Coöperatieve Aankoopvereeniging „De Wieringermeer' te Slootdorp Wieringermeer. G.A. zoodat hier kan worden volstaan met het noemen van eenige vraagstukken, v/elke zich alleen voordoen bij tuinbouw- peul vruchten. 1. Enquete Rijkstuinbouwconsulenten. Teneinde de fragmetische gegevens, die verzameld werden tijdens de oriën tatieperiode in 1940 zoo veel rfiogelijk te completeeren, werd bij de Rijkstuin bouwconsulenten een enquete gehouden naar de teelt van tuinbouwpeulvruchten in den ruimsten zin van het woord. Deze enquete was mogelijk, dank zij de welwillendheid van den inspecteur van den Tuinbouw e'n het Tuinbouwonder- wijs, den heer Ir. A. W. van de Plassche, die hiervoor zijn toestemming verleen de. Ofschoon de enquêtelijst een- groot aantal vragen bevatte, werden van alle hiervoor in aanmerking komende ge bieden uitvoerige gegevens ontvangen. Het aldus bijeengebrachte materiaal behoort, wat volledigheid en uitvoerig heid betreft,' tot het fraaiste, dat men zich op dit gebied kan voorstellen. Met de bewerking van dit materiaal is reeds een aanvang gemaakt, waarbij is komen vast te staan, dat zoowel de j rassenkeuze, als de cultuurmethoden j zeer sterk gedifferentieerd zijn, wat op i een hoog^iveau dezer teelt wijst. Daar-1 I naast werden echter indicaties verkre- I gen, dat bij een meer systematische uit- wisseling der ^n- Nederland verkregen ervaringen nu?, een Mangrijke vooruit gang mogelijk zal ziflk j 2. Teelt van kievitsboonen in de Venen. -In de Venen, gelegen ten Oosten van Leiden, vindt men nog een zeer beperk- i te cultuur van kievitsboonen, die daar 1 den naam van grauw-erwten boonen dragen. De Rijkstuinbouwconsulent te Amstelveen, de heet; Ir. G. W. van der Helm, heeft omtrent de teelt dezer kie vitsboonen een groot aantal gegevens verzameld, waaruit o.m. blijkt, dat kook en smaak over het algemeen goed tot zeer goed zijn en dat de stamkievits- boonen gemiddeld een hoogere opbrengst geven dan bruine boonen. Neemt men deze gegevens in aanmerking, dan be staat er alle reden om ^aan deze boonen meer aandacht te schenken en door meerdere bekendmaking de afzetmoge lijkheden hiervan te vergrooten. Een dóór Ir. van der Helm omtrent dit onderwerp samengesteld verslag werd in de Technische Berichten opge nomen Ir. G. W. van der Helm Kie vitsboonen. Technisch Bericht 1941, r.S. 7. (Wordt vervolgd.) Slootdorp, 31 Dec.1942. Aan onzê Leden en Afnemers GELDIGE KUNSTMESTZEGELS. Met ingang van 28 December zijn geldig verklaart de Kalizegels, met op druk 4, en blijven geldig tot 31 Januari 1943. De verbruikers dienen de Kalizegels voorzien van opdruk 4, uiterlijk 26 Jan. 1943 bij ons in te leveren, opdat wij voldoende tijd hebben deze zegels naar het K. D. B. te zenden. VMerder is nog geldig de Fosforzuur- bon met opdruk 1. Wij raden een ieder aan, om al de zegels die men nog thuis heeft direct in te leveren. Als ze in de-kast liggen kunnen ze verloopen. Ook de nieuwe Stikstofzegels, die vorige week zijn uit gegeven en nog niet zijn ingeleverd bij ons, verwachten wij spoedig. U mag thans alle zegels aan Uw leverancier afgevjen. Dit mocht vorig jaar niet. Die nog niet voldoende N heeft, volgens de norm, die de Heer Dijkema vorige week heeft gepubliceerd, denke er aan, dat de reelame's vóór 11 Januari afgehan deld moeten zijn. LANDBOUWKALENDERS. Indien er nog leden 'zijn die geen kalender hebben ontvangen, kunnen deze op de Beurs of van het kantoor afhalen, (kunnen niet met ds post ver zonden worden), 't Is een aardige ka lender en zal. vermoedelijk bij een ieder Welkom zijn, vooral nu er zoo weinig kalenders worden uitgegeven. EMBALLAGE, Voor de laatste maal in dit jaar boo- men we over de Emballage. We hebben iederéén tijdig gewaarschuwd om de ledige Emballage voor 1 Janudri terug te zenden. Die 'dus nu nog zakken van de Coöperatie in huis heeft, ia er eige naar van geworden. Dit geldt niet voor de zakken die deze week met veevoeder zijn rondgebracht. Deze behouden hun waarde. TARWEMAALDERIJ. a.s. Maandag is er weer gelegenheid cm baktarwe bij de bekende adressen te brengen. De laatste Maandag van de maand wordt het meel weer terugge bracht. Ook wordt de geplette haver één dezer dagen thuis bezorgd, tegelijk met het veevoeder. AFLEVERING KUNSTMEST. Iederéén kan voor de geldige perioden Stikstof ontvangen. Degene, die een Fosforzuurtoewijzing heeft, neme na tuurlijk eerst de A.S.F.-korrels. A.S.F.- korrels. 151824 en 21020 voor al le geldige zegels in voorraad. Eveneens voor alle geldige Kalizegels kunt U Kalizout 40% ontvangen. Fosforiétmeel (zonder bon), 14.3% Fosforzuur, oplos baar in Mineraalzuur. Verder Koolzure Landbouwkalk. Slak- kemeel is nog niet binnen. Kalkstikstof afgeroepen te Meppel, dit is er dus met enkele dagen. Die aardappelen wil ver bouwen en dus Kali wil strooien, wacht te niet te lang met ontvangen. COÖPERATIE - CURSUSSEN. a.s. Dinsdagmiddag 2.30 'uur begint de eerste lezing weer. Zoo wij reeds in ons vorig no. schreven, spreekt de Heer in 't Veld, (een goede bekende uit de Poldêr), over „Landbouwcoöperatie." ZAAIZADEN. Een ieder weet hoé de toestand is, •wat het Zaaigraan aangaat. Momenteel kunnen wij nog op alle soorten orders aannemen. Orders op Orig. granen ne men wij niet aan. Het kwantum dat wij krijgen is voor hen die het eerst besteld" hebben. Wacht niet te lang met le of 2e nab. te bestellen, aangezien de par tijen niet groot zijn. Wij bieden aan le of 2e nab. Blanca tarwe, le of 2e nab. Carsten tarwe le of 2e nab. v: Hoek, le of 2e nab. Witte Mansholt tarwe le of 2e nab. Hala Capucijners le of 2e nab. (alle soorten) Haver le of 2e nab. (alle soorten) Erwten. Witbloei lijnzaad mag momen teel niet verkocht worden. N. Holland- sche br. boonen nemen wij aan (onder voorbehoud* Ceka is er niet. Klaver zaden» hebben we voldoende gekocht, doch de partijen zijn nog niet binnen Toch nemen we ook orders hier op aan, evenals op Westerwoldsch, Internaat, klaver enz. Verder maken wij bekend, dat we alle soorten granen en peulvruchten van de Z. W. M. betrekken. Dit adres waarborgt U een goed product. Heeft naast de N.A.K.-controle een eigen con trole. Van de Zaaizaadvereeniging Wie ringermeer hebt U niet alleen een goed product te verwachten, doch ook een lagere prijs en practisch geen vrachten. Dit. laatste onderstrepen we, vooral in dezen tijd met abnormaal hooge vrach ten. WISSELING DES JAARS. Bit .is de laatste prijscourant van 1942. Wij maken metéén van deze gele genheid gebruik om alle lezers een gezegend 1943 toe te wenschen. Hier volgen onze prijzen Rundveekoekjes p. 100 Kg. f 12.00 Mengmeel v. paarden 11.45 Varkensmeel v. fokvarkens 12.25 Kernvoeder v. varkens 20.55 Mineraten per 100 Kg. - 8.- Minerale Liksteenen per 100 Kg. - 12.50 Kalkamonsalpeter per 100 Kg. S.10 Kalksalpeter per 100 Kg, 8.10 Zwavelzure Amoniak p. 100 "Kg. 8.10 Kalkstikstof (vastgestelde prijs) - 11.50 Kalizout 40 pCt. per 100 Kg. 5.40 A.S.F.-korrels 15—18—24 p. 100 Kg. 24.50 A.S.F.-korrels 2—10—20 p. 100 Kg. 9.50 Koolz. Landbouwkalk p. 100 Kg. 2.10 Fosforietmeel per 99 Kg, 9.40 Slakkemeel per pCt. 0.311,(> Ceresan per 1 Kg, 2.97 Ceresan per 5 Kg. - 14.15 Aretan per 5 Kg. 32.30 Morkit per 5 Kg. - 11.70 Morkit per 1 Kg. 2.45 PapiertouW per rol - 3.00 Gesl. Krijt per 100 Kg. 5.00 Landbouwzout per 100 Kg. 4,00 Maugaansulfaat per 100 Kg. 38.00 Paraplant per 50 Kg, 22.50 IJzeren Palen 1.83 M, met gaten p. stuk 2.10 IJzeren Palen 1.37 M, met 1 gat p. stuk 1.60 Schelpen niet meer in voorraad, komen niet eerder als in het voorjaar. Bezems en Kalksalpeter ook nog niet voorradig. Pap. zakken wordt half Jan. Coöp. Aank. Vereen. „De Wieringermeer G.A." R. SPIKMAN, Zaakv.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1942 | | pagina 4