OFFICIEEL MEDEDEELINGENBLAD :k VAN DE GEMEENTEN WIERINGERMEER EN WIERINGEN EN VAN VERDERE OVERHEIDSINSTELLINGEN IN DEZE GEMEENTEN EENEVENS VAN ORGANISATIES OF LANDBOUWGEBIED. STAATSBOSCHBEHEER. Ie Jaargang Donderdag 31 December 1942 No, 10 UITGEGEVEN TER DRUKKERIJ CORN. B.OSKER, WIERINGEN. Verantwoordelijk voor den inhoud A. NAP, Wieringerwerf. Gemeente Wieringermeer. KLOMPEN. De wnd. burgemeester van Wieringer meer, maakt bekend, dat het noodig is gebleken maatregelen te treffen voor een billijke verdeeling van het aantal bschikbare klompen, zulks wegens* de groote schaarschte in dit artikel. De winkeliers zullen in verband hier mede in het vervolg geen klompen afle veren, dan tegen inlevering van eén door den burgemeester afgegeven ver gunning tot aankoop. Fornfulieren tot het aanvragen van een dergelijke vergunning zijn ten raad- huize verkrijgbaar op Maandag,, 4 Ja nuari a.s., des voormiddags tusschen S en 12 uur,- en dienen naar waarheid ingevuld en onderteekend op 5 Januari a.s. wederom ten raadhuize te worden ingeleverd. Met later. Ingediende formu lieren kan geen rekening worden ge houden. in de wandelboschjes te Slootdorp, Mid- denrneer en Wieringerwerf. Het is gebleken, dat dit verbod in het bijzonder voor zoover betreft de voetpaden naar en over de Terp her haaldelijk .wordt overtreden. De politie zal hierop scherp toezien en zoonoodig proces-verbaal tegen de Overtreders op maken. Wieringerwerf, 31 December 1942. De wnd. burgemeester voornoemd, A. SAAL. GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR EET LAND- EN TUINBOUWONDER- WIJS IN DE WIERINGERMEER. 3e Jaars - cursus. De voortgezette algemeene landbouw- cursus 13e jaars-eursus) vangt aan op 4 Januari a.s., te 19 uur, in de Wierin- germeerschool te Slootdorp. De leerlin gen worden dringend verzocht op dit tijdstip aanwezig te zijn. Voor aanmelding van nieuwe leerlin gen bestaat tot den genoemden datum nog gelegenheid bij den secretaris der Indien naderhand wederom klompen commissie, Raadhuisstraat 1, Wieringer- beschikbaar zijn, zal opnieuw de gelegen- werf en bij de leeraren. de heeren H. Heerink te Sloiftdorp en J. W. J. Aal- ders te Middenmeer. Wieringerwerf, 31 December 1942. De wnd. burgemeester voornoemd, A'. SAAL. De commissie voor het land- en Y, heid tot het afhalen en indienen van formulieren worden opengesteld. Een en ander zal in Het mededelingenblad worden bekend gemaakt. De aandacht wordt er op gevestigd, dat slechts zeer weinig klompen be schikbaar zijn. Zij die niet dringend behoefte hebben aan klompen, worden in verband daarmede met nadruk ver zocht zich van het indienen van aan vragen te onthouden. SLUITING GEMEENTELIJKE BUREAÜX OP 2 JANUARI 1943. De gemeentesecretarie, het bureau van den gemeente-ontvanger en het bureau van den-gemeente-architect zijn op Zaterdag, 2 Januari a.s. voor het pu bliek gesloten. Voor. het <3oen van geboorte-aangiften en andere zaken, den burgerlijke stand betreffende, bestaat op dien dag gele genheid tusschen 11.30 en 12 uur. VERBOD BERIJDEN VOETPADEN. De wnd. burgemeester van Wieringer meer brengt ter algemeene kennis, dat het verboden is de voetpaden, welke als zoodanig uitdrukkelijk met borden zijn aangeduid, met rijwielen of andere voertuigen te berijden. Dit geldt der halve voor de voetpaden naar en op de terp te Wieringerwerf, en de voetpaden tuinbouwonderwijs in de Wieringermeer, OVINGE, Voorzitter. A. N. NAP, Secretaris. Vereen, tot Exploitatie van de Noodslachtplaats te Slootdorp. OPGAVE ORGANISATIENUMMERS. Bij de levering van vee gebeurt het vaak, dat de eigenaren vergeten' hun j organisatienummer op te geven of, dat degene, die de cadavers brengt, niet op de hoogte is m'et het organisatienummer j van den eigenaar. Wanneer de slager toevallig niet .bij de slachtplaats aan wezig Is, komt het ook voor, dat de cadavers zonder nadere aanduiding worden gedeponeerd. Een en ander veroorzaakt veel moei lijkheden, ook in verband met de opga ve aan den provinciaal voedselcommis- saris ten behoeve van vermindering van leveringsplicht. Het blijkt derhalve noodig te bepalen, dat de ingeleverdé dieren door „de eige naren worden voorzien van een label, waarop zijn vermeld 1. de naam van den eigenaar 2. het organisatienummer van den ei genaar 3. eventueel het oormerk van het dier. In hun eigen belang worden de eige naren met nadruk verzocht dienover eenkomstig te handelen. STICHTING „DE WIERINGERMEERSCHOLEN." Opening sehcol voor u.I.o. te Wieringeilneer. De school voor u.I.o. der stichting „de Wieringermeerscholen" te Wierin gerwerf, wordt op Dinsdag, 5 Januari a.s., des namiddags, te 2.30 uur geopend. De leerlingen dienen te 2 uur aan de school aanwezig te zijn. BOSCHWACHTERIJ WIERINGERMEER. Voor brandhout kunnen de nummers 291 t/m 375 worden ingewisseld tegen vervoerbewijzen a f 8.per nummer al léén op Maandag 4 Januari 1943 van 9 tot 12 uur te Wieringerwerf, Raad huisstraat 15. Zonder vervoerbewijs wordt geen hout afgegeven. Gemeente Wieringen. BEKENDMAKING. HONDENBELASTING 1943. De Burgemeester van Wieringen herinnert de houders van hónden aan hunne verplichting tot het doert van aangifte voor de hondenbelasting, wel ke behoort te geschieden in de maand JANUARI ten kantore van den ge meente-ontvanger, bij gebreke waarvan tegen de nalatigen, onverminderd hun ne verplichting tot betaling der belas ting, proces-verbaal zal worden opge maakt. De betaling der belasting moet tege lijk met de aangifte geschieden. Wieringen, 24 December 1942. De Burgemeester voornoemd, J. TIJSEN, lo. B. BEKENDMAKING. De aandacht van eigenaren of bezit ters van motorvoertuigen, aanhang wagens, onderdelen van motorrijtuigen, alsmede voorraden benzine, motorolie en -vetten, wordt gevestigd op de bekendmaking van den Commissaris- Generaal v^li Financiën en Economi sche Zaken betreffende de registratie, het vervreemden en afstanddoen van motorrijtuigen etc., welke bekendmaking op de gemeentelijke publicatieborden in deze gemeente is aangeplakt. Formulieren voor aanmelding zijn kosteloos ter Gem. Secretarie verkrijg baar. Wieringen, 29 December 1942. De- Burgemeester van Wieringen, J. TIJSEN, lo. B.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1942 | | pagina 1