BEKENDMAKING. De Burgemeester van Wieringen maakt bekend, dat voor de uitreiking van CONSENTEN VOOR DE JJITOEKE- NING VAN DEt KUSTVISSERIJ op ZATERDAG, 9 JANUARI 1943, des na middags van 2 tot 47a uur, zitting zal worden gehouden te DEN OEVER in dé lunchroom van de Wed. S. Koorn, aldaar. Wieringen, 28 December 1942. De Burgemeester voornoemd, J. TIJSEN, lo. B. WINTERHULP NEDERLAND. Buurtschap Wieringen. Het Buurtsch^sshoofd maakt belang hebbenden opmerkzaam, dat één inge diend aanvraagformulier voor den ge- heelen winter geldt, en dat de aanvrage diis niét herhaald behoeft te worden. Het kantoor is geopend Maandag. Woensdag en Zaterdag van iedere week van v.m. 912 uur. Op andere tijdstippen wordt niet ge holpen. Het Buurtschapshoofd, v P. C. DE HAAN. SNEEUWRUIMEN. Zo nodig ook persoonlijke diensten. Ingevolge het „Sneeuwruimingsbe- sluit" zijn hoofdbewoners of hoofdge bruikers van een binnen de bebouwde kom gelegen gebouw of gronderf ver plicht 1, de sneeuw en het ijs van het voor of langs het gebouw of gronderf gele gen gedeelte van het openbaar voetpad weg te ruimen en bij gladheid dat weg gedeelte met stroef makende stoffen te bestrooien en bestrooid te houden 2. te zorgen, dat de sneeuw en het ijs bij dit wegruimen van de openbare wég worden verwijderd, dan wel worden gebracht op de uiterste' rand van het openbaar voetpad, zodanig, dat het verkeer hiervan geen hinder ondervindt en voldoende openingen worden uitge spaard voor het afvloeien van. dooiwa ter en tramrails, tram- en autobushal ten, zomede brand- en rioolputten vrij blijven. Voor hét verwijderen van sneeuw of ijs van de openbare weg mag door par ticulieren geen gebruik worden gemaakt van zout of andere bijtende stoffen, tenzij dit geschiedt op of in de onmid-, dellijke nabijheid van tramrails, wis sels, brandkranen of brand- of riool- putten. Sneeuw of ijs mag op geen andere plaats worden gestort dan die, welke door den Burgemeester daartoe is aan gewezen. Inzonderheid wordt de aandacht er op gevestigd, dat de Burgemeester inge val van uiterste noodzaak, wanneer de bijstand van vrijwilligers, en andere be schikbare werkkrachten ongenoegzaam is, inwoners der gemeente TIJDELIJK TOT HET DOEN VAN PERSOONLIJKE DIENSTEN ten behoeve van het wegrui men en het bestrijden van gladheid op de openbare weg KAN OPROEPEN. Wieringen, 30 December 1942. De Burgemeester van wieringen, J. TIJSEN, lo. Burg. PREDIKBEURTEN WIERINGERMEER. NED. HERV. GEMEENTE. Oudejaarsdag M.-meer nm. 3 uur Ds. Meijer Drees. W.-werf nm. 7 uur Ds. Meijer Drees. Slootdorp nm. 8.30 uur Ds. Meijer Drees. Rechtzinnig deel der Gebeente Oudejaarsavond M.-meer 7 uur W.-werf 8'30 uur Nieuwjaarsdag M.-meer 10 uijr^ Slootdorp 10 uur Zondag 3 Januari M.-meer 10 uur. Slootdorp 2.30 uur W.-werf 10 Cand v. d. Berg. Cand. Mackay. Cand. Mackay. Hand. v. d. Berg. Cand Mackay. Cand. Mackay. uur vacature dienst Ds. Meijer Drees. GEREP. KERK SLOOTDORP. Oudejaarsdag Slootdorp nm. 2.30 uur Ds. Goede. Nieuwjaarsdag' Slootdorp v.m. 10 uur Ds. Goede. Zondag 3 Januari Slootdorp v.m. 9.30 u. Ds. v. Twillert. Slootdorp nam. 2.30 uur Ds. Goede. PREDIKBEURTEN WIERINGEN. NED. HERV. KERK Oudejaarsavond Donderdag 31 December Hippolytushoef nam 377 uur Ds. v. Beek. Collecte. Zondag 3 Januari H.-hoef v.m. 1077 uur Ds. v. Beek. Den Oever nam. 2 uur Ds. v. Beek. DOOPSGEZ. GEM. Oudejaarsavond H.-hoef 'sav. 7.30 uur Ds. Lugt. Extra Collecte. 1 Jan. geen dienst. 3 Jan. H.-hoef 10.30 uur Ds. Lugt. 1 EVANGELISATIE Oudejaarsavond Den Oever 's av. 6 uur de hr. O. Deen. H.-hoef 's av. 8 "uur de hr. O. Deen. Vrijdag 1 Januari H.-hoef v.m. 10 uur de hr. O. Deen. Zondag 3 Januari H.-hoef v.m. 10 uur de hr.-O. Deen. Den Oever-Tim. 3 uur de hr. O. Deen. Nieuwe bonnen. VAN 3 TOT EN MET 9 JANUARI. Bon. No. Artikel 02 A Brood 4 rants. brood of gebak. 02 B Brood Va rants. brood of gebak. 02 Beschuit 1 rants. Beschuit br. of geb. 02 A Vleesch 1 rants. Vleesch- of -waren. 02 B Vleesch 1U rants. 02 A Aardappelen 2 Kg. Aardappelen. 02 B Aardappelen 1 Kg. Aardappelen. 02 Melk 1 3/4 liter melk. 02 Taptemelk 1 3/4 liter Taptemelk. 02 A en B één rants. »Tabak. VAN 27 DECEMBER—23 JANUARI. Bon No. Artikel 463 Algemeen 1 kg. Suiker. 464 Algemeen 500 gram Jam. 465 Algemeen 250 gram Gort. 470 Algemeen 125 gram Gort. 471 Algemeen 125 gram Havermout. 472 Algemeen 100 'gr. Vermicelli. 460 t.m. 432 100 gr. Kaas. 466 t.m. 469 1 rants. Bloem Brood of Gebak. 4-02 reserve 500 gram Rijst. 3-01, 4-01 reserve 150 gr. Cacao m. suiker 01 versn. 100 gr. Chocolade. 02, 03 versn. 100 gr. Suikerwerken. VAN 27 DECEMBER—20 FEBRUARL 473 Algemeen 250 gr. Koffiesurrogaat. Manderijnen voor Kinderen t.m. 3 jaar 4-03 reserve 350 gram manderijnen van 29 Dec.23 Januari. VAN 30 DEC.—10 JANUARI 02 125 gr. boter of margarine. 20 DEC. 31 JANUARI 446 Extra rantsoen Boter. 12 Nov. t.m. 10 Januari 1943 Boter voor kinderen beneden de leeftijd van 21 jaar op bon 59. Geldige bonnen voor diverse artikelen EA 03 Petroleum t.m. 9 Jan. 1943. 01 t.m. 0.5 B.V. Brandst. 1 eenh. Brand stoffen van 11 Mei 1942 tot 31 Dec. 1942. 06 t.m. 08 B.V. Brandst. 1 eenh. Brand stoffen van 16 Oct. 1942, tot 28 Febr. 1943. 01, 02, 03, 04 K.F. Brandst. 1 eenh. Br.st. (geen anthraciet) diverse data geldig tot 30 April 1943. Dislributiedienst Wieringermeer - Wieringen. Vanaf de eerste week in 1943 zal de afdeeling textiel weer alle aanvragen in behandeling nemen, doch er aal ver andering in de werkwijze worden aan gebracht. De ambtenaren zullen zitting houden als volgt Elke Woensdag Slootdorp, Schoolstraat v.m. Kleuterschool Elke Donderdag. Middenmeer .Dorps huis Hippolytushoef Agentschap' D.K. Elke Vrijdag Wieringerwerf Distribu tiekantoor Den Oever Agentschap D.K. Elke Zaterdag Hippolytushoef Agent schap D.K. Het is de bedoeling dat op de zittin gen de aanvraagformulieren worden in genomen, de vergunningen kunnen t wanneer de aanvraag word toegestaan de volgende week op dezelfde dag en in het zelfde lokaal worden afgehaald, dus in afwijking van het huidige sy steem kunt U de yergunningen niet meer direct medenemen. Wanneer een aanvraag word afgewe zen ontvangt U,hiervan bericht. Op deze zittingsdagen zal de gelegen heid tevens 'bestaan voor het indienen van schoen- en rijwielbanden formulie ren voor het afhalen van dezè bonnen zal U bericht ontvangen. Rgmtsoenbonnen voor zieken e.d. moeten na oproep ook worden afgehaald aan het op de oproep vermelde lokaal, per post toezenden dezer bonnen vind niet meer plaats. Het kantoor is voor deze afdeeling geopend van 9.3012.30 en van 11.30 u. Zaterdag van 9.3011.30 uur.. De Leider van den Distributiedienst Wieringermeer, M. L. KONINGS. DISTRIBUTIEDIENST Gedurende de uitreiking der bon kaarten 2e periode "zullen de inlegvellen worden omgewisseld. De navolgende personen komen hier voor in aanmerking a. Allen, welke zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeen te, welke behoort tot de distributiekring Wieringermeer

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1942 | | pagina 2