STAATSBOSCHBEHEER. BOSCHWACHTERIJ WIERINGERMEER. Voor brandhout kunnen de nummers 450 tot 500 worden ingewisseld tegen vervoerbewijzen af 8.per nummer al léén op Maandag 18' Januari 1943 van 9 tot 12 uur te Wieringérwerf, Raad huisstraat 15. Zonder vervoerbewijs wordt geen hout afgegeven. Nieuwe nummers worden tot nader bericht NIET uitgegeven. Gemeente Wieringen. REGELING VERKOOP KLOMPEN. Ook in deze gemeente blijkt behoefte te bestaan aan een regeling welke be oogt de beschikbare en nog beschikbaar komende klompen op billijke! wijze te verdelen. Voortaan zullen alleen nog klompen kunnen worden geleverd aan degenen die in het bezit zijn van een door den Burgemeester of van zijnentwege ver strekte aankoopvergunning. Aanvraagformulieren ter bekoming van een zodanige vergunning zijn da gelijks verkrijgbaar ten burele van Steunverlening te Hippolytushoef aan welk bureau de ingevulde formulieren ook weer kunnen worden ingeleverd. Thans wordt niet over een zekere voorraad klompen beschikt, zodat de regeling niet inhoudt, dat aan elke aan vrage op korte termijn kan worden vol daan. Bedoeling is slechts de geringe aanvoer op meer regelmatige wijze te verdelen en de meest dringende geval len het eerst in aanmerking te doen komen. Zij die nog over goed. bruikbare of zelfs nieuwe klompen beschikken (dit is ten aanzien van meerdere personen bekend) dienen zich van het doen van aanvragen te onthouden. Zo nodig zal het nemen van. maatre gelen tegen hen die zonder dringende noodzaak een aanvrage indienen wor den overwogen. Wieringen, 15 Januari 1943. Dé Burgemeester van Wieringen, VAN DIEMEN, Wnd. Burg. Brieven hierover zullen worden ter zijde gelegd. VASTE BRANDSTOFFEN VOOR KOOK- EN VERWARMINGSDOELEINDEN TEN BEHOEVE VAN SEIZOENARBEIDERS. Op de door landbouwers t.b.v. hun seizoenarbeiders ingediende aanvragen voor bovenvermeld doel is als volgt be slist Betreffende questie is doorgegeven aan het Centraal Distributiekantoor, hetwelk opdrachtVaf aan het Rijksko- lenbureau een en Jü^ler met de plaat- gelijke brandstoffencómmissie te rege len. Deze regeling luidt (zooals deze van bovengenoemde commissie werd ontvangen) Landbouwers kunnen rantsoenbonnen voor brandstoffen t.b.v. hun seizoenar beiders ontvangen, mits zij drie of meer personen in dienst hebben. Daar dit thans met geen der aanvragers het ge val is, zal hun derhalve geen vergoe ding in de vorm van rantsoenbonnen worden verstrekt. Hierbij zij opgemerkt, dat het niet in aanmerking komen, het geval was in het tijdvak, waarin de for- muiieren zijn ingevuld. Landbouwers die dus bv. in November jl. wel drie of meer seizoenarbeiders in hun dienst hadden, zouden dus toen wel in aan merking zijn gekomen. Aangezien het echter niet mogelijk is dit nog te con troleeren, kunnen geen bonnen met te rugwerkende kracht worden verstrekt. Zoodra (bij' eenige landbouwers weer drie of meer arbeiders (seizoen-,) in dienst zijn, kan onmiddellijk een aan vraag worden ingediend. Reclames tegen deze beslissing zul len,- -ralthans, wanneer bij den Distri- butiedienst ingediend, terzijde wor den gelegd. .De Leider van den Distributiedienst Wieringermeer, M. L. KONINGS. NA-UITREIKING BONKAARTEN. De na-uitreiking van Bonkaarten wordt gehouden op Dinsdag 19 Januari a.s. te Wieringerwerf in het Gymlokaal van 's morgens 9.3012.30 's middags varq 1.303.30. COÖPERATIEVE BOERENLEENBANK WIERINGERMEER G. A. MIDDENMEER. LAATSTE ZITTING voor rente - bijschrijving. SPAARBOEKJES Donderdag 21 JANUARI a.s. van 912 en van 25 uur. Boekjes, welkp op deze datum niet zijn aangeboden, worden BEBOET met f 1. Distributiedienst Wieringermeer - Wieringen. Herhaaldelijk komt het nog voor dat door een en dezelfde persoon meerdere aanvragen worden ingediend voor het verkrijgen van schoenen en rijwielban den bonnen. Ik verzoek U dit achterwege te laten, 't werkt alleen maar remmend op de af wikkeling. De aanvragen worden op kantoor bewaard en een ieder wordt wanneer hij of zij er voor in aanmer king komt op zijn beurt opgeroepen voor het afhalen der bonnen. PREDIKBEURTEN WIERINGERMEER. ZONDAG 17 JANUARI. NED. HERV. GEMEENTE. W,-werf v.m. 10 uur Ds. Meijer. Drees. Slootdorp nm. 2.30 u. Ds. Meijer Drees. Rechtzinnig deel der Gemeente M.-meer v.m. 10 uur Intrede Cand, Blomhof. W.werf nm. 2.30 uur Cand. Blomhof. Slootdorp v.m. 10 uur dienst. PREDIKBEURTEN WIERINGEN. ZONDAG 17 JANUARI. NED. HERV. KERK H.-hoef v.m. IOV2 uur Ds. v. Beek. Den Oever geen dienst. Donderdag 21 Jan. 's av. 8 uur Herv. Zusterkring Den Oever. DOOPSGEZ. GEM. H.-hoef nm. 2.30 uur Ds. Lugt. EVANGELISATIE H.-hoef v.m. 10 uur de hr. O. Deen. Den Oever nm. 3 uur de hr. O. Deen. Nieuwe bonnen. VAN 17 23 JANUARI. Bon. No. Artikel 04 A Brood 4 rants. brood of gebak. 04' B Brood Va rants. brood of gebak. 04 Beschuit 1 rants. Beschuit br. of geb. 04 Vleesch 1 rants. Vleesch- of -waren. 04 B Vleesch rants. 04 A Aardappelen 2 Kg. Aardappelen. 0'4 B Aardappelen 1 Kg. Aardappelen. 04 Melk 1 3/4 Liter melk. 04 Taptemelk 1 3/4 liter Taptemelk. 04 A en B één rants. Tabak. VAN 27 DECEMBER—23 JANUARI. Bon. No. Artikel 463 Algemeen 1 kg. Suiker. 464 Algemeen 500 gjam Jam. 465 Algemeen 250 gram Gort. 470 Algemeen 125 gram Gort. 471 Algemeen 125 gram Havermout. 472 Algémeen 100 gr. Vermicelli. 460 t.m. 462 100 gr. Kaas. 466 t.m. 469 1 rants. Bloem Brood of Gebak. 4-02 reserve 500 gram Rijst. 3-01, 4-01 reserve 150 gr. Cacao m. suiker 01 versn. 100 gr. Chocolade. 02, 03 versn. 100 gr. Suikerwerken. VAN 27 DECEMBER20 FEBRUARL 473 Algemeen 250 gr. Koffiesurrogaat. Manderijnen voor Kinderen t.m. 3 jaar 4-03 reserve 350 gram manderijnen van 29 Dec.23 Januari. 11 JANUARI t.m. 22 JANUARI 03 '125 gr. boter of margarine. 11 JANUARI t.m. 11 MAART 01 Boter voor kinderen beneden de leef tijd van 21 jaar. 20 December t.m. 31 Januari 446 Extra rantsoen Boter. 474 .Alg. Eenheidszeep, 475 Alg. Wasch- poederQ Zeep, Q Toiletzeep, Q Wasch- poeder t.m. 31 Jan. N. Scheerzeep t.m. 30 April. Serviesgoed 3-77 "3-78, 3-79, 3-80, 4-77, 4-78, 4-79, 4-80, gelijktijdig inleveren met de bonnen 01 t.m. 04 van de EV- servieskaartt.m. 31 Jan. 1943. ■Kaarsen 21 en 33 van kaart verlichting, 300 gram t.m. 27 Februari. 04 Petroleum voor koekdoeleinden 1 L. t.m. 27 Februari. 08, 09, 010 en 28 Petroleum voor ver lichting 2. L. t.m. 27 Februari. Geldige bonnen voor diverse artikelen 01 t.m. 0.5 B.V. Brandst. 1 eenh. Brand stoffen van 11 Mei 1942 tot 31 Dec. 1942. 06 t.m. 08 B.V. Brandst. 1 eenh. Brand stoffen van 16 Oct. 1942 tot 28 Febr. 1943. 01, 02, '03, 04 K.F. Brandst. 1 eenh. Br.st. (geen anthraciet) diverse data geldig tot 30 April 1943.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1943 | | pagina 2