK WIERINGERMEER. Telefoon 32, gevestigd te Middenmeer, Brugstraat 42. Postgiro 254466. Aangesloten bij de „Coöperatieve Centr. Raiffeisen-Bank" te Utrecht. Het kantoor te Middenmeer is open 's Maandags v.m. 9.30-12 nm. 1.30-5 u. 's Dinsdag v.m. 9.30-12 nm. 1.30-5 u. 's Woensdags v.m. 9 tot nm. 5 uur. 's Donderdags vm. 9.30-12; nm. 1.30-5 u. 'sVrijdags: v.m. 9.30-12; nm. 1.30-5 u. 'sZaterdags: vm. 912 uur. De Bank belast zich verder met alle bankzakenals aan- en verkoop van effecten, inwisseling van coupons, vreemd geld enz.Spaarbusjes worden koste loos verstrekt. Safe-loketten te huur a f 5.- per jaar en f 1- per maand. Distributiedienst Wieringermeer - Wieringen. KENNISGEVING. BELANGRIJK. De uitreiking van Bonkaarten enz. welke aanvankelijk was vastgesteld op Maandag 14 December in Hotel Smit te Middenmeer komt te vervallen en zal plaats hebben op WOENSDAG 24 DE CEMBER IN HET DORPSHUIS TE MIDDENMEER. Tevens maak ik bekend dat het ge bruikelijke spreekuur van de Leider te Middenmeer en Hippolytushoef op de zelfde dag en uur weder zal worden gehouden. De Leider van den Distributiedienst Wieringermeer, M. L. KONINGS.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1942 | | pagina 4