PEULVRUCHTENSTUDIE COMBINATIE. Op initiatief van wijlen Prof. Ir. C. Broekema werd op 7 Februari 1939 te Wageningen de Peulvruchten Studie Combinatie opgericht. Het doel van deze combinatie is ge-' richt op de technische verbetering van de cultuur, verwerking en handel van peulvruchten en het leggen van f con tact tusschen de verschillende groepen van belanghebbenden. In het kortstondig bestaan der P. S. C. is aan haar mogen gelukken, vooral de belanghebbenden van de industrie en handel in zich te vereenigen, waardoor reeds veel vruchtbare samenwerking tot stand is gekomen. Eén schakel echter ontbreekt nog en dat is die van den boeren- en tuinder stand. Nog een veel te klein aantal boe ren en tuinders is lid der P. S. C. en het contact dat de P. S. C. hierdoor met de teelt van peulvruchten heëft is te slap. Teneinde hierin verbetering te bren gen, ligt het in het voornemen der P.S.C. door het aanstellen van een aan tal correspondenten in de belangrijkste peulvruchtengebieden het contact met den landbouw inniger te maken. De taak der correspondenten zal zijn te vergelijk V friet die van den vlas- dienst. Eenige malerfvper jaar wordt er I van hen verwai^t, dat zij uitvoerig be- richten over den 'stand en de hoedanig heid van het peulvruchtengewas.Zij dienen hiervoor geregeldaanteekening te houden van alle bijzondere omstan digheden, welke zich in hun rayon voor doen en waarvan verwacht mag worden, dat zij invloed op het oogstverloop uit oefenen. Als tegenprestatie ontvangen zij alle publicaties der P.S.C. De P.S.C. verzoekt ons nu om adres sen van eenige boeren of boerenzoons die dit op zich zouden willen nemen. Degenen die er voor voelen om dit correspondentschap waar te nemen ver zoeken wij hun adressen aan óns te willen opgeven. Het behoeft geen betoog dat behalve dat het nuttig werk is, het ook zeer leerzaam en interessant is, daar men steeds op de hoogte blijft wat er zooal op het gebied van de cultuur en verwerking van peulvruchten gaande is. Ter kennismaking drukken wij één van de technische berichten van P. S. C. in een volgend no. af. Coöperatieve Aankoopvereeniging „De Wieringermeer" G.A. te Slooidorp Wieringermeer. Slootdorp, 19 December 1942. Aan onze Leden en Afnemers. De Plaatselijk Bureauhouder laat in overleg met den Heer Oostenbrug be kend maken, dat degene die een Aan koop Vergunning aangevraagd hebben, voor paarden of nog in 't bezit zijn van een aankoopvergunning dit even te mel den aan den heer Oostenbrug. KALENDERS 1943. Ieder lid van de Coöperatie krijgt voor 31 December 1942 een Landbouwkalen- der thuis. Het Bestuur heeft besloten deze kalender gratis ter beschikking te stellen voor de leden, 't Is een aardige kalender, met duidelijke platen en een góede voorlichting. De le plaat stelt voor „Waakzaam," 2e „een dartel gezel schap", 3e „Overijselsche boerderij," 4e Paard met veulen", 5e „Bloeiende Be tuwe", 6e „Op het aardappelland", 7e „In 't roggeland", 8e „Rijke oogst," 9e Dorpsidylle", 10e „Arbeid", 11e „Naar den akker", en 12e „Winter op het land." Vermoedelijk zal deze kalender welkom zijn, aangezien er maar zeer weinig kalenders uitgegeven worden. GELDIGE KUNSTMESTZEGEtS. Alleen is de fosforzuurbon met op druk 1 nog geldig. Vermoedelijk zullen komende week weer opnieuw kunstmest- zegels uitgegeven worden. In hoofdzaak Stikstofzegels. Deze toewijzing is het resultaat van de herziening. Dus eigen lijk de sluitpost. Na deze toewijzing zul len er wel geen klachten meer zijn. AFLEVERING KUNSTMEST. De levering in papieren zakken wordt wel eind Januari 1943. Indien U ruimte hebt voor de Stikstof of Kali, kunt U ontvangen. Wij leveren momenteel af Kalkam- mon, A. S. F. 15—18—24, A. S. F. 2—10 20, Kali 40 Kalk- en Fosforietmeel zonder bon. Speciaal vragen wij nog eens aandacht voor de A. S. F. korrels. De A.S.F. 151824 is heel goed voor aardappelen. De fosforzuur zit er in als (Supervorm.i, De kali als Patentkali en eveneens 15% Stikstof. Wij waarschu wen voor de A.S.F. 21020, om deze toch nimmer op aardappelland te strooi en. Immers deze kali is sterk Chloor- houdend. Deze meststof is zeer geschikt voor Vlas en Erwten. Beide meststoffen zijn voorradig. Voor alle Fosforzuurbon- nen kunnen wij Fosforzuur leveren. COÖPERATIE - CURSUSSEN. Ook de 2e Cursus is goed verloopen doch er kunnen er meer komen. De vol gende lezing is 5 Jan. '43 waar de Heer j Hendriks of in 't Veld zullen spreken] over, „De Coöp. Aankoop." De Heer j P. G. Luth, voorzitter van onze vereeni- ging zal deze vergadering leiden. Op de 6e lezing worden ook de dames verzocht. Dit is nu direct geen lezing,- doch een filmmiddag. Iedere deelnemer kan dus zijn betere helft medenemen. TARWEMAALDERIJ. De tarwe is gehaald van de diverse Depothouders. Wij hebben het plan met het oog op de Zondagen, deze tarwe daags voor kerstmis terug te brengen op de verschillende plaatsen. In verband met de tarwemaalderij willen we de landbouwers ernstig waarschuwen om toch vooral de tarwe af te wegen. U is niet alleen in overtreding als er te veel in zit, doch ook als er te weinig is. Ook bij de controle van deze week is gebleken, dat er enkelen waren, die zich aan het eerste (te veel) hadden schuldig gemaakt. Dit kost een T.V. voor hen. Doch ook wij zouden hierdoor In moeilijkheden geraken. Laat dus een ieder hier aandacht aan besteden. EMBALLAGE. Nogmaals vragen wij beleefd, om alle emballage voor 1 Jan. 1943 in te leveren. Na dien datum betalen wij geen Embal- lagegeld meer uit. D.w.z. voor zakken die deze herfst geleverd zijn. Hier vallen ook de kunstmestzakken onder. Kunst- mestzakken komen, indien niet wordt omgestort of leeggestort, voor f 3.— per stuk op rekening en worden voor f 2.50 weer teruggenomen, (ook voor 1 Ja nuari 1943). PAKHUIS- EN KANTOORUREN. Ons pakhuis is geopend van 7 tot 12.30; 13.30^ tot 17.30 Zaterdags 7 tot 13.00 u. Kantoor van 8 tot 18.00 uur, Zaterdags 8 tot 13.00 uur. ZOMER - ZAAIGRANEN. Bestel tijdig uw zomer-zaaigranen. Onze assistenten brengen U een bezoek, waar u alles mee kunt bespreken. Zoo wel over de kunstmest, als landbouw werktuigen. Eveneens over alle zaaigra nen en diverse artikelen. Momenteel hebben wij nog wat Zaai- tarwe liggen. Alleen nog 2e nab. Lo- vink tarwe (niet ontsmet). Hier volgen onze prijzen Mengmeel v. paarden p. 100 Kg. f 11.75 Varkensmeel v. fokvarkens 12.85 Kernvoeder v. varkens 22.55' Mineralen per 100 Kg. - 8. Minerale Liksteenen per 100 Kg. - 12.50 Kalkamonsalpeter per 100 Kg. 8.10 Kalksalpeter per 100 Kg. 8.10 Zwavelzure Amoniak p. 100 Kg. 8.10 Kalkstikstof (vastgestelde prijs) - 11.50 Kalizout 40 pCt. per 100 Kg. 5.40 A.S.F.-korrels 15—18—24 p. 100 Kg. 24.50 A.S.F.-korrels 21020 p. 100 Kg. 9.50 Koolz. Landbouwkalk p. 100 Kg. 2.10 Fosforietmeel per 99 Kg. 9.40 (Fosforzuur zonder bon, 14.3 op losbaar in mneraalzuur) Slakkemeel per pCt, 0.311^ Ceresan per 1 Kg. 2.97 Ceresan per 5 Kg. - 14.15 Aretan per 5 Kg. 32.30 Morkit per 5 Kg. - 11.70 Morkit per 1 Kg, 2.45 Papiertouw per rol - 3.00 Gesl. Krijt per 100 Kg. 5.00 Landbouwzout per 100 Kg. 4.00 Mangaansulfaat per 10O Kg. 38.00 Paraplant per 50 Kg. 22.50 IJzeren Palen 1.83 M, met gaten p. stuk 2,10' IJzeren Palen 1.37 M. met 1 gat p. stuk 1.60 Schelpen niet meer in voorraad, komen ook niet meer. Bezems en Kalksalpeter ook nog njet voorradig. Coop. Aank. Vereen. „De Wieringermeer G.A." R. SPIKMAN, Zaakv,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1942 | | pagina 4