OFFICIEEL MEDEDEELINGENBLAD l,e Jaargang Zaterdag 6 Maart 1943 No. 19 VAN DE GEMEENTEN WIERINGERMEER EN WÏERINGEN EN VAN VERDERE OVERHEIDSINSTELLINGEN IN DEZE GEMEENTEN BENEVENS VAN ORGANISATIES OP LANDBOUWGEBIED. Gemeente Wieringermeer. 1 UITGEGEVEN TER DRUKKER! O R N. J. BOSKER, WÏERINGEN. Verantwoordelijk voor den inhoud A. N. NAP, Wieringerwerf. KLOMPEN. Met ingang van 8 Maart a.s. is de verkoop van klompen door de in deze gemeente gevestigde winkeliers weder om vrij. Een deel van de beschikbare voorraad blijft echter te mijner be schikking teneinde 'te kunnen voorzien in noodgevallen. Bij den aankoop zul len landarbeiders en schoolgaande kin deren voorrang hebben. In verband 'met het geringe aantal beschikbare klompen, zullen de winke liers degenen, die niet tot de'genoemde categoriën behooren, voorloopig niet van klompen kunnen voorzien. Indien geen der winkeliers meer over een z.g. vrij'e voorraad beschikt, kan door mij, doch alleen in zeer dringende gevallen, een vergunning- tot aankoop van klompen worden verstrekt. Wieringerwerf, 6 Maart 1943. De wnd. burgemeester van W.-meer, A. SAAL. TIJDELIJKE SLUITING PROVINCIALE GRIFFIE. De wnd. burgemeester van Wieringer meer maakt bekend, dat de tijdelijke sluiting van de Provinciale Griffie op Zaterdag, thans is geëindigd. Wieringerwerf, 6 Maart 1943. De wnd. burgemeester voornoemd, A. SAAL. WIJKHOOFD MIDDENMEER. Met ingang van hedën treedt de heer G. Kesselaar, Brugstraat 18 te Midden- meer op als wijkhoofd. voor W. H. N. en N. V. D. te Middenmeer. Wieringerwerf, 6 Maart 1943. Het Buurtschapshoofd, A.- SAAL. SCHOENENRUILBEURS NEDERLANDSCHE VOLKSDIENST. Als resultaat van den door mij geda- nen oproep zijn een twintigtal paar schoenen te mijner beschikking gesteld. Zoodra deze ingeleverde schoenen gere pareerd zijn, zal de ruilbeurs haar werk zaamheden aanvangen. De aandacht wordt er op gevestigd, dat zij, die schoenen wenschen te rui len, gerepareerde schoenen ter ruiling dienen aan te bieden. Niet-gerepareerde schoenen worden niet aangenomen. Aangezien het aantal ingeleverde schoenen, waarmede binnenkort de .rui ling zal worden aangevangen, nog ge ring is, doe ik tevens nogmaals een beroep op U, om schoenen, welke niet meer gedragen worden, doch na repa ratie in goeden staat te brengen zijn, bij mij in te leveren. Hoe grooter het aantal paren schoenen is, waarover de ruilbeurs beschikt, des te meer perso nen zullen kunnen worden geholpen. Desgewenscht kan voor het inleveren van oude schoenen een kleine vergoe ding worden betaald. Wieringerwerf, 6 Maart 1943. Het Buurtschapshoofd, A. SAAL. WIJKOPHAALDIENST VOOR OUDE MATERIALEN EN AFVALSTOFFEN. Zooals bekend mag worden veronder steld, is er op 10 October 1940 door den Secretaris-Generaal van het Departe ment van Handel, Nijverheid en Scheep vaart een VERBOD uitgevaardigd om oude materialen en afvalstoffen (lom pen, oud papier, glasscherven, oude rubber, oude metalen, oude conserven blikken, oud ijzer enz.) te VERNIE TIGEN, WEG TE WERPEN, of zoodanig te bewaren, dat die stoïfen niet meer gebruikt kunnen worden als grondstof voor de industrie. Tegelijkertijd is toen bepaald, dat de AFLEVERING van deze oude materialen en afvalstoffen slechts mocht geschie den aan den ERKENDEN VAKÏIANDEL. Het vernietigen enz. en het niet-afle- veren aan den erkenden vakhandel kan bestraft worden met een hechtenis van ten hoogste 6 maanden of een geldboe te van ten hoogste f 1000. Tot nu toe werd het opkoopen en inzamelen van die stoffen overgelaten aan de handelaren, die een vergunning daartoe hadden verkregen van het Rijksbureau voor Oude materialen en afvalstoffen te 's-Gravenhage. De meeste particulieren, winkeliers en kleine bedrijven moesten echter consta- teeren, dat de door hen bewaarde afval stoffen niet of zeer onregelmatig door gemelde handelaren werden ingezameld, zoodat genoemd vernietigingsverbod vrij wel niet kon worden nageleefd. Het Rijksbureau voornoemd heeft ge meend, dat die organisatie van die in zameling niet langer geheel aan het initiatief van die handelaren kon wor den overgelaten, zoodat het Rijksbureau de organisatie daarvan na overleg met die handelaren ter hand heeft genomen. In overleg met de desbetreffende au toriteiten der gemeenten, waar die or ganisatie door het Rijksbureau geschied de, zijn OPHAALDIENSTEN voor oude materialen "en afvalstoffen ingesteld waarbij deze gemeenten zijn verdeeld in een aantal wijken, waarin in de toe komst door een KLEINHANDELAAR in oude materialen en afvalstoffen de door de ingezetenen van die wijk bewaarde oude materialen en afvalstoffen gere geld zullen worden opgehaald. Voor iedere wijk in een dergelijke ge meente is door het Rijksbureau voor noemd een kleinhandelaar aangewezen, die verplicht is ieder woonhuis, iederen winkel, en ieder bedrijf in zijn wijk te bezoeken en wel (EENS PER 14 DAGEN) op een bepaalde dag, teneinde daar lompen, oud papier enz. in te zamelen of op te koopen. Bovendien zijn behalve deze wijkvergunninghouders een aantal speciale oud-papierophalers aangewezen, die het oud papier mogen inzamelen bij de adressen, waar zij zulks tot nu toe deden. Aan eenige zoogenaamde „thuis zittende" kleinhandelaren is voorts ver gunning verleend om oude materialen en afvalstoffen in hun pakhuis te koo pen. In de gemeente Wieringermeer is deze wijkophaaldienst met ingang van 1 Maart 1943 in werking getreden. De gemeente is daartoe verdeeld in drié wijken. Op iedere ingezetene, die tot nu toe geen oude materialen en afvalstoffen bewaarde, wordt hierbij een uitdrukken lijk beroep gedaan om die afvalstoffenv te bewaren en aan den wijkophaler te verkoopen of af te geven, aldus mede te werken tot het welslagen van deze ophaaldiensten. Aan de ingezetenen, die tot nu toe reeds geregeld hun lompen of oud papier e.d. afstonden aan han delaren in die afvalstoffen of aan in stellingen, die zich met de inzameling daarvan bezig hielden, wordt verzocht deze afvalstoffen voortaan aan den daartoe aangewezen kleinhandelaar af

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1943 | | pagina 1