OFFICIEEL MEDEDEELINGENBLAD Ie Jaargang Zaterdag 6 Februari 1943 No. 15 VAN DE GEMEENTEN WIERINGERMEER EN WIERINGEN EN VAN VERDERE OVERHEIDSINSTELLINGEN IN DEZE GEMEENTEN BENEVENS VAN ORGANISATIES OP LANDBOUWGEBIED: Gemeente Wieringermeer. STAATSBOSCHBEHEER. Gemeente Wieringen. Distributiedienst Wieringermeer - Wieringen. UITGEGEVEN TER DRUKKERIJ CpR14# J. BOSKER, WIERINGEN. Verantwoordelijk voor den inhoud i A. N. NAP, Wieringerwerf. VOORRANGSKAARTEN. Door den Nederlandschen Volksdienst is een aanvang gemaakt me^ de uitrei king van voorrangskaarten aan vrou wen, die in verwachting zijn of pas een baby gekregen hebben. Alleen vrouwen, van drie maanden vóór tot en met 2 maanden na de bevalling, komen voor- loopig voor voorrangskaarten in aan merking. Zij moeten bij de aanvrage aan het Buurtschapshoofd, Raadhuis te Wie ringerwerf, een doktersattest en een pasfoto overleggen. Eventueele kosten voor een pasfoto kunnen bij onvermogen vergoed worden. De N.V.D.-voorrangs kaarten zijn geldig in alle postkantoren en andere gebouwen der P.T.T., lokalen van den Distributiedienst en voorts in vrijwel alle openbare gemeentegebouwen en bij vele winkeliers, waarvan een Jijst ten gemeentehuize ter inzage ligt. Overal, waar de voorrangskaarten geldig zijn, zullen kaarten aangebracht worden, die vermelden, dat houdsters van N.V.D.-voorrangskaarten voorrang hebben. Door de bijzondere tijdsomstan digheden hebben de houdsters van voor rangskaarten geen recht op voorrang per trein, tram of bus, doch het personeel is geïnstrueerd om houdsters van voor rangskaarten zooveel mogelijk ter wille te zijn. Om de waarde van de voorrangskaar ten tot haar volle recht te laten komen, zullen alle andere verzoeken dan van de hierboven bedoelde vrouwen beslist afgewezen worden. Als tot de uitreiking van N.V.D.-voor rangskaarten aan b.v. invaliden en ou den van dagen overgegaan kan worden, zal dit bekend gemaakt worden. Wieringerwerf, 6 Februari 1943. Het Buurtschapshoofd van den N.V.D. in Wieringermeer, A. SAAL. N VORDERING JACHTRECHT. De wnd. burgemeester vestigt er de aandacht op, dat het gebied van de Wieringermeer, liggende ten Noorden van den Schagerwegtusschen Kolhorn en Middenmeer en voorts ten Noorden van den Westermiddenmeerweg en den -Oostermiddenmeerweg tot den IJssel- meerd^k tot Weermachtsjachtgebied verklaard is. Voor dit gebied geldt het Duitsche jachtrecht. Strooperij wordt in het al gemeen gestraft met tenminste 4 maan den gevangenis. Wieringerwerf, 6 Februari 1943. De wnd. burgemeester van W.-meer, A. SAAL. BOSCHWACHTERIJ WIERINGERMEER. Voor brandhout kunnen de nummers 726 tot 800 worden ingewisseld tegen vervoerbewijzen a f 8.~- per nummer al léén op Maandag 8 Februari 1943 van 9 tot 12 uur te Wieringérwerf, Raad huisstraat 15. Zonder vervoerbewijs wordt geen hout afgegeven. „GEGADIGDEN VOOR LANDARBEIDERSPERCEELEN dienen zich vóór 11 Februari a.s. op te geven aan het Domeinkantoor te Wie ringerwerf. Na dien datum kunnen geen opgaven meer worden aangenomen." De rentmeester der Domeinen in het Rentambt Wieringermeer, OVINGE. WAARSCHUWING TEGEN JACHTOVERTREDINGEN. De aandacht wordt er nog eens na drukkelijk op gevestigd dat het gebied beoosten het Noordhollands Kanaal en benoorden het kanaal StolpenKol horn—MiddenmeerWester- en Ooster middenmeerweg tot aan het IJsseimeer, WEERMACHTSJACHT,GEBIED is. De gemeente Wijrmgen valt hier dus ge heel onder. In dit gebied is de uitoefening van de jacht slechts toegestaan aan leden van de Duitse Weermacht en hier geldt uiteraard het Duitse jachtrecht. Jachtovertredingen in dit gebied be gaan, worden door- het „Kriegsgericht" behandeld, dat zware straffen, meestal niet beneden 4 maanden gevangenis straf, eist. Wieringen, 5 Februari 1941 De Burgemeester van Wieringen, VAN DIEMEN, Wnd. Burg. ZEEP VOOR VUILEN ARBEID. BRANDSTOFFEN VOOR PENSIONHOUDERS EN KAMER VERHUURDERS. Degenen, die in aanmerking komen voor bovengenoemde artikelen kunnen deze afhalen te Sloctdorp Kleuterschool Woensdag 10 Februari 1943 van 'snam. 1—4 uur; Middenmeer Dorpshuis Donderdag 11 Februari van 's nam. 14 uur Hippolytuslïoef Agentschap Donder dag 18 Februari van 's nam. 14 uur Den Oever, Agentschap Vrijdag 19 Februari van 'snam. 14 uur. DOKTOREN, VERPLEEGSTERS EN KAPPERS. Bovengenoemde ambten en beroepen dienen hun aanvraag voor het verkrij gen van extra zeep vóór of op Woens dag 10 Februari a.s. op ons kantoor te Wieringerwerf of Agentschap,in te le veren. Voor het afhalen moet de Distributie stamkaart worden overgelegd. SPREEKUUR LEIDER TE WIERINGEN. De leider is in het vervolg Donder dag nam. half drie tot' half vier te Hippolytushoef aan het Agentschap te spreken dus niet meer voormiddags. De Leider van den Distributiedienst ■Wieringermeer, M. L. KONINGS. PREDIKBEURTEN WIERINGERMEER ZONDAG 7 FEBRUARI. NED. HERV. GEMEENTE. W.-werf v.m. 10 u. Ds. Meijer Drees. Slootdorp nm. 2.30 u. Ds. Meijer Drees. Beide diensten maandeollecte. Rechtzinnig deel der Gemeente M.-meer v.m. 10 uur de hr. Boogaards van Andijk. W.-werf nm. 3 uur Cand. Bloemhof.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1943 | | pagina 1