OFFICIEEL MEDEDEELINGENBLAD Ie Jaargang No. 8. VAN DE GEMEENTEN WIERINGERMEER EN WIERINGEN EN VAN VERDERE OVERHEIDSINSTELLINGEN IN DEZE GEMEENTEN BENEVENS VAN ORGANISATIES OP LANDBOUWGEBIED. Gemeente Wieringermeer. 5TAATSBQSCHBEHEER. Gemeente Wieringen. UITGEGEVEN TER DRUKKERIJ C G Ï?N. J. BOSKER, WIERINGEN. Verantwoordelijk voor den mhoudA. N. NAP, Wierlngerwerf. De wnd. Burgemeester van Wieringer meer brengt ter openbare kennis, dat hij bij zijn besluit van 15 December 1942, R no. 52/1942 medewerking heeft ver leend tot de stichting van een bijzondere school voor uitgebreid lager onderwijs te Wieringerwerf door de stichting „De Wieringermeer-Scholen" aldaar. y Wieringerwerf, 19 December 1942. De wnd. burgemeester voornoemd, A. SAAL. De secretaris der gemeente, A. N. NAP. BRANDMELDING. De inwoners dezer geme'ente worden verzocht van het navolgende met aan dacht kennis te nemen. Ingeval van brand dient men den naastbijwonenden telefonisch aangeslo tene te verzoeken de brandmelding ten spoedigste door te geven aan een der onderstaande nummers, onder vermel ding van Naam bewoner met straat- en huisno. of weg- en kavelno. van het brandende perceel. Zij, die aangesloten zijn onder Sloot- dorp, Oostwaard of Wieringerwaard, moeten de melding doorgeven aan H. Struik, tel. 18 Slootdorp of aan Politie, tel. 13, Slootdorp (beiden door verbinding). Zij, die aangesloten, zijn "onder Mid- denmeer of Nieuw Almerstlorp, moeten de melding doorgeven aan Jb. Kingma, Tel. 25 Middenmeet- of aan Politie, tel. 38, Middenmeer (beiden doorverbinding) Zij, die aangesloten zijn onder Wie ringerwerf, Oude Zeug, Wagendorp of Medemblik, moeten de melding doorge ven aan Ir. L. R. Wentholt, tel. 69 Wieringerwerf doorverbinding B. J. van den Breinen, Tel. 16, Wierin gerwerf of aan Politie, tel. 2 Wieringer werf (doorverbinding) Is telefonische brandmelding niet mo gelijk, dan moet de melding ten spoe digste mondeling aan een der boven staande adressen geschieden. Het verdient, aanbeveling deze be kendmaking uit te knippen en op een in het oog vallende plaats, b.v. naast het telefoontoestel, op te hangen. COLLECTE WINTERHULP. Op 23 en 24 December a.s. zal de der de straatcollecte ten bate van Winter hulp Nederland plaats vinden. Deze collecte wordt gehouden aan den vooravond van het schoone Kerstfeest. Met opzet zijn juist deze onmiddellijk aan Kerstmis voorafgaande dagen ge kozen om weer een beroep te doen op Uw vrijgevigheid. Kerstmis is immers het feest van dankbaarheid en blijdschap, van liefde en barmhartigheid. Allen bereiden wij ons voor, zoowel innerlijk ais uiterlijk, om dit grootsche feest te' vieren over eenkomstig de normen van onze levens opvatting. Allen, zonder uitzondering, zijn wij" ons bewust, dat deze dagen in sfeer en beteekenis ver uitgaan boven het alledaagsche leven. Wij gevoelen, in ons opkomen een sterke behoefte om de Voorzienigheid te danken voor hetgene ons is geschonken en voor hetgene, waarvoor wij zijn behoed. Juist in dit kommervolle oorlogsjaar, waarin wij zooveel leed om ons heen zien, past ons een inwendig „reveille". Daarom komen wij thans bij U aankloppen, om U te herinneren aan Uw plicht jegens Uw medemensch. In ontelbare gezinnen heerscht nood. Velen zullen hun Kerstfeest vieren in groote armoede. Helpt ons om hun in deze dagen wat levensvreugde te schenken. Ge kunt en moet daaraan medehelpen. Beseft, dat het geven van een bijdrage voor dit nobele doel geen gunst, doch simpele menschenplicht is. Indien gij de bijzon dere sfeer en stemming van deze dagen begrijpt, zult gij niet kunnen weigeren Helpt -nu eens, zonder Uw persoonlij ke grieven of opvattingen naar voren te schuiven. Er is nood,, die gelenigd moet worden in deze dagen van Kerst mis. Helpt daarom, en laat alle andere overwegingen varen. Het zal U voldoe ning geven te weten, dat gij met Uw offer hetzij klein of groot, er toe hebt bijgedragen den nood van Uw mede mensch in dezen Kersttijd te lenigen. Indien dus een collectant zich bij U aanmeldt, tast dan ruim in Uw beurs. Wieringerwerf, 19 December 1942. Het Buurtschapshoofd van W. H. N. OPHALEN HUISAFVAL. De w.n. Burgemeester van Wieringer meer maakt bekend, dat als gevolg van de ajs. Kerstagen en N^uwj aarsdag het huisafval zal worden opgehaald te Wieringerwerf op 22 en 29 Dec. a.s. te Middenmeer op 23 en 30 Dec. a.s. te Slootdorp op 24 en 31 Dec. ajs. Wieringerwerf, 19 Dec. 1942. De wnd. burgemeester van W.-meer, A. SAAI,. GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR HET LAND- EU TUINBOUWONDER WIJS IN WIERINGERMEER. in Wieringermeer, A. SAAL. AAEDAPPELSELECTIECUESUS. De theoretische aardappelselectiecur^ sus, welke in den zomer worden gevolgd door enkele practische iessen, zal be staan uit 4 lessen, te geven door den heer P. Kooijman, hoofdcontroleur van den N.A.K. te Anna Paulowna. De lessen worden gehouden op Woens dagmiddag, te beginnen in de tweede helft van Januari. De juiste datum zal nog nader aan hen, die zich voor den cursus hebben aangemeld, worden be kend gemaakt. De commissie voor het land- en tuin- bouwonderwijs in Wieringermeer, OVINGE, voorzitter. A. N. NAP, secretaris. BOSCHWACHTERIJ WIERINGERMEER. Voor brandhout kunnen de nummers 231 t/m 290 worden ingewisseld tegen vervoerbewijzen a f 8.per nummer al leen op Maandag, 21 December 1942 yan 9 tot 12 uur' te Wieringêrwerf, Raad huisstraat 15. Zonder vervoerbewijs wordt geen hout afgegeven. STRAATCOLLECTE WINTERHULP NEDERLAND. De Straatcollecte van Winterhulp Nederland zal te Wieringen worden ge houden op 19, 21 en 22 Dec. a.s. De collecte wordt warm in uwe be langstelling aanbevolen. De Burgemeester, VAN DIEMEN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1942 | | pagina 1