COÖPERATIEVE BOERENLEENBANK WIERINGEN. (Aangesloten bij de Coöp. Centr. Raif- feisenbank te Utrecht). De rentevoet is vastgesteld als volgt Spaargelden van 1 tot 5000 gulden voor leden 2.75 pCt.voor niet-leden 2.65 pCt. van 5000 tot 10000 gulden 2 pCt.van 10.000 en hooger 1 pCt. boven 20.000. gulden» nihil. Creditrente in loopende rekening als Spaargelden Debetrente in Loopende rekening 4% Voorschotrente Hyp. 3.75 Borgtochten 4 Het kantoor te H.-hoef is open alle werkdagen van 's morgens 830—11.30 uur 's middags van 24 uur (Maan dags-, Vrijdags- en Zaterdagsmiddags niet.) Te Den Oever in pérceel J. Tijsen Mz., Havenstraat's Maandags en 's Vrijdags des namiddags van 2-4 uur. Wordt lid van uw plaatselijke instelling. Spaarbusjes verkrijgbaar. Lokefcln te huur. Vereemging voor Bedrijfsvoorlichting in de Wieringermeer. Mededeelirife 101. DE FILM „SIKKELS KLINKEN, SIKKELS BLINKEN." Wij herinneren de leden er nog even aan dat op MAANDAG 22 MAARJT a.s. de MARO-Graanfilm voor de leden en hunne dames zal worden gedraaid in HOTEL SMIT te Middenmeet. Aanvang HALF DRIE. VERSLAG VAN DE INLEIDINGEN OP DE PRAATMIDDAGEN. (3e vervolg). B. HAVER. Rassenstatistiek. In onderstaande tabel vindt men voor een aantal rassen en over een drie tal jaren, aangegeven welk percentage (v.h. aantal gevallen) daardoor in de Wieringermeer werd ingenomen. 1939 1940 1941 Binder 69% 57% 47% Adelaar 15 16 24 Zege 7 11 13 Ster x Adelaar s s 10 Mansh. Hl 2 4 2 Ster 5.5 2 s Gembloux s s 2 Orion 1 1 s Flamingsgold s s s lijks met 10% is teruggeloopen. Wel een bewijs dat ook de praktijk haar ver trouwen in dit ras begint te verliezen, hetgeen overigens, in verband met de doorgaans zeer matige of slechte resul taten me.t dit ras op de proefvelden, niet kan verwonderen. Toch neemt Binder hier nog een overheerschende plaats in het rassensortiment in. Het laat zich echter aanzien dat dit ras steeds verder aan het afzakken is. Adelaar komt in '41 iets meer naar voren en neemt met 24% in dat jaar de tweede plaats in. Als derde volgt hierop het reeds zeer oude ras Zege, dat ook in iets toenemende mate wordt ver bouwd. Op de vierde plaats volgt de betrekkelijk nieuwe kruising Ster x Adelaar. Het is wel zeer merkwaardig, dat dit nieuwe ras, dat nog niet in de rassenlijst is opgenomen, plotseling in 1941 reeds 10% inneemt. De overige rassen worden slechts sporadisch (s) of zeer weinig verbouwd. Opmerkelijk is ook dat nog geen Wodanhaver wordt vermeld. Proeven met haverra&sen in 1942. Hiervan werden in 1942 een tweetal genomen bij de vqlgende proefnemers I. De Prof. van Bemmelenhoeve. II. Den Heer A. Biesheuvel, Tusschen- weg H 40. Voor de zaadopbrengst werden van deze beide proefvelden de volgende Hieruit blijkt dus dat de Binder jaar- relatieve cijfers gevonden Relatieve korrelopbr. Relatieve Datum van Ras stroo-opbr. rijpheid I II I I Adelaar 100 100 100 24 Augustus Ster x Adelaar 104 95.5 92.4 24 Wodan 103.5 93 84.6 17 Binder 102.5 95 91.2 19 Hylk. Zege x Mahnd. 902 101 93 100.8 21 Expres 104 95.5 83.2 19 Dippe's vroege witte 105 96 8,7.4 14 De resultaten op de beide proefvel- den stemmen lang niet geheel overeen, zoodat ze ons dit jaar niet zoo heel veel verder brengen. Wij zullen ons dan ook beperken tot eenige algemeene BESCHOUWINGEN. Binder heeft het dit jaar naar ver houding beter gedaan dan in de voor gaande jaren. Deze gunstige indruk wordt door ons dan ook slechts met de r.oodige reserve aanvaard. Adelaar blijkt ook nu weer een ras te zijn dat tot een zeer goede opbrengst in staat is. Ondanks zijn nadeelige ei genschap van de ongelijke afrij ping van het stroo en de korrel wordt dit ras daarom zelfs nog in- toenemende mate verbouwd. Ster x Adelaar heeft ook in 1942 we derom een zeer goede productiviteit ge toond. Hoewel deze kruising het boven genoemde bezwaar van Adelaar niet zoo sterk heeft, moet toch de latere rij ping als een nadeel t.o. van de beide andere opkomende rassen, Wodan en Expres, worden genoemd. Wodan, de witte selectie uit Orion, van Mansholt, is een ras, dat reeds ee nige jaren op onze proefvelden een uitstekende indruk heeft gemaakt. In opbrengst kan het doorgaans goed mee komen. Het overtreft daarin Binder gewoonlijk met een belangrijk percen tage. Het stroo van Wodan is zeer ste vig, terwijl de vroegrijpheid verder nog een gunstige eigenschap is. Dit ras moet zeer zeker als een goeden aanwinst worden beschouwd. Expres, een kruising van Hylkema (Adelaar x Mansholt III), handhaaft ook thans zijn goeden indruk. De op brengst is ook dit. jaar weer mee van de hoogste. In tegenstelling tot vele andere rassen op proefveld I, was de korrel van Expres mooi blank. De ste vigheid van het stroo en ook de vroeg rijpheid van dit ras moeten beide gun stig worden genoemd. Evenals Wodan kan ook Expres zeer zeker ter beproe ving worden aanbevolen. Dippe's vroege witte maakt dit jaar, waarin het voor het eerst in de Wierin germeer werd beproefd, een goeden in druk. In opbrengst stond het bovenaan. De stevigheid van het stroo laat echter zeer veel te wenschen over. Het was van alle beproefde rassen het eerst rijp. (Zie tabel). Ir. L. R. Dijkema. VOEDING VAN BIETEN AAN PAARDEN. Het Noord-Hollandsch Veevoeder Bureau deelt ons hierover het volgende mede In voorgaande jaren hebben wij ge wezen op de mogelijkheid het kracht- voerrantsoen voor een gedeelte te ver vangen door hakvruchten, zooals bijv. voerbieten. Buitenlandsche proefnemers hebben met succes tot 20 Kg. suikerbieten toe gediend en inplaats hiervan ook wel 40 Kg. voerbieten verstrekt. Geeft men echter de maximale hoe veelheden, dan loopt men groot gevaar, dat er Maandagziekte optreedt. Op het gewicht kijkt men in de praktijk ge makkelijk mis, het is daarom van groot belang het gewicht van een be paald volume te kennen. Ook op grond van Nederlandsche er varingen bleek duidelijk, dat men van voerbieten 2030 Kg. per dag kan ge ven, wanneer de dieren er aan gewend zijn, geleidelijk zelfs wel tot 40 Kg. Bij het voeren van 20 Kg. voerbieten be spaart men ruim 3 Kg. haver. Ter voorkoming van Maandagziekte geve" men op rustdagen de helft minder hakvruchten, terwijl men dan ook niet meer dan het 'halve rantsoen kracht-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1943 | | pagina 3