Distributiedienst Wieringermeer - Wieringen. Nieuwe bannen. NEDERLANDSCH ARBEIDSFRONT. Het Plaatselijk kantoor van het N.A.F. maakt bekend, dat de VACANTIEBON- NEN voor loonderving van de Kerstda gen en de Nieuwjaarsdag kunnen wor den ingewisseld op DINSDAG 29 DE CEMBER 1942 des avonds van 78 uur voor reorganiseerden en des avonds van 810 uur voor ongeorganiseerden, in Cinema „De Haan" te Hippolytushoef, en wel 10 VACANTIEBONNEN. .Losse bonnen worden NIET aangeno men. Bonboekjes zijn voor den prijs van •15 cents verkrijgbaar bij M. Mast, Ko ningsweg, De Haukes en bij F. Veenbaas, Slingerweg 8 B te Hippolytushoef op Woensdag 23 December 1942 des avonds van 79 uur. Neemt goede nota van de hierboven aangegeven datums. PREDIKBEURTEN WIERINGERMEER. NED. HERV. GEMEENTE. ZATERDAG 19 DECEMBER des avonds half acht te Wieringerwerf Kerstwijdingsdienst, met medewerking van de jeugdvereeniging, spel en zang. Zondag 20 Dec. zie Zaterdag 19 Dec. ZONDAG 20 DECEMBER Rechtzinnig deel der Gemeente Wieringerwerf v.m. 10 uur Dienst. Middenmeer v.m. 10 uur Cand. Ybema. Slootdorp 2.30 uur Cand. Ybema. PREDIKBEURTEN WIERINGEN. ZONDAG 20 DECEMBER NED. HERV. KERK Den Oever v.m. IOV2 uur Ds. v. Beek. Westerland nam. 2Va uur Ds. v. Beek. Zondag half elf Zondagschool te Oos- terland. Maandag 21 Dec. 's av. 8 uur Zusterkring Oosterland, Kerstfeest. Dinsdag 22 Dec. 's av. 8 uur V.C.J.B. te Hippolytushoef. Woensdag 23 Dec'. half acht Herv. Zus terkring H.-hoef, Kerstfeest. DOOPSGEZ. GEM. H.-hoef v.m. IOV2 uur Ds. Lugt. EVANGELISATIE H.-hoef v.m. 10 uur de hr. O. Deen. Den Oever nm. 3 uur de hr. O. Deen. OUD GEREFORMEERDE GEMEENTE. I11 de Kapel te Den Oever Woensdag 23 December nam. 7.30 uur Ds. Kramp uit Grafhorst. NED. HERV. GEMEENTE VRIJDAG 25 DECEMBER le Kerstdag Den Oever v.m. IOV2 uur Ds. v. Beek. Solozang. H.-hoef nm. 3 uur Ds. v. Beek. Kerstfeest. ZATERDAG 26 DECEMBER 2e Kerstdag H.-hoef v.m. IOV2 uur Ds. v. Beek. Solozang. Na afloop stemming. Oosterland nm. 3 uur Ds. v. Beek. Kerstfeest. Westerland nm. half vier Ds. Lugt. Kerstfeest. ZONDAG 27 DECEMBER Westerland nm. 2'A uur Ds. v. Beek. Oudejaarsavond Donderdag 31 December Hippolytushoef nam 3'/2 uur Ds. v. Beek. Collecte. In het Officiéél Mededeelingenblad No. 7 werd abuisievelijk vermeld, dat de uitreiking der bonkaarten te Midden- meer zal plaats hebben op Woensdag 24 Dec. a.s.: in het Dorpshuis. Dit moet z$'ii DONDERDAG 24 Dec a.s. VAN 20-^ DECEMBER Bon. No.Artikel 64 A Brood 4 rants. brood of gebak. 64 B Brood Va rants. brood of gebak. 64 Beschuit 1 rants. Beschuit, br. of geb. 64 A Vleesch 1 rants. Vleesch of -waren. 64 B Vleesch lh rantsoen 64 A Aardappelen 2 Kg. Aardappelen. 64 B Aardappelen 1 Kg. Aardappelen. 64 Melk 1 3/4 Liter Melk. 64 Taptemelk 1 3/4 Liter Taptemelk. 64 Tabak 1 rantsoen Tabak of Sigaren. 29 NOVEMBER t.m. 26 DECEMBER. Bon No. Artikel 437 Algemeen 1 Kg. Suiker. 438 Algemeen 500 gram Jam. 439 en 440 Alg. 250 gr. gort op iedere bon 441 Alg. 100 gr. Vermicellie of Puddingp. 442 tot 444 Algemeen 100 gram Kaas. 445 Algemeen 250 gxam Koffiesurrogaat. 447 t.m. 450 Alg. 1 rants. Bloem, Brood of Gebak. 4-73 Reserve 500 gram Rijst. 3-74, 4-74 Reserve Cacao. 3-75 en 4-75 extra snoep voor kinderen Chocolade 3-76 en 4-76 Suikerwerk. VAN 18 29 DECEMBER 63 V2 rantsoen Boter. Vet of Margarine. 20 DEC. 31 JANUARI 446 Extra rantsoen Boter. 12 Nov. t.m. 10 Januari 1943 Boter voor kinderen beneden de leeftijd van 21 jaar op bon 59. 13 DEC. t/m. 26 DEC. 61 Versnaperingen 100 gr. Chocolade. 62 Versnaperingen 100 gr. Suikerwerk. VAN 21 31 DECEMBER 3-73 1 Kg. appelen voor kinderen van 4 t/m. 13 jaar. SERVIESGOED 3-77, 3-78, 3-79, 3-80, 4-77, 4-78, 4-79, 4-80 gelijktijdig inleve ren-met de bonnen 01 t/m 04 van de EV-servieskaart t/m 31 Dec. Geldige bonnen voor diverse artikelen EA 03 Petroleum t.m. 9 Jan. 1943. 01 t.m. 0.5 B.V. Brandst. 1 eenh. Brand stoffen van 11 Mei 1942 tot 31 Dec. 1942. 06 t.m. 08 B.V. Brandst. 1 eenh. Brand stoffen van 16 Oct. 1942 tot 28 Febr. 1943. 01, 02, 03, 04 K.F. Brandst. 1 eenh. Br.st. (geen anthraciet) diverse data geldig tot 30 April 1943. 452 Alg. Eenh. zeep, 453 Alg. waspoe- der, P. Zeep, P. Toiletzeep, P. Wasch- poeder t.m. 31 Dec. M Textiel (Mannen) 45 gram scheer zeep 1 Sept. 1942 tot 31 Dec. 1942. Zeep 431 Alg., O-zeep. O-toiletzeep, 432 Alg. Waschpoeder, O-waspoeder t.m. 31 December. Honden- en Kattenbrood 12, t.m. 31 Dec. COOP. BOERENLEENBANK WIERINGERMEER. Telefoon 32, gevestigd te Middenmeer, Brugstraat 42. Postgiro 254466. Aangesloten bij de „Coöperatieve Centr. Raiffeisen-Bank" te' Utrecht. Het kantoor te Middenmeer is open 's Maandags v.m. 9.30-12 nm. 1.30-5 u. 's Dinsdag v.m. 9.30-12 nm. 1.30-5^ u. 's Woensdags v.m. 9 tot nm. 5 uur. 's Donderdags vm. 9.30-12; nm. 1.30-5 u. 'sVrijdags: v.m. 9.30-12; nm. 1.30-5 u. 's Zaterdags van. 912 uur. De Bank belast zich verder met alle bankzakenals aan- en verkoop van effecten, inwisseling van coupons, vreemd geld enz. Spaarbusjes worden koste loos verstrekt. Safe-loketten te huur a f 5.- per jaar en f 1.- per maand. Rentevoet voor Spaargelden tot een bedrag van f 5000.per persoon of gezin 2 3/4 voor 1 jaar vast 3% tot een maximum van f 3000.per persoon of gezin alléén in te gaan bij het be gin van het jaardit mag boven het gestelde maximum geplaatst worden Spaargelden boven f 5000.1% voor Creditrente in loopende rekening voor leden als regel tot een bedrag van f 5000.2% daarboven 1% voor niet-leden IV2 en Va voor Debet rente zoowel bij voorschotten als loopen de rekening 3 3/4 DE BANK IS MAANDAG 28 DECEMBER a.s. GESLOTEN. CÖOP. BOERENLEENBANK WIERINGEN. EXTRA ZITDAGEN VOOR CONTROLE. Voor Voorschot- en Loopende Rekening houders Te H.-hoef Maandag 28 Dec. Te Den Oever Dinsdag 29 Dec. Te H.-hoef Woensdag 30 Dec. Telkens van 's morgens 10 tot 'snam. 4 uur. Voor Spaarboekjes Te Den Oever Maandag 4 Jan. voor hen wier naam aanvangt met een der beginletters A tot L. Dinsdag 5 Jan. idem idem M tot Z. Te Hippolytushoef Woensdag 6 Jan. voor hen wier naam aanvangt met een der beginletters A tot G. Donderdag 7 Jan. idem idem H tot O. Vrijdag 8 Jan. idem idem P tot Z. Telkens van 'smorgens„10 tot 'snam. 4 uur. Op de zittingsdagen van de Spaar bank-controle zullen in géén geval Voorschot- of Loopende-rekening zaken worden behandel^. HET BESTUUR.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1942 | | pagina 2