OFFICIEEL MEDEDEELINGENBLAD VAN DE GEMEENTEN WIERINGERMEER EN WIERINGEN EN VAN VERDERE OVERHEIDSINSTELLINGEN IN DEZE GEMEENTEN BENEVENS VAN ORGANISATIES OP LANDBOUWGEBIED. Gemeente Wieringermeer. Ie Jaargang Zaterdag 9 Januari 1943 No.. 11 UITGEGEVEN TER DRUKKERIJ O R N. J. BOSKER, WIERINGEN. Verantwoordelijk voor dén inhoud A. N. NAP, Wieringerwerf. LUCHTBESCHERMINGSDIENST. MELDING BOMINSLAG, enz. De wnd. burgemeester van Wieringer meer, plaatselijk luehtbeschermingslei- der, brengt ter algemeene kennis, dat op hem, wien het uit eigen wetenschap bekend is, dat in de gemeente vliegtui gen, bommen, parachutes, e.d zijn neer gekomen of in het algemeen, dat onge vallen of voorvallen plaats hebben ge had, welke op eenigerlei wijze met oor logshandelingen verband houden, de verplichting rust daarvan terstond ken nis te geven aan het hoofd van den luchtbeschermingsdienst (telefoon Wie ringerwerf 1 (raadhuis), bij geen gehoor Wieringerwerf 12§ (woonhuis gemeente secretaris), bij geen gehoor Wieringer werf 2§ (politie). Indien de telefoon ge stoord is, dient het bericht op andere wijze zoo snel mogelijk te worden over gebracht. De verplichting geldt in het bijzonder voor de gebruikers van de perceelen, waarop de betreffende voorwerpen te recht zijn gekomen. Nalatigheid kan ernstige gevolgen hebben. Wieringerwerf, 9 Januari 1943. De wnd. "burgemeester, plaatselijk Luchtbeschermingsleider voom. A. SAAL. SNEEUWRUIMEN. De wnd. burgemeester'van Wieringer meer brengt ter algemeene kennis, dat krachtens het Sneeuwruimingsbesluit de hoofdbewoner of hoofdgebruiker van de in de dorpen gelegen gebouwen of gronderven verplicht zijn a. de sneeuw en het ijs van het voor of langs die gebouwen of erven gelegen gedeelte van het openbaar voetpad weg te ruimen en bij gladheid dat voetpad met stroefmakende stoffen te bestrooi en en bestrooid te houden b. te zorgen, dat de sneeuw en het ijs bif dit wegruimen van den openba ren weg worden verwijderd' (het is der halve niet toegestaan de sneeuw of het ijs op den weg te deponeeren). Niet nakoming dezer verplichting wordt gestraft met een hechtenis van ten hoogste zes weken of een geldboete van ten hoogste driehonderd gulden. iHet ligt in de bedoeling streng op de naleving van deze verplichting zien. Bovendien worden alle ingezetenen, zoowel degene, die in, als die buiten de dorpskernen woonachtig zijn, met na druk verzocht ook de op hun terrein liggende toegangspaden tot hun wonin gen, van sneeuw en ijs te ontdoen, zulks ten behoeve van de artsen, postbestel- lers en anderen, die de woningen uit hoofde van hun beroep moeten bezoe ken. Wieringerwerf, 9 Januari 1943. De wnd. burgemeester voornoemd, A. SAAL. SCHOENENRUILBEURS. Het resultaat van mijn betreffende oproep in dit blad is geweest, dat tot op heden 13 paar schoenen werden in geleverd. Voor het oprichten van een schoenenruiljbeurs is echter een veel grooter aantal schoenen benooöigd. In verband hiermede doe ik nogmaals een dringend beroep op alle ingezetenen om schoenen, welke niet meer gedragen worden gratis aan mij af te staan. In vele andere gemeenten function- neert de „Schoenenruilbeurs" reeds lan gen tijd en tot ieders tevredenheid. Het is ook Uw persoonlijk belang, indien U in de naaste toekomst op de schoenen ruilbeurs uw niet meer gebruikte schoe nen kunt omruilen tegen keurig"" gere pareerde schoenen. Oude schoenen kunnen ingeleverd worden bij de onderstaande adressen te Wieringerwerf raadhuis te Middenmeer den heer S. R, Kloos terman, Havenstraat 9 te Slootdorp den hepr M. L. Konlngs, Slootweg 5. Wieringerwerf, 9 Januari 1943. ■V' Het Buurtschapshoofd v. d. N.V.D, in Wieringermeer, l A. SAAL. VORDERING TEN LASTE VAN DE GEMEENTE. Rekeningen ten laste van de gemeente Wieringermeer, of het Bouwbureau „de Wieringermeer" wegens verrichte leve ringen of werkzaamheden in het jaar 1942, moeten vóór 1 Februari a.s. ten raadhuize worden ingediend. toe te GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR HET LAND-jEN TUINBOUWONDERWIJS IN DE WIERINGERMEER. AARDAPPELSELECTIECURSUS. De eerste les van den aardappelselec- tiecursus vangt aan op Woensdag, 20 Januari a.s., des' namiddags te 2.30 uur, in het vergadergebouw te Wieringerwerf. De ingeschreven cursisten worden ver zocht op dat tijdstip ter plaatse aanwe zig. te zijn. Eén persoonlijke uitnoodi- ging wordt NIET gezonden. Het cursusgeld ad f 1.50 voor den ge- heelen cursus moet op de eerste les worden afgedragen. De commissie voor land- en tuinbouw- otiderwijs, OVINGE, Voorzitter. A. N. NAP, Secretaris. HEEMRAADSCHAP DE WIERINGERMEER. LEGGER Dijkgraaf en Heemraden van het heemraadschap de Wieringermeerbren gen ter openbare kennis, dat door hen is opgemaakt een LEGGÏER, houdende aanwijzing van de in het Heemraad schap gelegen perceelen, welke legger tot de volgende vaststelling doorloopend voor belanghebbenden ter inzage zal liggen ter secretarie van het Heem raadschap, Ir. Smedingplein te Wierin gerwerf, op ALLE werkdagen van 912 uur. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, De Dijkgraaf, Ir. A. OVINGE. De Secretaris, Mr. Th. A. J. VOSTERS Wieringerwerf, 9 Januari 1943. HEEMRAADSCHAP DE WIERINGERMEER G ROOTING Dijkgraaf en Heemraden van het heemraadschap de Wieringermeer bren gen ter openbare kennis, dat door hen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1943 | | pagina 1