Nieuwe bonnen. het de bedoeling was, om afschriften tob te" zénden. Na informatie komt hét ons beter voor om toch de boekjes maar weer terug te zenden. Reden waarom,a komt later. BEVELANDER POOTAARDAPPELEN. Deze zijn uitverkocht. Wanneer de prijscourant uitkomt en U hebt belang bij een artikel, bel dan direct even. Onze Leden gaan nog altijd voor. BESTELBONNEN ZAAIGRANEN. pén dezer dagen beginnen we weer met opgaven te verstrekken wat U bij ons .in koop hebt. De bedoeling is dat U dat schrijven verder invuld en onder teekent. Daarna opzenden naar de P.' B. H. te Middenmeer. Hier volgen onze prijzen Deze zijn gebaseerd op franco boer derij, uitgesloten de kunstmest. Rundveekoekjes p. 100 Kg. f 11.85 Mengmeel voor Paarden Varkensmeel v. fokvarkens Kernvoeder v. Varkens Minerale Liksteenen, zijn weer aangekomen Kalkammonsalpeter Kalksalpeter Zw. Ammoniak Kalkstikstof incl. jute zakken Kalizout 40% per 100 Kg. A.S.F.-korrels 151824 A.S.F.-korrels 2—10—20 Fosforietmeel, zonder bon (nog een klein partijtje) Slakkemeel per (16.4%) Ceresan Ceresan- Aretan Morkit Morkit Papiertouw Gesl. Krijt Mangaansulfaat Paraplant per 1 Kg. per 5 Kg. per 5 Kg. per 1 Kg. per 5 Kg. per rol per 100 Kg. per 100 Kg. per 50 Kg, 11.25 f2- 22. 12.50 8.25 8.25 7.90 12.00 5.50 25.— 9.80 9.70 0.33 2.97 14.15 32.30 2.45 11.70 3.00 5.00 36.00 22.50 IJzeren Palen 1.37 M. met 1- gat p. stak 1.60 Coöp. Aank. Vereen. „De Wieringermeer G.A." R. SPIKMAN; Zaakv. Distributiedienst Wieringermeer Wieringen. UITREIKING BONKAARTEN 3e Periode. 12 Februari, Maandag 15, Dinsdag 16, Woensdag 17 en Donderdag 18 Februari. Er zal worden uitgereikt Houders van inlegvellen K 1 bonkaart K 113 2 aardappelkaarten N 113. Houders van inlegvellen K 2 bonkaart K 213 3 aardappelkaarten N 113. Houd^-s.van inlegvellen K 3 bonkaart K 313 -K^yaardappelkaarten N 113. Houders van inlegvellen K 4" bonkaart K 413 1 aardappelkaart N 113. Houders van inlegvellen L 1 bonkaart K 113 2'iWrd?,p^elkaarten N 113. Houders van inlegvellen L 2 bonkaart K 213 3 aardappelkaarten N 113. Houders van inlegvellen L 3 bonkaart K 313 2' aardappelkaarten N 113. Houders van inlegvellen L 4 bonkaart K 413 1 aardappelkaart N 113. Toeslagkaarten voor zeer zwaren ar beid, zwaren arbeid en langdurige ar beid resp. M 113, M 213, M 313. Kaarten M 113 en. M 213 worden uit gereikt aan hen, die bij de vorige uitrei king een kaart voor bijzondere arbeid hebben ontvangen en nog steed^ dezelf de arbeid verrichten, tenzij de Inspec teur der Distributie anders beslist. Tezamen met de kaart M 113 zullen 2 aardappelkaarten N 113 en met de kaart M 213 één aardappelkaart N 113 worden uitgereikt. Voor hen die in het bezit zijn van een kaart M 312 moet opnieuw een aan vraag worden ingediend. ZEEPKAARTEN VOOR KINDEREN. a. Kinderen t/m 1 jaar. Kinderen die op 21 Februari 1943 de leeftijd van 2 jaar nog niet hebben be reikt en dus geboren zijn na 21 Febr. 1941 ontvangen 1 kaart P 113, en 1 kaart P 213. b. Kinderen van 2 t/m 7 jaar. Kinderen die op 21 Februari 1943 de leeftijd van 2 jaar zullen hebben be reikt, doch op dien datum nog geen 8 jaar oud zijn, derhalve zijn geboren na 21 Febr. 1935 doch voor 22 Febr. '41 ontvangen 1, kaart P 113. Alleen aan personen boven de 18 jaar zullen de bescheiden worden uitgereikt. Herhaaldelijk worden ons nog Distri butiestamkaarten toegezonden met ver zoek de bonkaarten te willen opzenden, doch hieraan kan in het algemeen niet meer worden voldaan, en zullen de Distributiestamkaarten dan ook zonder bescheiden worden terug gezonden. Al leen in zeer dringende gevallen b.v. aan een persoon die hier is ingeschreven en zich tijdelijk elders bevindt kan aan het verzoek om opzending worden vol daan. De Leider van den Distributiedienst Wieringermeer, M. L. KONINGS. r VAN 7 14 FEBRUARI. Bon. No. Artikel 07 A, Brood 4 rants. brood of gebak. 07 B Brood 1k rants. brood of gebak. 07 Beschuit 1 rants. Beschuit br. of geb. 07 Vleesch (half rantsoen). 07 A Aardappelen! 2 Kg. Aardappelen. 07 B Aardappelen 1 Kg. Aardappelen. 07 A Tabak. 07 Sigaretten. VAN 23 JANUARI—20 FEBRUARI. Bon. No. Artikel l 480 Algemeen 1 kg. Suiker* 481 Algemeen 500 gram Jam. 482 Algemeen Gort, 250 gram. 483 gemeng meel, 125 gram.' 484 Havermout, 125 gram. 485 Peulvruchten, 250 gram. 486 Vermicelli, 100 gram. 487, 488, 489, 100 gr. Kaas. 05, 06, 07 1 3/4 liter melk. 4-08 reserve 5Va liter melk voor kinderen- 05, 06, 07 1 3/4 liter Taptemelk^ 492, 493, 494, 495 1 rantsoen Bloem. 4-07 500 gram Rijst. 3-06 en 4-08 reserve 150 gr. Cacao. 05 versn. 100 gram Chocolade. 06 en 07 versn. 100 gr. Suikerwerk. 3-07 3 eieren. Bon inleveren t.m. 31 Januari bij den handelaar. Aflevering van 8 t.m. 20 Febr. VAN 27 DECEMBER—20 FEBRUARL 473 Algemeen 250 gr. Koffiesurrogaat. 06 VAN 3—15 FEBRUARI 125 gram Boter. 11 JANUARI t.m. 11 MAART 01 Boter voor kinderen beneden de leef tijd van 21 jaar. 1 Kg. appelen voor kinderen tot 21 jaar op res. 205, 305 en 405 tm. 20 Febr. 490 Algem. Eenheijlszeep, 491 Algem. WaschpoederR-Zeep, R-Toiletzeep, R-Waschpoeder t.m. 28 Februari. N-Seheerzeep tot 30 April. Kaarsen 21 en 33 van kaart verlichting, 300 gram t.m. 27 Februari. x 04 Petroleum voor koekdoeleinden 1 L. De uitreiking der bonkaarten 3e Peri ode is als volgt Middenmeer Dorpshuis, Maandag 8 en Dinsdag 9 Februari. Den Oever Café Jurriën Lont Woens dag 10 en Donderdag 11 Februari. Hippolytushoef Hotel de Haan Vrijdag Verantwoordelijk redacteur A. N. NAP, Wieringerwerf. Uitgever CORN. J. BOSKER, Wieringen. Drukker CORN. J. BOSKER Wieringen. Verschijnt éénmaal per week (gratis) P. 1352/1. t.m. 27 Februari. 08, 09, 010 en 28 Petroleum voor ver lichting 2 L. t.m. 27 Februari. Honden- en Kattenbrood bon '9 tot en met 28 Febri Geldige bonnen voot- diverse artikelen t 01 t.m. 0.5 B.V. Brandst. 1 eenh. Brand stoffen van 11 Mei 1942 tot 31 Dec. 1942. 06 t.m. 08 B.V. Brandst. 1 eenh. 'Brand stoffen van 16 Oct. 1942 tot 28 Febr. 1943. 01, 02, 03, 04 K.F. Brandst. 1 eenh. Br.st. (geen anthraciet) diverse data geldig tot 30 April 1943. Verlengd Serviesgoed3-77, 3-78, 3-79, 3-80, 4-77, 4-78, 4-79, 4-80, gelijktijdig inle veren met de bonnen 01 t/m. 04 van de EV-servieskaart t.m. 28 Februari. 474 Alg. Eenheidszeep, 475 Alg. Wasch poeder, Q-Zeep, Q-Toiletzeep, ,Q-Waseh poeder t.m. 28 Fbruari.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1943 | | pagina 4