vóër vérstrekt. Bovendien is het van buitengewone beteekenis, ter voorko ming van deze ziekte, de dieren op rustdagen weidegang te geven. Het ge vaar van Maandagziekte is nog het grootst bij het voeren van suikerbieten, suikerbietenkoppen en gestoomde aard appelen. Toch treedt het ook bij het voeren van andere hakvruchten op. Naast veel bieten enz, geeft men als ruwvoer hoofdzakelijk hooi. Bij veel bieten is het toedienen van mineralen gewenscht. Heeft men ondermelk be schikbaar, (geheel versch of opzettelijk aangezuurd) kan men dit geschikt aan wenden om naast het beschikbare krachtvoer in de eiwitbehoefte te voor zien. Voor het berekenen, van rantsoenen kan men zich steeds tot ons wenden. Door het opnemen van hakvruchten worden de rantsoenen van werkpaarden meer afwisselend, terwijl het bijzonder gezonde voedermiddelen zijn, mits met oordeel gevoerd. In het begin mogen niet te groote hoeveelheden gegeven worden. Uitdrukkelijk moet van voer- bieten, maar in nog sterker mate van suikerbieten, gezegd worden, de dieren er langzaam aan te wennen, anders doen zich vergiftigingsverschijnselen voor, o.a. verlamming in het kruis. Ze dienen van goede kwaliteit te zijn, ter wijl uitgeloopen hakvruchten met de noodigè voorzichtigheid moeten worden vervoerd. Bij het voeren van groote höe'veelheden is het als regel gewenscht ze te snijden of tot moes te maken. Uit de praktijk werd er onze aandacht op gevestigd, dat er thans zeer veel paar den sterven door het minder oordeel kundig voeren van bieten. Hierbij zou koliek optreden. Nu is het mogelijk, dat men in de praktijk de Maandagziekte heeft verward met koliek. In ernstige gevallen van Maandagziekte wankelen de dieren in hét achterstel, vertoonen een onzekere stijve .ggjwj, de achterbee- nen slepen iets mee, w paarden beven en wordèn benauwd met versnelde ademhaling en nadat ze zich nog een poosje hebben voortgesleept, zakken ze achter in elkaar onder koliekachtige verschijnselen. Is echter werkelijk koliek de oorzaak, dan zal dit ons-inziens veroorzaakt moe ten worden door te vuile bieten of door de bieten te koud verstrekt worden. De bieten dienen niet te koud genuttigd te worden, n.1. niet beneden een tempe ratuur van 10 graden Celsius. Boven dien moeten ze zooveel mogelijk vrij van grond zijn. Met grond verontreinigd voer, alsmede rot voer is zeer gevaarlijk voor paarden. Het zorgvuldig reinigen der bieten achten wij dan ook noodza kelijk. Dit zal vooral dit jaar des te meer noodzakelijk zijn, nu dezen herfst door de natte periode bij het rooien de bieten extra vuil waren. te willen halen. Dringende orders kun nen wij niet beloven om deze uit te voeren. VOLKSTUINDERS IN DE W.-MEER. Op Zaterdag 13 Maart vanaf 2 uur des namiddags tot 6 uur geven wij kunstmest af aan de Volkstuinders die minder dan 5 Are land hebben. Zakken meebrengen, contante beta ling. Desgewenscht kan er in een pa pieren zak geleverd worden.' "Op andere dagen geven wij géén kunstmest af. Dit is de eenigste Zater dagmiddag voor de burgers. Wij hopen dat onze Leden dien middag niet om kunstmest of andere artikelen komen. U behoeft geen zegels te hebben, aan gezien wij deze reeds ontvangen heb ben als Detaillist. VEEVOEDER. Schreven wij de vorige week, dat er geen koekjes voor Paarden gemaakt mochten worden, thans kunnen wij de mededeeling doen, dat we voor de vol gende perode weer Paardenkoekjes mo gen afleveren. POOTAARDAPPEL BAKJES. Bestellingen worden opgenomen tot en met 15 Maart a.s. Na dien datum nemen wij geen orders meer aan. Mo del ligt ten kantore der Vereeniging en Woensdag op de Beurs. (Inhoud der bakjes is 1012 Kg. Volgens deskundi- f gen zijn de bakjes zwaar. Hier volgen onze prijzen Rundveekoekjes p. 100 Kg. f 11.85 Mengmeel voor paarden 11.10 Varkensmeel 12.50 Kernvoeder v. Varkens 22. Kalkammonsalpeter 8.30 A. N. NAP, Wieringerwerf. Uitgever CORN. J. BOSKER, Wieringen. - Drukker CORN. J. BOSKER Wieringen. Verschijnt éénmaal per week (gratis).. P. 1352/1. Coöperatieve Aaiïkoopvereeniging „De Wieringermeer' te Slootdorp Wieringermeer. G.A. Slootdorp, 6 Maart 1943. Aan onze Leden en Afnemers. GELDIGE KUNSTMESTZEGELS. Alleen geldig bon 1'van de Fosfor- zuur en Bon B.T. van de Kali. AFLEVERING KUNSTMEST. Momenteel alle kunstmeststoffen voorradig, d.w.z. Kalkammonsalpeter, Kalksalpeter een klein partijtje. We I schreven in de twee voorgaande .mede- i deelingen, dat iederéén 10 baal Kalksal-' peter kreeg, dit is nu weer verandert, j omdat de levering tegenvalt. Degene die 10 baal beloofd is, krijgt het ook. We hopen nog wel een kleine partij binnen te krijgen, doch dit is nog niet zeker, j Dit kunnen we wel toe zeggen. Degene die nu geen Kalksalpeter krijgt, is de eerste die over Ureuni mag beschikken. Hier krijgen wij een partijtje van. Ureuni is 45% Stikstof, en werkt on middellijk. De prijs is lager als Kalk salpeter (per 15% Stikstof). Men be hoeft hiervoor geen 45% Stikstof bonnen in te leveren. Verder leveren wij af A. S. F. 15 18—24 en A.S.F. 2—10—20. De A. S. F. 151824 wordt nu. gemalen. Slakke- meel is uitverkocht evenals het Fosfo- rietmeel. Kalizout ligt op Wieringerwerf. Zonder tegenbericht wordt Kalkammon salpeter in papieren zakken geleverd. Papieren zakken komen voor 20' cent per stuk op rekening en worden niet teruggenomen. De papieren zakken van de afd. Zaaizaden worden evenmin terug genomen. KANTOOR- EN FAKHUISUREN. Kantoor van 812.30, 1.30—5.30. Zaterdags van 81.00 uur. Pakhuis van 712.30, 1.30 tot 5.30. Zaterdags van 81.00. KALKSTIKSTOF. Wanneer in de loop van volgende week de rekeningen thuis komen, staat daarop vermeld Kaikstikstof. De mees te landbouwers hebben het artikel thuis, doch enkelen nog niet. Houd uw reke ning totdat het geleverd is. Momenteel ligt de Kaikstikstof, die nog niet afge leverd is, in hst Pakhuis. BETALINGEN. Aangezien we met behoorlijke groote voorraden zitten, vragen wij beleefd, om rekeningen die wij toezenden, zoo vlug mogelijk te willen betalen. Liefst per B. L. Bank. BESTELBONNEN ZAAIZAAD. Nog enkele hebben geen bestelbon aangevraagd bij de P. B. H. Wij leveren absoluut niets af zonder dat de bestel bon in ons bezit is. Blanca tarwe nog niet aanwezig, d.w.z. heden Donderdag. Lijnzaad even min. Verder zijn alle granen en peul vruchten binnen. Gras- en Klaverzaden positie zeer slecht. We komen hier nog wel op terug. Die dringend om het zaaizaad verlegen is, vragen wij beleefd om het desnoods Kalksalpeter 8.30 Zw. Ammoniak 8. Kaikstikstof incl. jute zakk. 12.00 Kalizout 40% 5.65 A.S.F.-korrels 15—18—24 25.25 A.S.F.-korrels 2—10—20 9.90 Ceresan per 1 Kg. 2.97 Ceresan 5 Kg. 14.15 Aretan „5 Kg. 32.-30 Morkit 1 KS- 2.45 Morkit 5 Kg. 11.70 Papiertouw per rol 3. Gesl. krijt per 100 Kg. 5. Mangaansulfaat per 100 Kg. 38.50 Paraplant per 50 Kg. 23. Koperslakkebloem (af Rotterdam) per 100 Kg. 5.50 IJzeren Palen per stuk met 1 gat 1.60 Bezems (distributie, iedere afnemer 2 stuks tegelijk) per stuk 0.65 Automatische Plantstokken, zonder vergunning 14.50 Cultivator (staat bij pakhuis Slootdorp. Coöp. Aank. Vereen. „De Wieringermeer G.A." R. SPIKMAN, Zaakv. Verantwoordelijk redacteur

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1943 | | pagina 4