OFFICIEEL MEDEDEELINGENBLAD Ie Jaargang Zaterdag 16 Januari 1943 No. 12 VAN DE GEMEENTEN WIERINGERMEER EN WIERINGEN EN VAN VERDERE OVERHEIDSINSTELLINGEN IN DEZE GEMEENTEN BENEVENS VAN ORGANISATIES OP LANDBOUWGEBIED. Gemeente Wieringermeer. UITGEGEVEN TER DRUKKERIJ CO«N. J. BOSKER, WIERINGEN. Verantwoordelijk voor den inhouc^A. N. NAP, Wieringerwerf. -i DISTRIBUTIE VAN KLOMPEN. i i De beschikbare vergunningen voor den aankoop van klompen zullen bin nenkort aan de betrokkenen worden uitgereikt. Het ligt voor de hand, dat niet ieder, die een aanvraag heeft ingediend, een vergunning zal ontvangen. Daarvoor is het aantal beschikbareklompen te ge ring. Bovendien hebben verschillende personen, waarvan bekend is, dat zij nog bruikbare en zelfs ongebruikte klom pen hebben, niet geschroomd niettemin een. aanvrage in te dienen. Deze perso nen, die een billijke distributie trach ten te bemoeilijken, ontvangen uiter aard geen aankoopvergunning. Ik waarschuw hen bij deze, dat het opzet telijk onjuist en onwaar invullen van de aanvraagformulieren, nog niet ver wachte gevolgen kan hebben. De wnd. Burgemeester, A. SAAL. WIJKHOOFDEN VAN W-H.N. 'EN N.V.D. TE SLOOTDORP EN MIDDENMEER. De heer E. A. Lindenbergh te Sloot- dorp werd door mij op zijn verzoek eervol ontheven van zijn functie van Wijkhoofd te Slootdorp. Tot Wijkhoofd van W.H.N. en N.V.D. te Slootdorp. werd benoemd de heer M. L. Konings, Slootweg no. 5 te' Sloot dorp. De heer Th. J. van Vegten, Wijkhoofd van W.H.N. en N.V.D. te Middenmeer is tijdelijk verhinderd zijn functie uit ta oefenen. Zoolang deze verhindering duurt zal de functie van Wijkhoofd van W.H.N. en N.V.D. te Middenmeer wor den waargenomen ddor den heer S. R. Kloosterman, Havenstraat no. 9. Wieringerwerf, 16 Januari 1943. Het Buurtschapshoofd, A. SAAL. KINDERUITZENDING EN MOEDERUITZENDING. In het afgeloopen jaar zijn door het provineaal bureau vobr Noordholland van den N.V.D. ruim 1300 kinderen uit gezonden in binnen- en naar het bui tenland. De leeftijdsgrens voor binnenlandsche uitzending'loopt van 6 tot en met 14 jaar, voor buitenlandsche uitzending van 6 tot en met 12 jaar. Voor het jaar 1943 zal er «wederom gelegenheid bestaan kinderen in het binnenland of naar het buitenland met vacantie te zenden. Ouders, die hun kinderen aan deze uitzendingen willen laten deelnemen, gelieven dit schriftelijk te melden aan het raadhuis te Wieringerwerf^ Ook de Moederuitzending zal in 1943 krachtig ter hand worden genomen. In mooie en rustige tehuizen kunnen moe ders een welverdiende vacantie genie ten. Zij, die hieraan willen deelnemen, gelieven dit schriftelijk te melden aan het raadhuis te Wieringerwerf. Wieringerwerf, 16 Januari 1943. Het Buurtschapshoofd, A. SAAL. <i INENTING TEGEN ROODVONK EN DIPHTHERIE. In verband met de toeneming van het aantal gevallen van diphtherie en rood vonk wordt thans ook voor kinderen van een tot zes jaar de gelegenheid opengesteld tot actieve onvatbaarrfta- king tegen genoemde besmettelijke ziek ten. De methode, die in de laatste jaren in steeds ruimer, mate wordt toegepast, bestaat hierin, dat den kinderen drie maal een kleine inspuiting wordt toege diend. Nadeelige gevolgen van deze in spuiting werden tot nu toe hier te,lan de nimmer waargenomen, terwijl goede resultaten werden bereikt. De aandacht wordt erop gevestigd, dat het niet noodig is, dat kinderen die vroeger reeds de volledige driemalige inspuiting ontvingen, opnieuw wonden behandeld, tenzij sedertdien meer dan 6 jaren zijn verloopen. Getracht zal worden op verspreide punten in den polder de beschikking over localïteiten te verkrijgen, zoodat de door de kinderen af te leggen af standen zullen worden beperkt. Aan deze inenting zijn geen kosten verbonden. Ouders van kinderen van 1 tot 6 jaar, die voor hun kinderen bedoelde inenting wenschen, worden verzocht nevenstaan de verklaring in te vullen en op te zen den naar het raadhuis te Wieringer werf. Wieringerwerf, 16 Januari 1943. De wnd. burgemeester, A. SAAL. UITKNIPPEN. Ondergeteekende wonende verzoekt zijn kind(eren) 1. oud jaar 2. oud jaar 3. oud jaar 4. oud jaar 5. oud jaar ,m te enten tegen roodvonk en diphthe^ rie. Onderteekening, PLAATSING VOLONTAIR. Landbouwers in de Wieringermeer, die bereid zijn gedurende het a.s. sei zoen op hun bedrijf één of meer Volon tairs te werk te stellen, worden verzocht dit te willen opgeven aan het Domein kantoor te Wieringerwerf. Het ligt in de bedoeling uit deze op gave een lijst samen te stellen, die aan de zich aanmeldende personen ter hand zal worden gesteld. Bij de opgave gelieve men te ver melden het aantal te plaatsen volon tairs, intern of extern en verdere wen schen dienaangaande. Door papierschaarschte is het mij thans niet mogelijk om alle landbou wers een circulaire te zenden. De rentmeester der Domeinen in het Rentambt Wieringermeer, OVINGE. i GEMEENTELIJKE COMMISSIE VÖOR HET LAND- EN TUINBOUWONDERWIJS IN DE WIERINGERMEER. AARDAPPELSELECTIECURSUS. De eerste les van den aardappelselec- tiecursus vangt aan op Woensdag, 20 Januari a.s., des namiddags te 2.30 uur, in het vergadergebouw te Wieringerwerf De ingeschreven cursisten worden ver zocht op dat tijdstip ter plaatse aanwe zig te zijn. Een persoonlijke uitnoodi- ging wordt NIET gezonden. Het cursusgeld ad f 1.50 voor den ge- heelen cursus moet op de eerste les worden afgedragen. De commissie voor land- en tuinbouw- onderwijs, OVINGE, Voorzitter. A. N. NAP, Secretaris.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1943 | | pagina 1