OFFICIEEL MEDEDEELINGENBLAD le Jaargang Donderdag 24 December 1942 No. 9. VAN DE GEMEENTEN WIERINGERMEER EN WIERINGEN EN VAN VERDERE OVERHEIDSINSTELLINGEN IN DEZE GEMEENTEN BENEVENS VAN ORGANISATIES OP LANDBOUWGEBIED. Gemeente Wieringermeer. Gemeente Wieringen. Dsstributiedienst Wieringermeer - Wieringen. UITGEGEVEN TER DRUKKERIJ "LORN, J. BOSKER, WIERINGEN. Verantwoordelijk voor den inhoud "^L. N. NAP, Wieringerwerf. VORMINGSCURSUSSEN. Er wordt de aandacht op gevestigd, dat in 1943 door den Nederlandschen Volksdienst wederom vormingscursussen zullen worden gegeven, zoowel voor vrouwen als voor mannen. De eerste cur sus voor vrouwen vindt plaats van 11 tot en met 13 Januari a.s., voor man nen van 28 tot en met 30 Januari a.s. Er worden thans geheel nieuwe onder werpen behandeld. Zij, die aan deze cursussen willen deelnemen, gelieven dit ten spoedigste schriftelijk te melden aan het Buurt- schapshoofd van den N. V. D. in Wie ringermeer, raadhuis te Wieringerwerf. Wieringerwerf, 24 December 1942. Het Buurtschapshoofd v. d.- N.V.D. in Wieringermeer, A. SAAL. WAARSCHUWING. Reeds enkele malen is het gebeurd, dat ongevallen zijn ontstaan, soms met doodelijken afloop, tengevolge van het feit, dat kinderen op rijdende „wagens klommen of daaraan vasthielden. Ik voel mij derhalve genoodzaakt de ou ders en verzorgers te verzoeken hun kinderen op het gevaar van dergelijke spelletjes te wijzen. Eenzelfde verzoek richt ik bij deze tot de onderwijzers en onderwijzeressen met betrekking tot de aan hun zorgen toevertrouwde kinde ren. De politie heb ik opgedragen eveneens hierop toe te zien. Wieringerwerf, 24 December 1942. De wnd. burgemeester van W.-meer, A. SAAL. SLUITING SECRETARIE. Op Zaterdag 2 Januari a.s. is de sec retarie der gemeente voor het publiek gesloten. Voor aangiften van geboorten enz. be staat evenwel op dien dag gelegenheid tusschen 11.30 en 12 uur, voormiddags. OPENING BUREAU VAN DEN BURGERLIJKEN STAND OP 26 DECEMBER 1942. Voor het doen van aangiften van geboorten, enz. bestaat op den 2en Kerstdag gelegenheid des voormiddags tusschen 11.30 eh 12 uur. SLUITING GEMEENTEBUREAUX. De Burgemeester van Wieringen, ter waarneming van de taak van Burge meester en Wethouders, maakt bekend, dat alle gemeentekantoren op Zaterdag 2 Januari 1943, GESLOTEN zullen zijn. Wieringen, 21 December 1942. De Burgemeester voornoemd, VAN DIEMEN, w/n. BEKENDMAKING. In verband met nader te treffen maatregelen voor een evenredige distri butie van klompen, gelieven winkeliers- klompenverkopers ten gemeentehuize een opgave in te dienen van hun klom- penomze.t over de jaren 1938, 1939 en 1940, met vermelding van de namen der leveranciers. Deze opgave wordt gaarne vóór 1 Ja nuari a.s. ingewacht. Wieringen, 22 December 1942. De Burgemeester van Wieringen, VAN DIEMEN, wnd. Burg. De na-uitreiking le periode zal plaats hebben, op Dinsdag 29 Dec. 1942 in het Gym. lokaal Wieringerwerf. Vanaf heden kunnen a.s. jonge moe ders-zich voor het afhalen van de extra rantsoenen doen vertegenwoordigen. De afgifte kan aan haar geschieden op vertoon van het attest van den behan- delenden arts of vroedvrouw, D.S.K. en persoonsbewijs van de betrokkene. Apothekers en drogisten kunnen in de week van 21 t/m 24 Dec., alsmede in de week van 28 t/m 31 Dec. op hun vast gestelde inleveringsdagen een voor schot aanvragen voor de artikelen Voe dingssuiker in poedervorm en voedings suiker in vloeibaren vorm, welke artike len op het oogenblik op de beschuitbon nen worden gekocht. Voor een aanvra ge dient de detaillist een formulier MD 243 43 in te vullen, welke vanaf heden op het kantoor en agentschap verkrijgbaar zijn. UITREIKING BONKAARTEN. In het tijdvak van 3 t/m 23 Januari zullen de bonkaarten 2e periode worden uitgereikt en wel als volgt Maandag 4, Dinsdag 5 Januari 1943 te <Viermgerwerf, Gym. lokaal, Woensdag 6, Donderdag 7 Januari te Slootdorp, Gym. lokaal. Vrijdag 8, Maandag 11. Dins dag 12 Januari 1943 te Middenmeer, Dorpshuis. Woensdag 13, Donderdag 14 Januari 1943 te Den Oever, Café Jurrie Lont. Vrijdag 15, Maandag» 18, Dinsdag 19, Woensdag 20, Donderdag 21 Jan. 1943 te Hippolytushoef, Hotel de Haan. De uitreiking van bonkaarten voor bijzonderen arbeid zal plaats vinden als bij de vorige uitreikingen. TOESLAGKAARTEN VOOR TUINDERS. Tuinders, ,die in aanmerking denken te komen voor toeslagkaatfen le Periode kunnen alsnog een aanvraag indienen op de na-uitreiking op 29 Dec. 1942 te Wieringerwerf. Bonkaarten kunnen dan direct worden medegegeven. De Leider van den Distributiedienst Wieringermeer, M. L. KONINGS. BOERENLEENBANK MIDDENMEER Kerkring 3 Tel. 106, Giro 360039, Alle Voorschot- en Spaarbankboekjes alsmede de Spaarbusjes, behooren op het kantoor der bank ingeleverd te worden van 28—31 DECEMBER 1942. Aankoop van Effecten, Verzilvering van Coupons en alle andere bankza ken tegen geringe provisie. Namens het Bestuur, J. A. BERGMANS, Directeur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1942 | | pagina 1