Vereeniging voor Bedrijfsvoorlichting in de Wieringermeer. Afhalen van Rantsoenbonnen als in vorige bekendmakingen gepubliceerd. Zaterdag gesloten. Voor algemeene -vragen is de Leider te spreken Woensdag van 1112 te Middenmeer (Beurs) en Donderdag vai% 1112 te Hippolytushoef Agentschap. De Leider van den Distributiedienst Wieringermeer, M. L. KONINGS. - la'rjA J IV KORT VERSIjAG VAN HET STAMBOONENPROEFVELD Wm. 637. Nieuwe bonnen. VAN 24 t.m. 30 JANUARI. Bon. No. Artikel 05 A Brood 4 rants. brood of gebak. 05 B Brood Va rants. brood of gebak. 05 Beschuit 1 rants. Beschuit br. of geb. 05 A Vleesch Va rants. Vleesch of -waren 05 A Aardappelen 2 Kg. Aardappelen. 05 B Aardappelen 1 Kg. Aardappelen. 05 A Sigaretten. VAN 23 JANUARI—20 FEBRUARI. Bon. No. Artikel 480 Algemeen 1 kg. Suikér. 481 Algemeen 500 gram Jam. 482 Algemeen Gort, 250 gram. 483 gemeng meel, 125 gram. 484 Havermout, 125 gram. 485 Peulvruchten, 250 gram. 486 Vermicelli, 100 gram. 487, 488, 489, 100 gr. Kaas. 05, 06, 07 1 3/4 liter melk. 4-08 reserve 5l/a liter melk voor kinderen 05, 06, 07 1 3/4 liter Taptemelk. 492, 493, 494, 495 1 rantsoen Bloem. 4-07 500 gram Rijst. 3-06 en 4-06 reserve 150 gr. Cacao. 05 versn. 100 gram Chocolade. 06 en 07 vérsn. 100 gr. Suikerwerk. 3-07 3 eieren. Bon inleveren t.m. 31 Januari bij den handelaar. Aflevering van 8 tun. 20 Febr. VAN 27 DECEMBER—20 FEBRUARL 473 Algemeen 250 gr. Koffiesurrogaat. VAN 22 JANUARI t.m. 3 FEBRUARI. 04 125 gram Margarine. 11 JANUARI t.m. 11 MAART 01 Boter voor kinderen beneden de leef tijd van 21 jaar. 20 December t.m. 31 Januari 446 Extra rantsoen Boter. 474 Alg. Eenheidszeep, 475 Alg. Wasch- poederQ Zeep, Q Toiletzeep, Q Wasch- poeder t.m. 31 Jan. N. Scheerzeep t.m. 30 April. Serviesgoed 3-77, 3-78, 3-79, 3-80, 4-77, 4-78, 4-79, 4-80, gelijktijdig inleveren met de bonnen 01 t.m. 04 van de EV- servieskaart t.m. 31 Jan. 1943. Kaarsen 21 en 33 van kaart verlichting, 300 gram t.m. 27 Februari. 04 Petroleum voor koekdoeleinden 1 L. t.m. 27 Februari. 08, 09, 010 en 28 Petroleum voor ver lichting 2 L. t.m. 27 Februari. Geldige bonnen voor diverse artikelen 01 t.m. 0.5 B.V. Brandst. 1 eenh. Brand stoffen van 11 Mei 1942 tot 31 Dec. 1942. 06 t.m. 08 B.V. Brandst. 1 eenh. Brand stoffen van 16 Oct. 1942 tot 28 Febr. 1943. .01, 02, 03, 04 K.F. Brandst. 1 eenh. Br.st, (geen anthraciet) diverse data geldig tot 30 April 1943. Bij den Heer L. F. W. Poodt, Tuschen- weg H 31, werd eenzelfde ^roef aange legd als bif den Heer J. v.d. Beek. Ook hier werden vergeleken Ceka, Tols, N.-Holl. landras, Beka^_Groninger Stroo- gele en de Witte C.B. onder no. Wm. 638. Grondsoort lichte/ zavelfatoet een klei- gehalte van 12 pjyt. Aanleg in tweevoud, terwijl ook'hier de veldjes 1 are groot waren. Voorvrucht aardappelen, waarna winter- gerst werd gezaaid en dit voorjaar be mest met 200 Kg. kalksalpeter. Door vorstschade moest deze gerst weer wor den uitgereden en werden hierop de boo- nen gepoot op 18 Mei, op onderlinge af stand van 35 x 35 cM. Opkomst 2 Juni, waarbij Beka en iN.-Holl. landras een gunstigen indruk maakten in tegenstelling met Stroogele (VERVOLG.) en. Witte- C.B., welke in stand en ontwik keling maar matig waren. De overige ras sen stonden hier tus&chenin. Ook op dit proefveld bleken de Witte C.B., Ceka en Stroogele ernstig door vlekkenziekte te zijn aangetast. De N.Holl. en Beka, een selectie uit N-Holl. land ras, maakten een gezonden indruk, wat ook in de opbrengstcijfers duidelijk tot uiting kwam. Volgorde van rijping 1. Tols. 2. Beka 3. Noord-Holl. landras. 4. Stroogele en 5. Ceka. De Witte C.B. was ook hier in die mate ziek dat het voor verdere proefnemingen als mislukt is ie beschouwen, en onder ongunstige omstandigheden als dit jaar niet oogst- zeker is. Opgetrokken van 21 - 25 September en op ruiters ge£et. Na het dorschen werden de volgende cijfers verkregen Indruk Mispl. Stroo Zaad Ras 23/9 in p. are p. are Relatief Ceka 7 4.3 26.1 13.1 100 Tols 7 10.- 16.8 16.8 129 N-Holl. landras 8V2 0.7 29.4 30.2 232 Beka 8 3/4 3.7 32.2 31.9 245 Gron. Stroogele 7 Va 20.- 23.5 20.8 159 Witte C. B. 4 20.3 13.2 2.5 19 Alhoewel de lijn welke uit dit proef veld naar voren komt overeenkomstig is aan het proefveld Wm.. 637, liggen toch de verschillen veell verder uiteen* Mogelijk een gevolg van de toegediende stikstof bemesting: Alhoewel de uitwendige om standigheden verschillen, krijgt men bij ver gelijking der beide proeven den indruk dat Beka en 'N.-Holl. landras beter tegen een matige stikstofbemesting bestand zijn STICHTING PROEFBEDRIJF „De Prof. Dr. J. M, van Bemmelenhoeve WIERINGERWERF. De proef werd genomen met de 4 zo- ~ertarwes van Hoek, Mansh. Witte, arma en Blauka en de 3 overgangstar- >as Bersée, Chanteclair en Picardie. bovendien werd ook de wintertarwe Juli- ana gezaaid. Door omstandigheden kon dit jaar niet eerder gezaaid worden dan 9 April, welke datum voor de zomertanfe reeds te laat en voor,de oveigangstarwes veel te laat is geweest. Zomer- en overgangstarweS Wm. 626. Grondsoort zware zavel. Voorvrucht haver, waarna een beste hopperups als groenbemesting. Bemesting 250 Kg. kas p. ha. [21 April.) 200 Kg. super 18 pCt. [7 April.) Grootte der veldjes 10 x 3 M. 30 M2) Aantal herhalingen twëe. Zaaitijd 9 April. Bij de opkomst was Juliana het laatst (30 April) Carma, Picardie en van Hoek het vroegst [25 April), terwijl voor de andere rassen 27 April werd genoteerd. dan Ceka en Tols. Ook hier is Beka bovenaan, gevolgd door N.-Holl. landras, zijn beiden sterke rassen en vrij goed bestand tegen vlek kenziekte. De Ceka liet het hier erg zit ten, was ernstig door de vetvlekkenziekte aangetast. De Tols kwam boven de Ceka, heeft het voordeel een week eerder rijp te zijn, doch vertoonde op dit proefveld te veel misplaatsen. E. O. Half Mei was de ontwikkeling van Van Hoek het weligst. Begin Juli waren van Hoek en Mansh. Witte in ontwikkeling nog steeds voor. Jidiana vertoonde een kruiperig gewas. Bij Picardie kwamen enkele afwijkende planten voor. Blanka en Carma hadden een meer donkere kleur dan de andere rassen. PLANTENZIEKTEN. Bij Picardie telde het eerste veldje 29 en het tweede 19 stuifbrand aren. van Hoek had in zeer ernstige mate te lijden van gele en later van bruine roest. Veel bruine roest had ook Mansh. Witte; tamelijk veel en in afnemende mate Chanteclair, Picardie en Bersée. Zeer weinig roest had Carma. Juliana had he vig te lijden van gele roest. Het proefveld werd op 14 September binnen gehaald en gedorschen. Van de Juliana is op dit, door omstan digheden jte laat gezaaide, proefveld niets terechtgekomen. Het bleef een jcruipend gewas, waarin slechts enkele planten gingen schieten. Opbrengsten zijn van dit ras niet bepaald, zoodat het verder buiten beschouwing wordt gelaten. Wordt vervolgd»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1943 | | pagina 3