OFFICIEEL MEDEDEELINGENBLAD Ie Jaargang Zaterdag 27 Februari 1943 No. 18 VAN DE GEMEENTEN WlERINGERM^fl EN WIERINGEN EN VAN VERDERE OVERHEIDSINSTELLINGEN IN DEZE GEMEENTEN BENEVENS VAM ORGANISATIES OP LANDBOUWGEBIED. Gemeente Wieringermeer. Gemeente Wieringen. STAATSBOSCHBEHEER. UITGEGEVEN TER DRUKKERIJ O Ol N. J. BOSKER, WLERINGEIJ. Verantwoordelijk voor den inhoud N. NAP, Wieringerwerf, MELDING BOMINSLAG E.D. De wnd. burgemeester van Wieringer meer, plaatselijk luchtbeschermingslei der, brengt ter kennis, dat op hen, wie bekend is, dat in de gemeente vliegtui gen, bommen, parachutes, enz. zijn neergekomen, of andere voorvallen, ver band houdende met oorlogshandelingen, hebben'' plaats gehad, öe verplichting rust, daarvan onmiddellijk aan het Hoofd van den Luchtbeschermingsdienst kennis te geven. Telefoon Wieringerwerf 1 (raadhuis), bij geen gehoor Wieringerwerf 8 (woonhuis Hoofd Luchtbeschermings dienst), bij geen gehoor- Wieringerwerf 2 (politie). Bij storing der telefoon, dient het be richt op andere wijze zoo snel mogelijk te worden overgebracht naar het raad huis te Wieringerwerf, of, indien dit ge sloten is, naar de woning van het Hoofd van den Luchtbeschermingsdienst (Wie ringerwerf, Raadhuisstraat 6) of de politiepost (Wieringerwerf, Raadhuis straat 44). Deze verplichting geldt, in het bijzon der voor de gebruikers der perceelen, waarop of waarboven de voorvallen hebben plaats gevonden. Alle vorige mededeelingen inzake dit onderwerp zijn hiermede vervallen. Wieringerwerf, 27 Februari 1943. De wnd. burgemeester, plaatselijk Luchtbeschermingsleider voorn. A. SAAL. PLEEGOUDERS. Omstreeks 1 April 1943 zullen een honderdtal kinderen afkomstig uit an dere deelen van Nederland naar de provincie Noordholland worden uitge zonden. Ten behoeve van deze kinderen, die voor ongeveer 6 weken met vacantie zullen gaan, heb ik in het mededeelin- genblad van 20 Februari j.1. een oproep gericht tot de inwoners van Wieringer meer om bedoelde kinderen gastvrijheid te verleenen. Tot op heden heeft niemand zich daartoe bereid verklaard. Het moet toch mogelijk zijn in deze gemeente meerdere gezinnen te vinden, die bereid zijn dergelijke kinderen voor eenige Weken onderdak te verleenen. Ik doe hierbij nogmaals een dringend beroep op U. Stelt U beschikbaar voor het huisvesten van leen .Nederlandsch kind. U gelieve Uw naam en adres op te geven aan het Buurtschapshoofd van den N.V.D., Raadhuis te Wieringerwerf. Wieringerwerf, 27 Februari 1943. Het Buurtschapshoofd v. d. N.V.D. in Wieringermeer, A. SAAL. BOUWBUREAU DE WIERINGERMEER. RENTE VAN WAARBORGSOMMEN OVER 1942. De uitbetaling van rente van gestorte waarborgsommen over het jaar 1942, zal dit-jaar in afwijking van de in vorige jaren gevolgde methode van be taling per giro-cheque, geschieden door den huurophaler in contanten. Tegelijk met het ophalen van de huur op 27 Februari en 1 Maart a.s. zal de ren te worden uitbetaald. Opgemerkt wordt, dat slechts aan hen rente wordt uitbetaald, die op 1 Januari 1942 een waarborgsom gestort hadden. Bouwbureau „De Wieringermeer," A. N. NAP, l.-secretaris. BOSCHWACHTERIJ WIERINGERMEER. Voor brandhout kunnen de nummers 951 t.e.m. 1000 worden ingewisseld tegen vervoerbewijzen a f 8.per nummer al léén op Maandag 1 Maart 1943 van 9 tot 12 uur te Wieringerwerf, Raad huisstraat 15. Zonder vervoerbewijs wordt geen hout afgegeven. Met ingang van heden is sprokkelen verboden. Het terrein, ingesloten door den SluitgatwegNoorderdijkweg en Hocgekwelvaart is vanaf heden voor hetj publiek ten strengste verboden, uitge- zonderd het rijwielpad langs de Hooge- kwelvaart. NEDERLANDSE VOLKSDIENST. Omstreeks 1 April 1943 zullen een 100-tal kinderen uit andere provinciën met vacantie naar de provincie Noord- Holland'worden uitgezonden. Voor deze kinderen worden pleegouders gezocht, die bereid zijn een pleegkind gedurende pl.m. 6 weken in hun gezin op te nemen. Degenen die een pleegkind willen op-' nemen, worden^ verzocht dit vóór 8 Maart a.s. aan het Buurtschapshoofd van de Nederlandse Volksdienst, den Heer P. C. de Haan, Nieuwstraat 17 te Hippolytushoef; op te geven. Wieringen, 25 Februari 1943. De Burgemeester van Wièringen, VAN DIEMEN, Wnd. Burg. NEDERLANDS ARBEIDSFRONT. Op Vrijdag 5 Maart a.s. zal in hotel „Centraal" van den Heer S. Kaan te Hippolytushoef, te 19.30 uur een verga dering worden gehouden,waarvoor zo wel werkgevers als werknemers worden uitgenodigd aanwezig te willen zijn- Een terzake kundig spreker van het N.A.F. zal hier een voor allen actueel onderwerp ter sprake brengen. Wieringen, 25 F?bruari 1943. De Burgemeester van Wieringen, VAN DIEMEN, wnd. Burg. WAARSCHUWING. Door mij is bemerkt, dat van meer dere biljetten, aangeplakt aan de ge meentelijke 'aanplakborden stukken zijn afgescheurd. Ik moge een ieder nog éénmaal ern stig waarschuwen zich van deze han delingen te onthouden. - Niet alleen stellen de daders zich blooi aan zeer ernstige bestraffing, doch te vens kan bij herhaling dezer feiten hef treffen van andere maatregelen niet uitblijven. Wieringen, 25 Februari 1943. De Burgemeester van Wieringen, VAN DIEMEN, Wnd. Burg.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1943 | | pagina 1