OFFICIEEL MEDEDEELINGENBLAD Ie Jaargang Zaterdag 23 Januari 1943 No. 13 VAN DE GEMEENTEN WIERINGERMEER EN WIERINGEN EN VAN VERDERE OVERHEIDSINSTELLINGEN IN DEZE GEMEENTEN BENEVENS VAN ORGANISATIES OP LANDBOUWGEBIED. Gemeente Wieringermeer. UITGEGEVEN TER DRUKKERIJ CORN. J. BOSKER, WIERINGEN. Verantwoordelijk voor den inhoud A. N. NAP, Wieringerwerf.-- AANMELDING MOTORRIJTUIGEN. De wnd. burgemeester van Wieringer meer vestigt de aandacht van belang hebbenden nogmaals op de plicht tot aanmelding van motorrijtuigen, aan hangwagens, onderdeelen van motor rijtuigen, alsmede van voorraden ben zine, motorolie en vetten. Onder motorrijtuigen wordt verstaan: vrachtauto's met een laadvermogen van tenminste een ton autobussen, trac tors, trekkers, auto's voor een bijzonder doel (b.v. tankauto's, ziekenauto's, vrachtauto's met lage laadbak, sleep en kraanwagens, kabelwagens) per sonenauto's, motorrijwielen met of zon der zijspan onder aanhangwagens aanhangwa gens van autobussenaanhangwagens van vrachtauto's met een laadvermogen van tenminste één ton aanhangwagens van personenauto's met een laadvermo gen van tenminste één ton onder onderdeelen. van motorrijtui gen voorwerpen, welke in het algemeen bij de volledige uitrusting van een mo torrijtuig of aanhangwagen behooren of bestemd zijn of waren om deel uit te maken van een motorrijtuig of aan hangwagen of van de uitrusting van een motorrijtuig of aanhangwagen. De voor de aanmelding besteipde for mulieren zijn verkrijgbaar op het raad huis en bij de plaatselijke politieautori teiten alwaar de ingevulde formulieren ook ingeleverd moéten worden. OP NALATIGHEID STAAN STRENGE v STRAFFEN. Wieringerwerf, 23 Januari 1943. De wnd. burgemeester voornoemd, A. SAAL. UITREIKING PERSOONSBEWIJZEN. Binnenkort zal worden, overgegaan tot uitreiking van persoonsbewijzen aan 15-jarigen. In verband hiermede dienen de jongelieden, die geboren zijn in het jaar 1928, zich ten spoedigste photo's aan te schaffen, aangezien zij. iederen dag een oproeping kunnen verwachten. Wieringerwerf, 23 Januari 1943. De wnd. burgemeester van W.-meer, A. SAAL. REPARATIE VAN KLOMPEN. De fa. van Oeveren te Middenmeer heeft zich bereid verklaard versleten klompen te herstellen. Dit geschiedt door de klompen van een nieuwe houten zool met hak te voorzien. Het beste kan dit gebeuren, wanneer de klomp nog niet geheel doorgesleten is, hoewel de mogelijkheid van reparatie ook nog blijft bestaan, indien zich in de klomp zolen niet te groote gaten bevinden. De gevolgde wijze van reparatie blijkt in de praktijk heel goed te voldoen. Zij, die van deze gelegenheid gebruik wenschen te maken, kunnen hun klom pen bij de genoemde firma bezorgen. Aangezien nieuwe klompen niet of zeer moeilijk te krijgen zijn,- meen ik goed te doen de aandacht van de ingezete nen op het bovenstaande te vestigen. Wieringerwerf, 23 Januari 1943. De wnd. burgemeester, A. SAAL. BEZETTINGSSCHADE. De wnd. burgemeester van Wieringer meer, brengt, voor zoover noodig, het volgende onder de aandacht der belang hebbenden. Zij, die tengevolge van de bezetting door de Duitsche weermacht schade hebben geleden b.v. aan gebouwen, die nen deze> ter verkrijging van een even tuele vergoeding' schriftelijk aan te melden bij de afdeeling Bezettings schade van het Departement van Fi nanciën te Deventer. De aanmelding kan geschieden bij brief, waarin het schadegeval zoo goed mogelijk wordt omschreven binnen twee maanden, na dat de schade is opgetreden. Wieringerwerf, 23 Januari 1943. De wnd. burgemeester voornoemd, A. SAAL. HONDENBELASTING. Zij, die in het bezit zijn van een hond en in het afgeloopen jaar .reeds in de hondenbelasting zijn aangeslagen,, zul len thans een aangifteformulier voor het jaar 1943 ontvangen. Dit formulier dient nauwkeurig ingevuld en onder- tèekend naar het raadhuis t-e worden teruggezonden vóór of op 28 Jan. a.s. De aandacht van degenen, die in- het vorig jaar niet in de hondenbelasting zijn aangeslagen en thans wel in het bezit zijn van een hond, wordt geves tigd op het bepaalde in art. 13 der Ver ordening op de heffing van een belas ting op honden, luidende als volgt 1. Houders van honden, die in den loop van Januari geen aangiftebiljet hebben ontvangen, zijn verplicht vóór 20 Februari van het belastingjaar ter gemeentesecretarie aangifte te doen, door invulling en onderteekening van een aldaar kosteloos verkrijgbaar aan giftebiljet. 2. Zij, die in den loop van het be lastingjaar houder van een hond wor den of voor wie het recht op verminder de belasting, bedoeld in art. 3, tweede lid,- is komen te vervallen, zijn verplicht hiervan opgaaf te doen ter gemeente secretarie binnen 14 dagen na het tijd stip, waarop de belastingplicht of de verandering van den belastingplicht is ontstaan. Krachtens art. 22 van genoemde ver ordening, wordt niet of niet behoor lijke invulling van de formulieren, wel ke ter invulling worden aangeboden, alsmede niet of niet behoorlijke in vulling van andere formaliteiten, welke tot richtige heffing der belasting in deze verordening worden gevorderd, gestraft met hechtenis van ten hoogste 6 dagen of geldboete van ten hoogste 25 gulden. Wieringerwerf, 23 Januari 1943. De wnd. burgemeester van W.-meer, A. SAAL0. De secretaris der gemeente, A. N. NAP. BEKENDMAKING. Nog steeds komt het voor, dat aan objecten, welke voor de Duitsche Weer macht of het Nederlandsche volk "van belang zijn, sabotage wordt gepleegd. In verband hiermede zie ik mij ge noodzaakt, de bevolking dezer gemeente er uitdrukkelijk op, te wijzen, dat sabo tage uiteindelijk slechts aan het Neder landsche volk schade kan toebrengen. Immep zal de bezettende macht zich tegen dergelijke aanslagen op de open bare orde en veiligheid met kracht te weer stellen. Zij zal er niet voor terug deinzen door het opleggen van zoen- gëlden en andere straf- en dwangmaat regelen of zelfs door het verantwoorde lijk stellen vai) gijzelaars op het Neder landsche volk zelve verhaal te zoeken Teneinde deze onheilen te voorkomer wordt in alle gemeenten een BEWAKINGSDIENST TEGEN SABOTAGE ingesteld. Op de mannelijke inwoners doe ik een dringend beroep, zich in het belang van het Nederlandsche volk voor het ver- richten van diensten ter bescherming van gevaar loopénde pbjecten in deze gemeente vrijwillig beschikbaar te stel len. Aanmeldingsformulieren zijn verkrijg-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1943 | | pagina 1