OFFICIEEL MEDEDEELINGENBLAD Ie Jaargang Zaterdag 30 Januari 1943 No. 14 VAN DE GEMEENTEN WIERINGERMEER EN WIERINGEN EN VAN VERDERE OVERHEIDSINSTELLINGEN IN DEZE GEMEENTEN BENEVENS VAN ORGANISATIES OP LANDBOUWGEBIED. Gemeente Wieringermeer. STAATSBOSCHBEHEER. Gemeente Wieringen. UITGEGEVEN TER DRUKKERIJ C O R N. J. BOSKER, WIERINGEN. Verantwoordelijk voor den inhoud /C N. NAP, Wieringerwerf. NEDERLANDSCHE VOEKSDIENST. MOEDERUITZENDINGEN. In het kader der moederuitzendingen van den' Nederlandschen Volksdienst zal aan plattelandsvrouwen gedurende de wintermaanden de mogelijkheid gebo den worden zich te ontspannen. Voor deze uitzending komen in de eerste plaats in aanmerking vrouwen van kleine boeren, van landarbeiders en van handwerkslieden. De uitzending, waarvan de duur is bepaald op 14- dagen, vindt plaats naar het moedertehuis te Hilversum van 8 tot 19 Maart a.s. en van 23 Maart tot 3 April a.s. Vooral voor de moeders van de groo- tere gezinnen ligt hierin een prachtige en welkome gelegenheid om in een prettige sfeer uit te rusten van de ver-' moeiende huishoudelijke zorgen. In het moedertehuis kunnen zij zich verkwik ken en nieuwe kracht opdoen om haar moeilijke en vaak zware taak straks met frisschen moed voort te zetten. Zij, die aan deze uitzending willen deelnemen, gelieven dit vóór 3 Februari a.s. schriftelijk te melden aan het buurt- schapshoofd, Raadhuis te Wieringer werf. Wieringerwerf, 30 Januari 1943. Het Buurtschapshoofd v. d. N.V.D. in Wieringermeer, A. SAAL. STIERENKEXJRING 1943. De wnd. burgemeester van Wieringer meer bïéngt ter openbare kennis, dat de voorjaarsstierenkeuring zal o.a. wor den gehouden op Zaterdag 27 Maart 1943, des namiddags 1 uur op het ge meentelijk sportterrein aan de School straat te Slootdorp. Stieren, welke niet. overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van het Stie renreglement Noordholland 1938 zijn aangegeven, zullen niet worden ge keurd. Ten bewijze, dat vorenbedoelde aangifte heeft plaats gevonden, behoort bij de aangifte van de stieren voor'de keuring, het door den burgemeester af gegeven bewijs van ontvangst der aan gifte te worden overgelegd. In verband met afstand en reisgelegenheid wordt aan de stierenhouders overgelaten zelf de keuringsplaatsen te kiezen, waar zij hun dieren wenschen voor te brengen. Zij dienen echter bij de aangifte voor de keuringen, waarbij, overeenkomstig de bepalingen van artK/'i 5 van het bovenbedoeld reglement ó.m. de af stammingsbewijzen der dieren ten kan tore van de provinciale commissie tot bevordering van de rundveefokkerij, Landbouwhuis te Alkmaar, moeten wor den ingediend, tevens te vermelden van welke keuringsplaats zij gebruik zullen maken. Wieringerwerf, 30 Januari 1943. De wnd. burgemeester voornoemd, A. SAAL. HOOILEVERING UITGESTELD. Namens de Voedselcommissaris van Noordholland wordt bekend gemaakt aan degenen, die bericht ontvingen, d£jt zij Maandag of Dinsdag a.s. te Slootdorp rtooi moeten leveren, dit tot nader order IS UITGESTELD. De Pl.-bureauhouder D. STOMPEDISSEL. BOSCHWACHTERIJ WIERINGERMEER. Voor brandhout kunnen de nummers 601 tot 725 worden ingewisseld tegen vervoerbewijzen a f 8.per nummer al léén op Maandag 1 Februari 1943 van 9 tot 12 uur te Wieringerwerf, Raad huisstraat 15. Zonder vervoerbewijs wordt geen hout afgegeven. GEWONE KEURING VAN STIEREN. (Voorjaarskeuring De Burgemeester van Wieringen maakt bekend, dat de in artikel 4 van het „Stierenreglement Noordholland 1933" bedoelde keuring van stieren in 1943 zal plaats hebbep als volgt te Wieringen voor Wieringen, ge deelte Wieringermeer en gedeelte Anna Paulowna op Zaterdag 27 Maart a.s., des voormiddags 9 uur, op het terrein van de Erven O. J. Bosker aan de Park laan. Aangifte van stieren voor gewone keuringen moeten geschieden uiterlijk op den tienden dag tevoren bij den secretaris van de commissie tot bevor dering van de rundveefokkerij, onder vermelding van a. de plaatsen, waar de stieren ter keuring zullen worden aangeboden b. naam, voornamen en woonplaats van den stierhouder c. leeftijd, kleur, bijzondere kenteeke- nen van den stier en de plaats waar hij gestald is d. de productiegegevens der moeder en verdere, vrouwelijke voorouders van den stier, voor zoover deze gegevens kunnen blijken uit een afstam mingsbewijs, afgegeven "door een door de commissie erkende fokkerij - organisatie. Behoudens gegronde redenen, ter be oordeeling van den secretaris of den vertegenwoordiger der commissie, wor den nadien geen aangiften meer aan genomen. Stieren, welke niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van het „stie renreglement Noordholland 1938" zijn aangegeven zullen niet worden gekeurd. Ten bewijze, dat vorenbedoelde aangif te heeft plaats gevonden, behoort bij de aangifte van de stieren voor de keuring het door den burgemeester afgegeven bewijs van ontvangst der1 aangifte te worden overgelegd. In verband met afstand of reisgele genheid, wordt het aan de stierenhou ders overgelaten zelf de keuringsplaat sen te kiezen. Zij dienen bij de aangif te voor de keuringen, waarbij de af stammingsbewijzen der dieren moeten worden ingediend, tevens te vermelden van welke keuringsplaats zij gebruik zullen maken. Wieringen, 23 Januari 1943. De Burgemeester voornoemd, VAN DEEMEN, wnd. Burg. REPARATIE VAN TEXTIEL GOEDEREN. De firma T. TAKES te Hippolytushoef bericht mij, dat het haar mogelijk is reparatie te verrichten aan werkkle ding, ondergoederen en kousen. De werkkieding-reparatie omvat al leen het herstellen van blauwe overalls, blauwe werkjassen en blauwe*werk broeken. Deze moeten bij aanbieding ter herstelling goed gewassen zijn en niet totaal versleten. Bij levering van stol is niet nodig. De reparatie van ondergoederen en het verkleinen daarvan tot kindermaten is puntenvrij, terwijl de kosten 40 a 75 cent per stuk bedragen. Kousen kunnen gerepareerd en ge verfd worden. Waar de aanschaffing van nieuwe

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1943 | | pagina 1