gezaaid kan worden. Steeds moet er echter nauwkeurig op gelet worden dat het zaad heel ondiep gezaaid wordt. Öij machinaal zaaien vooral op een losse zandgrond is het van te voren rollen van het veld m.i. een vereischte. Wordt Incarnaatklaver te diep gezaaid dan zijn teleurstellingen niet uitgesloten, of. liever vrijwel zeker te verwachten. J. B. KORT VERSLAG VAN HET STAMBOONENPROEFVELD Wm. 637. Bij den Hr. J. v.d. Beek, H 4, werd dit voorjaar (1942) pen stamboonenproefveld aangelegd onder Wm. 637, waar de volgende rassen; werden vergeleken: Ceka, Tols, Noord-Hollandsehe bruine, Beka, Groninger Stroogele en de Witte C. B. Grondsoortzand in tweevoud aangelegd, oppervlakte der veldjes was 1 A. Voorvruchtwintertarwe. Geen bemesting gegeven. Pootdatum 16 Mei, met de plantstok gezet op een -ond^Mpgè afstand van 35 x 35 cM., naar 170 kg. per ha. van de eerstgenoemde rassen, van de Witte C. B. werd 130 kg. gebruikt. In de eerste week van Juni stonden de boonen mooi boven den grond, de Ceka het meest ontwikkeld, terwijl de witte C. B. het traagst in ontwikkeling bleek. In stand liét, alleen dë Stroogele te wenschen over. Op 3 Juli bleken de Ceka en de Witte C.B. ernstig door de vetvlekkenziekte te zijn aangetastde overige rassen N-Hollandseh landras, Tols en Stroogele in genoemde volgorde in beduidend mindere mate, terwijl de Beka de gezondste indruk maakte. Enkele weken -later waren ook N.-Holl. landras ei^ Stroogele in meerdere mate aangetast. De volgorde van rijping was 1. Tols, welke een week eerder oogstbaar is dan de overige rassen. 2. Beka. 3. N:-Holl. landras. 4. Stroogele. 5. Ceka, terwijl de witte C. B. zoo danig door mozaïek en vlekkenziekte was aangetast dat het tijdstip van af sterven niet was te beooröeelen, aangezien reeds voor de Tols het groene blad was verloren. Opgetrokken werd van 21—30 Sept. Na, als gevolg van het slechte weer, 21/» maand op ruiters te hebben gestaan, welke met riet waren afgedekt, werd 16 December gedorschen. - De volgende cijfers werden verkregen: Indruk Mispl. Stroo Zaad Ras 31/8 in -p. are p. are Relatief Ceka 7 1 30,7 19.5 100 Tols 6>/2 2.8 17.9 18.7 96 N-Holl. landras 7Va 0.3 22.1 22.5 115 Beka 8 0.3 22.7 26.2 134 Gron. Stroogele 7 10.- 18.5 17.5 90 Witte C. B. 4 5.4 13.7 2.3 12 Coöperatieve Aankoopvereeniging „De Wieringermeer' te Slootdorp Wieringermeer. G.A. Dat de Beka hier op dit proefveld bovenaan zou komen was ook, gezien de geringe aantasting der vetvlekkenziekte gedurende den zomer, te verwachten. Ook het N. Holl. landras maakte toen een gunstige indruk. De Gron. Stroogele is in opkomst en in groei wat zwak, hetgeen in het'hoog percentage misplaatsen en in opbrengst tot uiting komt. De opbrengst der Ceka is door de vetvlekkenziekte te sterk gedrukt, is voor dergelijke ongunstige' weersinvloeden niet bestand. De witte C.B. is als mislukt te beschouwen, het weinige zaad dat nog werd verkregen was van een zeer slechte kwaliteit. Slootdorp, 16 Januari 1943. Aan onze Leden en Afnemers. GELDIGE KUN8TMESTZEGELS. Geldig zijn de Kalizegel met opdruk 4 tot en met 31 Jan. Gaarne deze zegels voor 26 Jan. aan ons kantoor met het oog op de verzending. Verder is nog geldig de Fosforbon met opdruk 1. Laat een ieder die nog kunstmestbonnen in huis heeft, deze inleveren, voor dat ze verloopen, daar heeft niemand wat aan. Daarbij komt, dat in tegenstelling met het vo rig jaar nu de bonnen in één keer ingeleverd mogen worden, AFLEVERING KUNSTMEST. Momenteel kunnen wij alle geldige kunstmestbonnen afleveren, wat onze TARWEMAALDERIJ. Alle tarwe is van de Depöts opgehaald en wordt op de juiste datum ook daar weer terug gebracht^ COÖPERATIE - CURSUSSEN. a.s. Dinsdag spreekt de Heer Een hoorn van Heerhugowaard over „Coö peratief Verzekeren." De Heer Een hoorn, die zelf landbouwer is, kan II ruim voldoende inlichten over deze zaak. De Heer Luth zal deze vergadering leiden. ZOMERZAAIGRANEN EN ZADEN. U kunt nog 'alle soorten granen en zaden opgeven o.a. Blanca Tarwe, Carsten Tarwe, Witte Mansholt Tarwe, v. Hoek Tarwp, Hala Capucijners, Gru- no Rozijn Erwten, Unica- en Mansholt Kortstroo Erwten. Verder Bruine Boo nen, (onder voorbehoud) enz. enz. Oök Klaverzaad kunt U opgeven, zoo wel Witte als Roode en Incarnaat, Ital, Lucern en Westerwoldsch. Dit laatste uit voorraad leverbaar. De orig. granen, waarvan wij een toe wijzing hebben gekregen, gaan we niet eerder aanbieden als dat deze in 't pak huis zijn. PRIJSLIJST. Hier volgen onze prijzen Deze zijn gebaseerd op franco huis, uitgesloten de kunstmest. Deze wordt af pakhuis genoteerd. Franco levering, wordt 25 cent per 100 kg. hooger. Rundveekoekjes p. 100 Kg. f 11.95 Mengmeel v. paarden 11.45 Varkensmeel v. fokvarkens 12.25 Kernvoeder v. Varkens 22. Mineralen per 100 Kg. - 8. Minerale Liksteenen per 100 Kg. - 12.50 Kalkammonsalpeter p. 100 Kg. 8.15 Kalksalpeter per 100 Kg. Zwavelzure Ammoniak p. 100 Kg. Kalkstikstoi (vastgestelde prijs) Kalizout 40 pCt. p. 100 Kg. A.S.F.-korrels 15—18—24 A.S.F.-korrels 21020 Koolzure Landbouwkalk Fosforietmeel (zonder bon) 14.3% fosforzuur opl.b. in mineraalzuur ,1 8.15 8.15 11.50 5.45 24.75 9.7tf 2.2» voorraad aangaat. Zoowel de Stikstof als Fcteforzuur en Kali. Wij hoor.en gaarne berichten omtrent ruimte enz. Een klein deel der papieren zakken is binnengekomen. Alleen Kalkammori leveren wij op 't oogenblik in papieren zakken af omdat we er te weinig hebben, om alle soor ten kunstmest er in te verpakken. De A.S.F. .152824 lijkt op 't oogen blik wel wat kluiterig, doch dit is geen bezwaar. Wanneer U de^ kunstmest strooier wilt, en ze staat'l dag op de wagen, dus dat het weer er eenige in vloed op heeft, dan is ze heel mooi strooibaar. De A.S.F. 21020 wordt' nimmer hard. Nogmaals raden we een ieder aan om de kunstmest los te storten, zoo wij reeds mededeelden in ons vorig nummer. Dit is niet alleen een zakkenbesparing, doch ook een Stikstofbesparing. Slakkemeel per Ceresan Ccresan Aretan Mo: Mo' Papiertouw Gesl. Krijt Manga&nsulfaat Paraplant ioHdt [mkit per 1 Kg. per 5 Kg. per 5 Kg. per 1 Kg. per 5 Kg. per rol per 100 Kg. per 100 Kg. per 50 Kg, IJzeren Palen 1.83 M. met gaten p. stuk 2.10 IJzeren Palen 1.37 M. met 1 gat p. stuk 1.60 Automatische plantstokken (zonder vergunning) voor mais en boonen per stuk 14.50 Coöp. Aank. Vereen. „De Wieringermeer G.A."" R. SPIKMAN, Zaakv. 9.60 0.32 2.97 14.15 32.30 2.45 11.70 3(00 5,00 38.00 22.50 Verantwoordelijk redacteur A. N. NAP, Wieringerwerf. Uitgever CORN. J. BOSKER, Wieringen. Drukker CORN. J. BÓSKER Wieringen. Verschijnt éénmaal per week (gratis), P. 1352/1.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1943 | | pagina 4