STAATSBOSCHBEHEER. Gemeente Wieringen. Distributiedienst Wieringermeer - Wieringen. baar ter gemeentesecretarie, bij de ge meenteveldwachters te Wieringerwerf en Slootdorp en bij den wachtmeester der marechaussee te Mi^denmeer, al waar tevens nadere inlichtingen wor den verstrekt en de instructie voor de leden van den bewakingsdienst ter inzage ligt. De vergoeding voor deze diensten bedraagt 'f 0.50 voor elk uur, dat werkelijken dienst wordt gedaan. De aandacht wordt er gevestigd, dat de bewakingsdiensten bij wijze van nevenfunctie kunnen worden uitgeoe fend en dat," indien het aantal vrijwil lige aanmeldingen onvoldoende is, van de zijde van den Bevelhebber der Duit- sche Weermacht personen tot het ver richten van deze diensten zullen kun nen worden aangewezen. Wieringerwerf, 23 Januari 1943. Het Hoofd van Plaatselijke Politie, A. SAAL. BOSCHWACHTERIJ WIERINGERMEER. Voor brandhout kunnen de nummers 501 tot 600 worden ingewisseld tegen vervoerbewijzen a f 8.per nummer al léén op Maandag 25 Januari 1943 van 9 tot 12 uur te Wieringêrwerf, Raad huisstraat 15. Zonder vervoerbewijs wordt geen hout afgegeven. SPREEKUREN BURGEMEESTER. In verband met het zich steeds meer uitbreiden der aangelegenheden die mijn aandacht eisen, is het mij niet meer mogelijk elke dag van 10 tot 12. uur spreekuren te houden, ik zie mij daar om genoodzaakt dit te beperken tot Dinsdag, Donderdag en Zaterdag op dezelfde uren. Hoewel ik gaarne bereid ben een ieder te ontvangen, moge ik het publiek toch verzoeken, alsvorens zich tot mij te wenden, te willen nagaan of voor de aangelegenheid die men wenst te be spreken, mijn tussenkomst absoluut noodzakelijk is. Wieringen, 19 Januari 1943. De Burgemeester van Wieringen, VAN DIEMEN, Wnd. Burg. ^BEKENDMAKING. -' 'f' Den veehouders wordt bekend ge- maakt, dat voor dieren, welke aan de noodslachtplaats worden afgeleverd en afgekeurd worden, voortaan afkeurings- bewijzen zullen worden afgegeven, die recht geven op aftrek van de veeleve ring. De afgifte van deze bewijzen ge schiedt in de laatste helft van de week, volgende op die, waarin het dier aan de noodslachtplaats is afgeleverd en kan slechts plaats vinden, indien aan het dier een label was bevestigd, ver meldende naam, adres, organisatie- en districtnummer van den eigenaar. Bedoelde bewijzen kunnen worden afgehaald bij C. Metselaar, 'nopdslager, Belterlaan, 2, Hippolytushoef en moeten worden bewaard in het veeboekje. r Wieringen, 20 Januari 1943. De Burgemeester van Wieringen, VAN DIEMEN, wnd. Burg. NEDERL^NDSCHE VOLKSDIENST. Velen n^eenen, dat het arbeidsterrein van dén Nederlandschen Volksdienst zich uitsluitend beperkt tot het ver- .strekken van luè'p aan degenen, die in den winter hieraan behoefte hebben. Niets is minder wdar. Kwalitatief is het Winterhulp-werk slechts een klein onderdeel van het doel wat de Neder- landsche Volksdienst zich stelt. Het doel wat de N.V.D. zich stelt is, het zich in dienst stellen van het Volk nm te zorgen, dat de gezonden gezond blijven want hoe verdienstelijk op zich zelf ook de zorg voor de zwakken is, is het toch een eerste voorwaarde te zorgen, dat de gezonden niet tot de zwakken zullen gaan behooren. Voorko men is beter dan genezen. Bij de zorg voor de gezonden wordt in de allereerste plaats de aandacht ge wijd aan Moeder en Kind. Gezonde moe ders, gezonde kinderen. Nu worden ook de werkzaamheden, die de N.V.D. zich heeft voorgenomen te verrichten door de tijdsomstandig heden ernstig belemmerd en kunnen alle voorgenomen plannen slechts ge deeltelijk tot uitvoering i worden ge bracht. De N.V.D. is echter in staat kinderuitzendingen voor kinderen van 6 t/m. 14 jaar voor het doorbrengen van een vacantie van ca. 6 weken in de komende voorjaars- en zomermaanden in binnen- of buitenland, te verzorgen. Hetzelfde geldt voor de uitzending van moeders voor het doorbrengen van een 6-weekscne vacantie in de N.V.D.-rust- en vacantie-huizen. Opgaven hiervoor kunnen geschieden aan het Buurtschapshoofd van den Nedeïl. Volksdienstde Heer P. C. de Haan, Nieuwstraat No. 17. De Burgemeester, VAN DIEMEN. -t ZIEKENHUISVERZEKERING. Zij, die zich niet verzekeren tegen de kosten van ziekenverpleging en in een ziekenhuis moeten worden opgenomen, kunnen niet verwachten,, dat de ver pleging dan voor gemeenterekening zal geschieden. Degenen, die op de een" of andere wijze zich niet kunnen verzekeren, moe ten inlichtingen daarover inwinnen bij het Bureau voor Steunverleening. KEURINGSDIENST N.A.K. NOORD-HOLLAND. AANGIFTEN VOOR KEURING VAN WINTERGEWASSEN kunnen worden gedaan tot 31 Januari 1943. Verzoeke zooveel mogelijk van de gelegenheid gebruik te maken, te laten inschrijven Woensdags op „de Beurs". Certificaten van herkomst meebrengen is noodzakelijk. Schriftelijk aangeven en opsturen van certificaten wordt niet op prijs gesteld. Afrekeningvan keu ringsgelden geschiedt in- Mei. Voor «de Keuringsdienst, P.; KOOIMAN, Hoofdconlroleur. PREDIKBEURTEN WIERINGERMEER. ZONDAG 24 JANUARI. NED. HERV. GEMEENTE. Slootdorp v.m. 10 u. Ds. Meijer Drees. M.-mefer nm. 2.30 u. Ds. Meijer Drees. Rechtzinnig deel der Gemeente M.-meer v.m. 10 u. IJband. Rienstra. W.-werf nm. 2.30 u. Cand. Rierlstra. Slootdorp nm. 2.30 u. Cand. Bloemhof. PREDIKBEURTEN WIERINGEN. ZONDAG 24 JANUARI. NED. HERV. KERK Den Oever v.m. IOV2 uur Ds. v. Beek. Westerland nam. 2V2 uur Ds. v. Beek. Donderdag 28 Januari 'sav. 8 uur V.C.J.B. te H.-hoef. DOOPSGEZ. GEM. H.-hoef v.m. 10'/» uur Ds. Lugt. EVANGELISATIE': H.-hoef nam, 3 uur de hr. O. Deen. Den Oever v.m. 10 uur de hr. O. Deen. OUD GEREFORMEERDE GEMEENTE. In de Kapel te Den Oever Maandag 25 Januari om 7.30 nam. Ds. Kramp uit Grafhorst. BRANDSTOFFEN VOOR KAMER EN PENSIONBEWONERS. 3e periode. De aanvraagformulieren voor boven gemeld doel zullen worden uitgereikt tot 30 Januari 1943 aan ons Kantoor te Wieringerwerf en op het Agentschap. Kaarsen voor stal- en voertuigen- verlichting. Degene die de vorige periode alreeds een aanvraag hebben ingediend kunnen hun rantsoenbonnen voor kaarsen voor 30 Januari 1943 aan het Distributiekan toor te Wieringerwerf afhalen tevens kunnen nieuwe aanvragen tot dien da tum worden ingediend. Na-uitreiking bonkaarten 2e periode. De na-uitreiking der' bonkaarten 2e periode heeft plaats op Dinsdag 26 Ja nuari 1943 in het Gymlokaal te Wierin gerwerf. Afd. Textiel en 'Schoenen. Vanaf Maandag 1 Februari 1943 is de gelegenheid voor het indienen van aan vragen voor Textiel en Schoenen als volgt gewijzigd Wieringerwerf Maandag 912 en van 13.30 afd. Textiel. Wieringerwerf Dinsdag 912 en van 13.30 afd. Schoenen. Slootdorp Kleuterschool Woensdag 14 afd. Textiel en Schoenen. Middenmeer Dorpshuis Donderdag 9.3012 en van 13.30 afd. Textiel en Schoenen. Hippolytushoef Agentschap Donderdag 912 en van 1.303.30 afd. Textiel en Schoenen. Den Oever Agentschap Vrijdag 9—12 en van 1.303.30 afd. Textiel en Schoe nen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1943 | | pagina 2