OFFICIEEL MEDEDEELINGENBLAD Ie Jaargang Zaterdag 20 Februari 1943 No. 17 VAN DE GEMEENTEN WIERINGERJ^EER EN WIERINGEN EN VAN VERDERE OVERHEIDSINSTELLINGEN IN DEZE GEMEENTEN BENEVENS VAN ORGANISATIES OP LANDBOUWGEBIED. Gemeente Wieringermeer. STAATSBOSCHBEHEER. Gemeente Wieringen. UITGEGEVEN TER DRUKKERIJ -ö O R N. J. BOSKER, WIERINGEN. inhc^d A. N. NAP, Wieringerwerf. Verantwoordelijk voor den PHOTO'S PERSOONSBEWIJZEN. Bij de laatst gehouden uitreiking van persoonsbewijzen aan 15-jarigen wer den in vele gevallen sterk geglansde photo's aangebodeji. Deze photo's zijn ongeschikt voor de persoonsbewijzen en worden dan ook onherroepelijk afgekeurd. Ook moesten photo's worden afgekeurd, omdat ze geen lichte achtergrond vertoonden. In verband hiermede verdient het aanbeveling.de photo's vooraf ten raad- huize te laten keuren. De personen, geboren in het jaar 1928, worden er nogmaals op gewezen, vooral tijdig photo's te laten maken, zoodat zij allen t.z.t. aan de oproeping kunnen voldoen. Wieringerwerf, 20 FebAiari 1943. De wnd. burgemeester van W.-meer, A. SAAL. t PLEEGOUDERS. Omstreeks 1 April 1943 zullen een honderdtal kinderen afkomstig uit an dere deelen van Nederland naar de provincie Noordholland worden uitge zonden. i Ten behoeve van deze kinderen, die voor ongeveer 6 weken met vacantie zullen gaan, worden thans pleegouders gezocht. Zij, die bereid zijn aan een kind ge durende 6 weken gastvrijheid te verlee- nen, gelieven dit schriftelijk te melden aan het Buurtschapshoofd NVD, raad huis te Wieringerwerf. Er wordt echter op gewezen, dat voor het opnemen van kinderen géén vergoe ding kan worden gegeven. Wieringerwerf, 20 Februari 1943. Het Buurtschapshoofd van den N.V.D. in Wieringermeer, A. SAAL. STIERENKEURING 1943. De wnd. burgemeester vdn Wieringer meer maakt bekend, dat betreffende de voorjaarsstierenkeuring de volgende nadere regeling is vastgesteld .0? 4\6 gfline'irn i le. ALLE stieren, die voor de keu ringen worden aangeboden, hetzij voor het stierenreglement Noordholland 1938, hetzij voor de centrale stierenkeuring, dan wel voor de inschrijving in het N.H.-register voor de fokvereenigingen of N. R, S., moeten zijn van erkend ge registreerde afstamming. Men lette hierbij in het bijzonder op de voor schriften voor deze afstammingsbewij zen, voor wat betreft de melk- en vet- productie en voor inschrijving in het N. H.-register voor het volbloed zijn der ouders van den stier. 2e. Bij afkeuring voor welke ook, van de bovengenoemde keuringen is hooger beroep mogelijk. Men dient hier bij echter de voorschriften in acht te nemen, van den uitersten termijn voor indienen hiervan en de hierbij verplich te geldstortingen. 3e. Behalve voor de gemeente Haar lemmermeer en de lijn Halfweg, Spaarn- woude tot het Noordzeekanaal en al wat hiervan bewesten- ligt, kunnen op de keuringen, bovengenoemd, alleen stieren worden aangeboden van het zwartbonte veeslag. Voor de Haarlemmermeer en het ge bied bovengenoemd kunnen voor het stierenreglement Noordholland 1938 ook nog erk'end geregistreerde dieren van het zwartbïaar veeslag worden aangeboden. 4e. Volgens het betreffende voor schrift uit het stierenreglement Noord holland 1938, moet elke stiêr van 10 maanden of ouder op de gemeentesecre tarie zijn aangegeven, voor welke aan gifte een ontvangstbewijs met stempel der gemeente wordt afgegeven. Met de aangifte voor de keuringen bij de Provinciale Commissie dient naast het afstammingsbewijs van elk dier, bovengenoemd ontvangstbewijs te wor den ingezonden, omdat geen stier voor de keuringen in aanmerking kan kamen, wanneer niet van tevoren bovenge noemd ontvangstbewijs is overgelegd. 5e. Voor iederen stier, die men ter keuring wenscht. aan te bieden, moet voor 25 Februari a.s. het afstammings bewijs met het gemeentepapier ten kan tore van den Provinciale Commissie in het landbouwhuis te Alkmaar zijn inge diend. Van groot belang is het dat men bij deze aangifte schriftelijk opgeeft op welke keuringsplaats men zijn dier wenscht te presenteeren. Na de keuze van den eigenaar voor de keuringsplaats dient hij zich hieraan .iscj IS nsv biiij ook te houden. 6e. Stieren zonder neusring kunnen van de keuring worden uitgesloten. Wieringerwerf, "20 Februari 1943. De wnd. burgemeester voornoemd, A. SAAL. BOSCHWACHTERIJ WIERINGERMEER. Voor brandhout kunnen de nummers 901 t.e.m. 950 worden ingewisseld tegen vervoerbewijzen a f 8.per nummer al léén op Maandag 22 Februari 1913. van 9 tot 12 uur te Wieringerwerf, Raad huisstraat 15. Zonder vervoerbewijs wordt geen hout afgegeven. BETALING VAN HONDENBELASTING. Belanghebbenden worden er nog eens op attent gemaakt dat men zich voor het voldoen van hondenbelasting moet vervoegen bij den gemeente-ontvanger, Nieuwstraat 17 te Hippolytushoef. Veelal schijnt de opvatting te heer sen dat men in deze belasting, al of niet na aangifte, wordt aangeslagen. Dit is niet juist. Ieder moet er zelf voor zorgdragen dat de belasting wordt voldaan. Het belastingjaar loopt van Januari t.e.m. December. Binnenkort zal hierop door de politie een strenge controle worden gehouden. Wieringen, 18 Februari 1943. De Burgemeester van Wieringen, VAN DIEMEN, Wnd. Burg. PREDIKBEURTEN WIERINGERMEER ZONDAG 21 FEBRUARI. NED. HERV. GEMEENTE. M.-meer v.m. 10 uur Ds. Meijer Drees. Jeugddienst. 100 Rechtzinnig deel der Gemeente W.werf vm. 10 uur Cand. Bloemhof. Slootdorp v.m. 10 uur de heer Boogaard. M.-meér nm. 2.30 u. de heer Bogaard. -qo nerrcow girisngos rtonrrcü sseB nöJ

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1943 | | pagina 1