OFFICIEEL MEDEDEELINGENBLAD m le Jaargang Zaterdag 13 Februari 1943 No. 16 VAN DE GEMEENTEN WIERINGERMEER EN WIERINGEN EN VAN VERDERE OVERHEIDSINSTELLINGEN IN DEZE GEMEENTEN BENEVENS VAN ORGANISATIES OP LANDBOUWGEBIED. Gemeente Wieringermeer. STAATSBOSCHBEHEER. Gemeente Wieringen. V ÜITGEGEVEN TER DRUKKERIJ^ C 9 lx N. J. BOSKEiR, WIERINGEN. Verantwoordelijk voor den inhoud A. N. NAP, Wieringerwerf. VOERTUIGEN ZONDER ACHTERLICHT. Den laatsten tijd wordt in toenemen de' mate waargenomen, dat voertuigen, speciaal vrachtauto's en rijwielen, zich hij duisternis zonder brandend achter licht op den weg bevinden. Deze misstanden beteekenen voor het overige verkeer een ernstig gevaar, waaraan onvoorwaardelijk een eind moet worden gemaakt. De politie zal er streng op toezien, dat aan de op dit punt bestaande voor schriften, de hand gehouden wordt. Bij geconstateerde overtreding wordt proces-verbaal opgemaakt en wordt, zoolang het gebrek niet verholpen is, het voertuig voorloopig in beslag ge nomen. Wieringerwerf, 13 Februari 1943. De wnd. burgemeester van W.-meer, A. SAAL. REINIGINGSDIENST. Voor zoover noodig wordt er nog maals de aandacht op gevestigd, dat het huisvuil in de dorpskernen kosteloos door den gemeentelijken reinigingsdienst' wordt opgehaald, te weten te Wieringer werf op Woensdag, te Middenmeer op Donderdag en te Slootdorp op Vrijdag. Iedere bewoner wordt dringend aange raden van deze gelegenheid gebruik te maken. In dit verband wordt tevens onder de aandacht gebracht, dat het krachtens de algemeene politieverordening ^erbo- aen is vuilnis te storten op of aan we gen, voetpaden, enz. Dit geldt evenzeer voor afvallen van levensmiddelen (aardappelschillen, groentenafvalleh, etensresten enz). Men is verplicht deze, afzonderlijk en onvermengd met andere stoffen of voorwerpen, af te leveren aan den erkenden inzamelaar. Hij, die niet aan deze verplichtingen voldoet, is strafbaar. Wieringerwerf, 13 Februari 1943. De wnd. burgemeester van W.-meer, A. SAAL. INZENDEN REKENINGEN. Zij, die hun rekeningen ten laste van de gemeente Wieringermeer of het Bouwbureau „de Wieringermeer", we gens leveringen of verrichte werkzaam heden over het jaar 1942, nog niet! heb ben ingediend, worden alsnog aangera den voor een spoedige inzending aan het raadhuis te Wieringerwerf zorg te dragen, ten einde vertraging in de be taling te voorkomen. BOSCHWACHTERIJ WIERINGERMEER. Voor brandhout kunnen de nummers 801 tot 900 worden ingewisseld tegen vervoerbewijzen a f 8.per nummer al léén op Maandag 15 Februari 1943 van 9 tot 12 uur te Wieringerwerf, Raad huisstraat 15. Zonder vervoerbewijs wordt geen hout afgegeven. VOORRANGSKAARTEN. Door den Nederlandschen Volksdienst is een aanvang gemaakt met de uitrei king van voorrangskaarten aan vrou wen, die in verwachting zijn of pas een baby gekregen hebben. Alleen vrouwen, van drie maanden vóór tot en met 2 maanden na de bevalling, korren voor loopig voor voorrangskaarten in aan merking. Zij moeten bij de aanvrage aan het Buurtschapshoofd, Raadhuis te Wie ringerwerf, een doktersattest en een pasfoto overleggen. Eventueele kosten voor een pasfoto kunnen bij onvermogen vergoed ^worden. De N.V.D.-voorrangs kaarten zijn geldig in alle postkantoren en andere gebouwen der P.T.T., lokalen van den Distributiedienst en voorts in vrijwel alle openbare gemeentegebouwen en bij vele winkeliers, waarvan èen lijst ten gemeentehuize ter inzage ligt. Overal, waar de voorrangskaarten geldig zijn, zullen kaarten aangebracht worden, die vermelden, dat houdsters van N.V.D.-voorrangskaarten voorrang hebben. Door de bijzondere tijdsomstan digheden hebben de houdsters" van voor rangskaarten geen recht op voorrang per trein,- tram of bus, doch het personeel is geïnstrueerd om houdsters van voor rangskaarten zooveel mogelijk ter wille te zijn. Om de waarde van de voorrangskaar ten tot haar volle recht te laten komen, zullen alle andere verzoeken dan van de hierboven bedoelde vrouwen beslist afgewezen worden. Als tot de uitreiking van N.V.D.-voor rangskaarten aan b.v. invaliden en ou den van dagen overgegaan kan worden, zal dit bekend gemaakt worden. Het Buurtschapshoofd van den N.V.D. in Wieringermeer, A. SAAL. SCHERPSCHIETOEFENINGEN OP VLIEGTUIGEN. De Burgemeester van Wieringen maaKt bekend, dat de Duitse Weer macht van heden af over het gehele Nederlandse gebied scherpschietoefenin- gen op vliegtuigen zal houden. Et wordt daarbij geschoten op en aan een lange kabel achter het vliegtuig bevestigde luchtzak. Er bestaat hierbij geen gevaar voor bomafworphet gevaar door neerko mende afweerprojeetielen blijft echter bestaan. Daarom moeten bij deze schietoefe ningen door de bevolking dezelfde maat regelen in acht genomen worden, wel ke voorgeschreven zijn bij het schieten op vijandelijke vliegtuigen (straat ont- ruimen en dekking zoekenmensen, die in huis zijn, móeten thuis blijven enz.) Men zij dus gewaarschuwd. Wieringen, 9 Februari 1943. De Burgemeestër voornoemd, VAN DIEMEN, W/n. PREDIKBEURTEN WIERINGEN. ZONDAG 14 FEBRUARI. NED. HERV. KERK H.-hoef v.m. IOV2 uur Ds. v. Beek Den Oever nam. 2 uur Ds. v. Beek Westerland Zondag 14 Februari 11 uui Zondagschool. H.-hoef Woensdag 17 Febr. Zusterkring inplaats van 8 uur HALF ACHT. Donderdag 18 Februari 'sav. 8 uur Zusterkring te Den Oever. DOOPSGEZ. GEM. H.-hoef 'sav. 7.30 uur Ds. Lugt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1943 | | pagina 1