RECLAME KUNSTMESTTOEWIJZING. Iederéén weet de hoeveelheid Stik stof, Fosfor en Kali dat per H.A. gege ven wordt, en kan het dus gemakkelijk uitrekenen of aan die norm voldaan is. Mocht dit niet het geval zijn, dien uw reclame's dan alsnog in bij de Voorlich tingsdienst. In ieder geval vóór 11 Ja nuari a.s., na dien datum worden geen reclame's meer in behandeling genomen, door genoemde dienst. Mochten er zijn die, den norm niet weten voor hun bedrijf dan verwijzen wij ze naar het mededeelingenblad van £4 Dec. 1942, no. 9. (Ook kunt U bij ons hierover inlichtingen krijgen). Vooral ook de Wierihger landbouwers, die los land in de W.-meer hebben, en prac- tisch nog heelemaal geen toewijzing voor hun bouwland hebben ontvangen, is b.g. van groot belang. AFLEVERING KUNSTMEST. Iederéén kan over het product dei- geldige perioden kunstmest beschikken. Degene die Fosforzuurbonnen bij ons hebben ingeleverd, ontvangen natuurlijk de A.S.F.-korrels 15—18—24 of 2—10—20 eerst. Dit met het oog op de omreke ning der Stikstof voor de eerste 3 gel dige perioden. Momenteel alles in ruim voldoende voorraad aanwezig. Nogmaals wijzen wij de aardappelen en bietenverbouwers op onze A.S.F. 15 1824, (15% Stikstof, 18% Fosforzuur, (in water oplosbaar), en 24% Kali, (in patentkali vorm). De 2-10-20 is 2% Stik stof, 10% Fosforzuur en 20% Chloorhou- dende Kali. Dit laatste zegt genoeg, dat dus de 2io20 nimmer op aardappel land gezaaid moet worden. Degene die Kali moet strooien, wachtte niet te lang met ontvangen. De Kalkamonsalpe- ter die deze week is rondgebracht, wordt door onze menschen omgestort of los gestort. Dit laatste raden wij. iedereen aan. De practijk leert, dat men bijna geen Stikstofverlies heeft,, als men het op de volgende wijze doet. Eenige pak ken stroo, zeg 2 op elkaar, langs de bui tenmuur b.v., met een ruimte van l1/» meter er tusschen. Men stort de Italk- ammon hier in, '(in de meeste gevallen zit hier een harde vloer onder) en be dekt de opening, dus de bovenkant ook weer met pakken stroo, zoodat het pro duct vrij is van tocht. Als het kan dan niet te dicht bij een deur. Het zelfde kan men ook met de A.S.F. doen. Kali behoeft heelemaal niet ondergedekt te v/OTden. De meeste landbouwers passen bis. reeds toe. Vooral in deze tijd van zakkenschaarschte meenden wij toch dit opslagsysteem even mede te deelen. Al krijgen 'wij eind^Januari papieren zakken, dan zouden we nog willen advi- seeren om de kunstmest op te bergen achter en onder stroo. Het product is te kostbaar, om het maar een plaatsje te geven, waar dat toevallig nog is. TARWEMAALDERIJ. Schreven wij vorige week, dat we Maandag 4 Januari de tarwe op zouden halen van de Depötss achteraf bleek dat lang al ^de vervoerbewijzen niet in 't bezit van de landbouwers waren, zoo doende hebben we het ophalen uitge steld tot volgende Maandag. Nogmaals, niet meer in de zakken doen als dat het vervoerbewijs aangeeft. Ook niet minder, 't Maalloon bedraagt nog altijd 1 cent per Kg. COÖPERATIE - CURSUSSEN. a.s. Dinsdag spreekt den Weled. Heer Dr. 'Feitsma, over Coöp. Vee afzet. Dit onderwerp hoort in dezen tijd mis schien vreemd, doch is zeer interessant. De Heer Slagt^r leidt dezei vergadering. Aanvang half 3. LANDBOUWKALENbERS. Enkele leden hebben nog geen kalen der ontvangen. Woensdag op de Beurs (tot en met Woensdag), ook op het kan toor kunt U een exemplaar in ontvangst nemen. Na dien datum (13 Jan.) nemen wij aan dat een ieder voorzien is. PAKHUIS- EN KANTOORUREN, Ons pakhuis is geopend van 712.30, van 13.3017.30 Zaterdags van 713 uur. Kantoor van 818 uur. Zaterdags 8—13.00 uur. ZOMER-ZAAIGRANEN EN ZADEN. Die vorige week onze aanbieding gra nen heeft gelezen, zal opgemerkt heb ben, dat wij Carsten tarwe aanboden, dit moet natuurlijk zijn Carma Tarwe. Ook stond er Internaat klaver, dit moet zijn Incarnaat klaver. Nu 1943 zijn intrede heeft gedaan komen ook de orders voor dit nieuwe jaar binnen) U kunt nog opgeven alle granen en' zaden. Ook klaverzaden. De Z. W. M., Middenmeer, is onze leveran cier, geen vrachten en goede controle. LEDENREKENING - BOEKJES. Op een paar boekjes na zijn de Leden- rekeningboekjes binnen. Degene, die het nog thuis heeft vragen wij beleefd om op te zenden of mee te nemen naar de Beurs. Het bestuur heeft besloten om de Ledenrekeningboekjes op het kantoor te houden. Hier zit te veel tijd in, om ze nu weer terug te zenden en 30 Juni ze weer terug te vorderen voor bijschrij ving. Er is besloten om ieder lid, 1 maal per jaar de afrekening (gelijk de B. L. Bond) te zenden. Dit zal er dan als volgt uitzien (voorbeeld). Lid .te-, De. stand van Uw Ledenrekeningboekje was fAfname boekjaar 19411942 voor f waarover wordt bijgeschre ven of f Rente 4% 1941 f zoodat de stand thans is f totaal f FRIJSLIJST. Hier volgen onze prijzen Deze zijn gebaseerd op franco huis, uitgesloten de kunstmest. Deze wordt af pakhuis genoteerd. Franco levering wordt 25 cent per 100 kg. hooger. Rundveekaekjes p. 100 Kg. f n.95 Mengmeel v. paarden 11.45 Varkensmeel v. fokvarkens 12.25 Kernvoeder v. Varkens 22. Mineralen per 100 Kg. - 8. Minerale Liksteenen per 10O Kg, - 12,50 Kalkammonsalpeter p. 100 Kg. 8.15 Kalksalpeter per 100 Kg. 8.15 Zwavelzure Ammoniak p. 100 Kg. 8.15 Kalkstikstof (vastgestelde prijs) - 11.50 Kalizout 40 pCt. per 100 Kg. 5.40 A.S.F.-korrels 15—18—24 24.75 A.S.F.-korrels 21020 9.70 Koolzure Landbouwkalk 2.20 Fosforietmeel (zonder bon) 14.3% fosforzuur opl.b. in mineraalzuur 9.60 Slakkemeel per 0.32 Ceresan per 1 Kg. 2.97 Ceresan per 5 Kg. - 14.15 Aretan per 5 Kg. 32.30 Morkit per 1 Kg. 2.45 Morkit per 5 Kg. 11.70 Papiertouw per rol - 3.00 Gesl. Krijt per 100 Kg. 5.00 Mangaansulfaat per 100 Kg. 38.00 Paraplant per 50 Kg. 22.50 IJzeren Palen 1.83 M. met gaten p. stuk 2.10 IJzeren Palen 1.37 M. met 1 gat p. stuk 1.60 Automatische plantstokken (zonder vergunning) voor mais en boönen per stuk 14.50 Coöp. Aank. Vereen. „De Wieringermeer G.A." R. SPIKMAN, Zaakv. WIERINGEN. SNEEUWRUIMEN. Zo nodig ook persoonlijke diensten. Ingevolge h'et „Sneeuwruimingsbe- sluit" zijn hoofdbewoners of hoofdge bruikers van een binnen de bebouwde kom gëlegen gebbuw of gronderf ver plicht 1. de sneeuw en het ijs van het voor of langs het gebouw of gronderf gele gen gedeelte van het openbaar voetpad weg te ruimen en bij gladheid dat weg gedeelte met stroef makende stoffen te bestrooien en bestrooid te houden 2. te zorgen, dat de sneeuw en het ijs bij dit wegruimen van de openbare weg worden verwijderd, dan wel worden gebracht op de uiterste rand van het openbaar voetpad, zodanig, dat het verkeer hiervan geeh hinder ondervindt en voldoende openingen wordenuitge spaard voor het afvloeien van dooiwa ter en tramrails, tram- en autobushal ten, zomede brand- en rioolputten vrij- blijven. Voor het verwijderen van sneeuw of ijs van dé openbare weg mag door par ticulieren geen gebruik worden gemaakt van zout of andere bijtende stoffen, tenzij dit geschiedt op of in de onmid dellijke nabijheid van tramrails, wis sels, .brandkranen of brand- of riool- putten. Sneeuw of ijs mag- op geen andere oiaats worden gestort dan die, welke door den Burgemeester daartoe is aan gewezen. Inzonderheid wordt de aandacht er op gevestigd, dat dé Burgemeester inge val van uiterste noodzaak, wanneer de bijstand van vrijwilligers en andere be schikbare werkkrachten ongenoegzaam is, inwoners der gemeente TIJDELIJK TOT HET DOEN "VAN PERSOONLIJKE DIENSTEN ten behoeve van het wegrui men en het bestrijden van gladheid op de openbare weg KAN OPROEPEN. Wieringen, 9 Januari 1943. De Burgemeester van Wieringen,. J. TIJSEN, lo. B.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1943 | | pagina 4