is opgemaakt een nieuw ontwerp-be- grooting voor het dienstjaar 1943, welk ontwerp voor belanghebbenden ter inzage zal liggen ter Secretarie van het Heemraadschap, Ir. Smedingplein te Wieringerwerf van 11 tot en met 24 Januari a.s. op ALLE werkdagen van 9 tot 12 uur. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd De Dijkgraaf, Ir. A. OVINGE. De Secretaris, Mr. Th. A. J. VOSTERS Wieringerwerf, 9 Januari 1943. STAATSBOSCHBEHEER. BOSCHWACHTERIJ WIERINGERMEER. Voor brandhout kunnen de, nummers 376 t/m 450 worden ingewisseld tegen vervoerbewijzen a f 8.per nummer al léén op Maandag 11 Januari 1943 van 9 tot 12 uur te Wieringerwerf, Raad huisstraat 15. Zonder vervoerbewijs wordt geen hout afgegeven. PREDIKBEURTEN WIERINGERMEER. ZONDAG 10 JANUARI. NED. HERV. GEMEENTE. M.-meer v.m. 10 u. M. Fruitema, hulpprediker. W.-werf 2.30 nm. M. Fruitema. Rechtzinnig deel der Gemeente W.-werf v.m. 10 u. Ds. v. d. Linden. Bev. Ouderl. en Diakenen. Slootdorp nm. 2.30 u. Ds. v. d. Linden. M.-meer 2,30 uur Ds. Bredsnij dei- van Opperdoes, vacaure. J Gemeente Wieringen. WINTERHULP NEDERLAND. Vanaf heden kunnen tot nadere be richten hieromtrent geen formulieren voor de aanvrage varf textielgoederen, noch voor de aanvrage van uitkeringen van Winterhulp, meer worden gedaan. Zodra nieuwe aanvragen kunnen wor den ingeleverd, zal mededeling worden gedaan, dat de hiertoe bestemde formu lieren wederom kunnen worden afge haald. Het Buurtschapshoofd, P. C. DE HAAN. Distributiedienst WIERINGERMEER. Bericht betreffende alleen Slootdorp. De afd. Textiel zal tot nader bericht voor SLOOTDORP geopend zijn des namiddags van 14 uur in de Kleuter school Schoolstraat. Nieuwe bonnen. VAN 10 —1^6 JANUARI. Bon. No. - Artikel 03 Brood 4 rants. br&od of gebak. 03 Brood Va rants. brood of gebak. 03 Beschuit 1 rants. Beschuit br. of geb. 03 Vleesch 1 rants. Vleesch- of -waren 03 B Vleesch lU rants. 03 A Aardappelen 2 Kg. Aardappelen. 03 B Aardappelen 1 Kg. Aardappèlen. 03 Melk 13/4 Liter melk. 03 Taptemelk 1 3/4 liter Taptemelk. 03 A Tabak Va rantsoen Tabak. 03 Sigaretten. VAN 27 DECEMBER23 JANUARI. Bon No. Artikel 463 Algemeen 1 kg. Suiker. 464 Algemeen 500 gram,Jam. 465 Algemeen 250 gram Gort. 470 Algemeen 125 gram Gort. 471 Algemeen 125 gram Havermout. 472 Algemeen 100 gr. Vermicelli. 460 t.m. 462 100 gr. Kaas. 466 t.m. 469 1 rants. Bloem Brood of Gebak. '4-02 reserve 500 gram Rijst. 3-01, 4-01 reserve 150 gr, Cacao m. suiker 01 versn. 100 gr. Chocolade. 02, 03 versn. 100 gr. Suikerwerken. VAN 27 DECEMBER—20 FEBRUARI. 473 Algemèen 250 gr. Koffiesurrogaat. Manderijnen voor Kinderen t.m. 3 jaar 4-03 reserve 350 gram manderijnen van 29 Dec.23 Januari. VAN 30 DEC.—10 JANUARI 02 125 gr. boter of margarine. 474 Alg. Eenheidszeep, 475 Alg. Wasch- poeder Q Zeep, Q Toiletzeep, Q Wasch- poeder tan. 31 Jan. N. Scheerzeep t.m. 30 April. Honden- en kattenbrood bon 20 t.m. 31 Januari. Serviesgoed 3-77, 3-78, 3-79, 3-80, 4-77, 4-78, 4-79, 4-80, gelijktijdig inleveren met de bonnen 01 t.m. 04 van de EV- servieskaart t.m. 31 Jan. 1943. Kaarsen 22 verlichting van kaart S 108 en 34 verlichting van kaart S 208 geven recht op het koopen van 1 rantsoen (300 gram). COÖPERATIEVE BOERENLEENBANK WIERINGEN. Voor hen, die hun voorschot-, loo- pende rekening- of spaarboekje nog niet ter bijschrijving of contröleering aanboden worden EXTRA ZITDAGEN GEHOUDEN en wel a_s. MAANDAGMIDDAG te Den Oever a.s.. DINSDAGMIDDAG te H.-hoef, telkens 'snam. van 2 tot 5 uur. Belanghebbenden worden dringend verzocht aan deze oproep gevolg te geven. HET BESTUUR. COÖPERATIEVE BOERENLEENBANK WIERINGERMEER W.A. Controle en bijschrijving van rente op Spaarboekjes voor postbestelling Middenmeer op Maandag 11 Januari van 9 tot 12 en 2 tot 5 uur. Voor postbestelling Slootdorp Donder dag 14 Januari en voor Wieringerwerf Vrijdag' 15 Januari, telkens dezelfde uren. Vereeniging voor Bedrijfsvoorlichting in de- Wieringermeer. PREDIKBEURTEN WIERINGEN. ZONDAG 10 JANUARI. NED. HERV. KERK Den Oever v.m. IOV2 uur Ds. v. Beek. Westerland nam. 2V2 uur Ds. v. Beek. 13 Januari a.s. 's av. 8 uur Herv. Zuster- kring te H.-hoef. 15 Januari a.s, 'sav. 8 uur V. C. J. B. te Hippolytushoef. DOOPSGEZ. GEM. H.-hoef v.m. IOV2 uur Ds. v. Beek, 7 EVANGELISATIE H.-hoef nam. 3 uur de hr. O. Deen. H.-hoef 11 uur Zondagschool. Catechisatie Dindag's 5 en 8 uur. Den Oever v.m. 10 'uur de hr. O. Deen. Catechisatie Woensdag's 4 en 5 uur. VERSAAG OMTRENT DE TECHNISCHE WERKZAAMHEDEN VAN PEULVRUCH TEN STUDIE COMBINATIE door Dr. Ir. C. van Dillewijn. (Vervolg) Mededeeling No. 93. 3. Vliezigheid („perkament") bij snijboonen. Dit vraagstuk, dat een belangrijk punt van het door de P.S.C. opgestelde urgentieprogramma vormt, werd onder leiding van Dr. Ir. O. Banga, Rijkstuin- bouwconsulent voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen Je Wageningen, door middel van den aanleg van verschillende proefvelden in studie genomen. De be doeling was om in deze proefvelden in de eerste plaats den invloed van het ras, van het rijpheidsstadium en van de grondsoort op de vliezigheid na te gaan. In alle proeven werden de volgende ras sen met elkaar vergeleken a. Vroege Veensche (zaad afkomstig uit de Venen) b. Verschoor (zaad afkomstig van Coöp. Zaaiz. Ver. „W.-Friesiand", Wijde- nes) c. Brinio (zaad afkomstig van Sluis en Groot, Enkhuizen) d. Erecta (zaad afkomstig van Vree ken/Dordrecht) e., Universalis (zaad afkomstig van Vreeken, Dordrecht). Er werden drie proefvelden aangelegd en wel in streken, waar de snijboonen teelt van belang is, terwijl een vierde proefveld in Wageningen kwam 1. Barendrecht (klei) onder toezicht van Ir. D. Kers Hzn. 2.. Venen (veengrond) onder toezicht van Ir. G. W. van der Helm 3. Oosten van Friesland (zand) onder toezicht van Ir. C. M. van der Slikke; 4. Wageningen (leemhoudend zand) onder toezicht van Dr. Ir. O. Banga. In den loop van den zomer gaven de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1943 | | pagina 2