Vereeniging voor Bedrijfsvoorlichting in de Wieringermeer. Mededeeling No. 94. ENKELE OPMERKINGEN BETREF FENDE GRONDONDERZOEK. Wij maken de leden er even op at tent' dat met het Bedrijfslaboratörium voor Grondonderzoek te Groningen de volgende afspraak is gemaakt Alle kosten voortkomende uit dit grondonderzoek, zullen met de Ver. voor Bedrijfsvoorlichting verrekend worden. Dit is noodzakelijk om de toegestane subsidie o.a. van de Beurs Vereeniging, op gelijke wijze onder d^ leden welke grondonderzoek laten verrichten, te verdeelen. De Vereeniging houdt dus rekening met de leden, en op deze wij?e kan de subsidie en de reductie van het Be drijfslaboratörium (hoe grooter het aantal monsters dat wordt ingezonden, des te meer reductie wordt verleend) op een billijke wijze onder de leden worden verdeeld, of liever in mindering worden gebracht op de totale kosten van het onderzoek. In verband met ^bovenstaande ver zoeken wij dan ook de leden in geen geval zelf de analyse-kosten te voldoen. Tenslotte nog de opmerking dat het een enkele maal voorkomt dat sommi ge leden op zichzelf, (dus zonder be middeling van de Ver.) grondmonsters opzenden naar Groningen. Dit is jam mer omdat deze monsters niet voor re ductie in aanmerking komen, terwijl de Ver. er misschien een hoogere reductie van alle ingezonden monsters döor zou kunnen verkrijgen. Daarom dan ook nogmaals het verzoek om, indien U van plan bent grondmonsters van •Uw be drijf te laten onderzoeken, dit op te geven aan de Vereeniging. De monster- name geschiedt dan volgens voorschrift en het is Uw eigen voordeel. J. B. Aangezien er de laatste tijd wel eens inlichtingen worden gevraagd over de nieuwe fosfaatmeststof het zg. Hes- baye-fosfaat, zijn hierover door onze Vereeniging inlichtingen ingewo^ien bij het Rijkslandbouwproefstation te Maastricht, vanwaar ons het volgende werd medegedeeld Het fosforzuurgehalte (v.h. door ons opgezonden monster)oplosbaar in mineraalzuur is ISJ.%. Hesbaye-fosfaat is een natuurlijk fosfaat, dat gewonnen wordt in het gebied La Hesbaye, d^t ten Westen van Luik is gelegen en mis schien maar de ons tot dusver ver-, strekte inlichtingen zijn niet in alle opzichten duidelijk geen andere be werkingen heeft ondergaan dan drogen en malen. De werking zou dan waar schijnlijk achter te stellen zijn bij die van de zachtere Noord Afrikaansche fosfaten, zooals Algiersfosfaat, maar op zure tot zeer zure gronden is er nog een vrij behoorlijke fosfaatwerking van te verwachten, zoodat .toepassing onder de huidige omstandigheden verant woord kan zijn. Voor minder zure gron den en kleigronden zou het product te ontraden zijn. - In verband hiermede zij nog opge merkt dat de te verwachten werking op onze kalkhoudende gronden evenals Al giersfosfaat en meer ruwe fosfaten uiterst gering zal zijn. Ook de hier voor komende zure gronden hebben als re gel nog een zoodanig kalkgehalte dat ook hierop geen werkirjg mag worden verwacht. Mt E. O. KLAVERZAAD EN DE VRUCHTBAAR HEID ONZER BOUWLANDEN. Het klaverzaad is schaarsch, en dat is in dezen tijd dubbel jammer., De vruchtbaarheid onzer gronden is dalend, al merken we dat momenteel nog niet zoo zeer aan de opbrengstfti. De kunstmest is schaarsch, fosforzuur kan practisch niet worden gegeven en de giften kali zijn niet groot. Bij fos forzuur teren we geheel op de reserve, bij kali gedeeltelijk en dit gschiedt te sneller omdat ook de hoeveelheid stal mest, vooral op de zandgronden, zooveel kleiner is. De uitgebreide aardappel teelt vraagt extra plantenvoedsel. Wie nu onder zijn granen of in de stoppels wat klaver kan zaaien heeft daarin een machtig middel om de vruchtbaarheid zijner gronden beter in stand te hou den. Klaver brengt stikstof in den grond, doch ze doet veel meer dan dat. Waar de grondgesteldheid goed is, drin gen de klaverwortels flink de diepte in, en daar halen ze kali en fosforzuur vandaan. Voorraden die anders grooten- deels buiten het bereik van de planten wortels liggen worden zóó in de bouw- voor teruggebracht en met het onder- ploegen van de klaverstoppels komt daarvan voor een volgend gewas heel wat' ter beschikking. Bovendien zal de organische stof de structuur van den bodem verbeteren en een geschikte voe dingsbodem vormen voor bacteriën en andere organismen. De voordeelen van een goede klaver stoppel zijn dus vele. Daarom moet er zooveel mogelijk naar worden gestreefd om. althans een enkel perceel klaver als groenbemesting uit te zaaien. Waar dit mogelijk is zou tevens in overweging kunnen worden genomen een deel te bestemmen voor de winnjng -van kla verzaad, opdat de voorziening met kla verzaad althans voor het eigen bedrijf zeker-kan worden gesteld. Zooals de zaken thans staan moet de voorziening met klaverzaad via den handel als practisch nihil worden be schouwd. Een uitzondering voor 1943 maakt, evenals dat in 1942 het geval was, de Incarnaatklaver. Vermoedelijk zal hier van bij vroegtijdige bestelling nog wat gekocht kunnen worden. Een goede raad is dus deze om zoo spoedig mogelijk nog te trachten hier van wat aan te koopen. Hier volgt dan nog evén een verslag je van de pröefnemingen die wij dit jaar met Incarnaatklaver ondernamen GROENBEMESTING EN INCARNAAT KLAVER. Teneinde de mogelijkheden met In carnaatklaver als groenbemestingsgewas nader onder oogen te zien werden de zen zomer een aantal proefjes hiermee genomen. De bedoeling hiervan was om bij verschillende zaaitijden na te gaan wat of Incarnaat doet en welke op- brengst aan groene massa kan worden verkregen, daar het gewas ook ons vrij wel geheel vreemd was. Ie. Werd Incarnaat uitgezaaid in een klaverproefveld onder dekvrucht van haver op 13 Mei, naar een zaaizaad- hoeveelheid- van 20 kg. per ha. Hoewel ons bekend was dat uitzaai onder dek vrucht sterk afgeraden moest worden, gezien de ervaringen in andere streken van 't land, heeft dit proefje ons duide lijk bewezen dat 't ook in de Wieringer meer niet gaat. Wel kwam het zaad goed op, stond zelfs een tijdje heel aar dig doch verdween weer langzaam maar zeker. Na het maaien der haver waren slechts met moeite enkele plantjes te vinden, in groote tegenstelling met de uitgezaaide roode klaver en hopperups die een mooi gewas gaven. Uitzaai van Incarnaat onder dekvrucht moet dus ten sterkste worden afgeraden. 2e. Een tweede proef werd genomen met uitzaai van Incarnaat op vrij geko men pootaardappelveld. De eerste zaai vond hier plaats op 29 Juli, naar 25 kg. zaaizaad per ha., de tweede zaai op 11 Augustus naar 30 kg. zaaizaad per ha. Het zaad werd breedwerpig gezaaid en licht ondergewerkt. Op 9 September was de stand der Incarnaatklaver van de le en 2e zaaidatum al heel goed, de 3e zaai kwam ook mooi op, maar was na tuurlijk ver achter, Naarmate het groei- stadium vorderde verscheen een heel mooi gewas. De Incarnaatklaver stoelt mooi pit met een zeer krachtig wortel gestel. De zaaidata van 29 Juli en 11 Augus tus gaven eind October een prachtige groenbemesting. Het gewas vormde a.h.w. een vacht over het veld. Om te maaien viel het gewas niet mee, iets te kort maar voor groenbemesting leek het prachtig. Zelfs de op 24 Augustus ge zaaide Incarnaat gaf in November nog een mooi groen laagje over het veld, heel mooi om de winter aan te laten staan en volgend voorjaar vroeg te maaien. Dit sêhijnt bij Incarnaat zeer goed mogelijk te zijn, omdat het zeer vroeg ontwikkeld. Voorzoover de ervaringen met deze proefjes ons leerden is Incarnaat dus zeer goed te gebruiken om in de stop pel gezaaid te worden. Wat de zaaizaadhoeveelheid betreft lijkt;, voorzoover de ervaringen ons leer den, 25 kg. per ha. aan de hooge kant. Verschillende practijkervaringen leer den dat 1015 kg. zaaizaad per ha. een heel mooi resultaat gaven In deze tijd van zaadschaarschte dus een aan wijzing om in ieder geval niet meer dan 15 kg. zaad per ha. te gebruiken. Wat het zaaien van Incarnaatklaver betreft moet worden opgemerkt dat het zaad zoowel breedwerpig als machinaal

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1943 | | pagina 3