OFFICIEEL MEDEDEELINGENBLAD Ie Jaargang Zaterdag 13 Maart 1943 No. 20 VAN DE GEMEENTEN WIERINGERMEER EN WIERINGEN EN VAN VERDERE OVERHEIDSINSTELLINGEN IN DEZE GEMEENTEN BENEVENS VAN ORGANISATIES OP LANDBOUWGEBIED. Gemeente Wieringermeer. Gemeente Wieringen. Distributiedienst Wieringermeer - Wieringen. UITGEGEVEN TER DRUKKERIJ CGRN. J. BOSKER, WIERINGEN. Verantwoordelijk voor den mfuracT: G. C. KREMER - Bosker, Middenmeer. VERHUIZINGEN BINNEN DE GEMEENTE. Nogmaals wordt er de aandacht op gevestigd dat ook voor verhuizingen BINNEN de gemeente de toestemming van het Evacuatiebureau is vereischt. Wieringerwerf, 13 Maart 1943. De wnd. burgemeester van W.-meer, A. SAAL. SCHOONMAAKSTER GYMNASTIEK LOKAAL. Te vervullen is de betrekking' van SCHOONMAAKSTER van het gymnas tieklokaal te Middenmeer. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij den Gemeentearchitect. 'Schriftelijke sollicitaties moeten vóór 20 Maart a.s. worden ingediend ten raadhuize te Wieringerwerf. BEKENDMAKING. KOSTELOZE INENTgïG. De Burgemeester van Wieringen, ter waarneming van de taak van Burge meester en Wethouders, brengt ter al gemene kennis, dat gelegenheid tot kosteloze vaccinatie en revaccinatie zal worden gegeven in verschillende gebou wen en wel DINSDAG 16 Maart a.s., des middags 12 uur preciès in een lokaal van de O. L.-schooi te Westerland WOENSDAG 17 Maart a.s., des voor-, middags 11.45 uur precies, in een lokaal van de O. L.-school te Den Oever (mede voor de bijzondere school aldaar) en te-, vens voor Oosterland DONDERDAG 18 Maart a.s., des n.a- j middags 2 uur precies, in het catechisa-i tielokaal van de Ned. Hervormde kerk' te Hippolytushoef (mede voor de bij - j zondere school aldaar). I REVACCINATIE is telkens 14 dagen' later. De aandacht wordt er op gevestigd, dat deze gelegenheid algemeen wordt opengesteld. v Medenemen van trouwboekjes of ge boortebewijzen is zeer gewenst, en verzorgers worden er op opmerkzaam gemaK®, dat de vaccina tie alleen is aan te raden voor kinde ren jonger dan 2 jaren en dat de meest geschikte leeftijd waarop de kinderen kunnen worden ingeënt, in verband met het optreden van encephalitis, tus sen 3 en 9 maanden is. Wieringen, 8 Maart 1943. De Burgemeester voornoemd, VAN DIEMEN, l.B. De Secretaris, VAN DUIN. NEDERLANDSE ARBEIDSFRONT. Door het „Nederlandse Arbeidsfront" hoofdafdeling „Vreugde en Arbeid", zal op 15 MAART a.s. te 19.30 u. in „Cinema de Haan" een cabaretvoorstelling wor den gegeven onder de titel „Vrolijke Uren." Voor nadere bijzonderheden om trent deze voorstelling', waaraan de beste artisten hun medewerking verle nen, wordt verwezen naar de aange brachte raambiljetten. Wieringen, 12 Maart 1943. De Burgemeester van Wieringen, VAN DIEMEN, Wnd. Burg. Detaillisten die zelf'niet huil bonnen i bij den Distributiedienst inleveren ter i inwisseling tegen toewijzingen, doch dit aan een ander opdragen, moeten deze persoon een schriftelijke machti ging medegeven, ten bewijze, dat hij gerechtigd is, de bonnen in te leveren. De Leider van den Distributiedienst Wieringermeer, M. L. KONINGS. TEXTIELAANVRAGE'. Na inlevering van Textieiformulieren gelieve acht dagen daarna de ver- 1 gunningen of punten af te ixaien. FORMULIER VOOR VERGIFTIGENi ARBEID. I Degenen, welke nog geen formulier voorvergiftigen arbeid 4e periode heb ben aangevraagd, zullen dit alsnog kunnen doen tot UITERLIJK 15 Maart a.s. PREDIKBEURTEN WIERINGEN. ZONDAG 14 MAART. NED. HERV. KERK H.-hoef v.m. IOV2 pur Ds. v. Beek Den Oever nam. 2 uur Ds. v. Beek 17 Maart 8 uur Herv. Zusterkr. H.-hoef. 18 Maart 8 uur Herv. Zusterkr. O.land. Gosterland v.m. half elf Zondagschool. DOOPSGEZ. GEM. H.-hoef nam. 2.30 uur Ds. Lugt. EVANGELISATIE H.-hoef v.m. 10 uur de hr. O. Deen. Den Oever nm. 3 uur de hr. O. Deen. V. PREDIKBEURTEN WIERINGERMEER ZONDAG 14 MAART. NED. HERV. GEMEENTE. M.-meer v.m. 10 uur de hr. A. Kalis. W.-werf nm. 2.30 uur de hr. A. Kalis. Rechtzinnig deel der Gemeente W.-werf v.m. 10 uur Cand. Bloemhof. Slootdorp v.m. 10 uur Cand. Jalink. M.-meer nm. 2.30 uur Cand. Jalink. COÖPERATIEVE BOERENLEENBANK WIERINGEN. (Aangesloten hij d6 Coöp. Centr. Raif- feisenbank te Utrecht). De rentevoet is vastgesteld als volgt Spaargelden van 1 tot 5000 gulden voor ledgn 2.75 pCt.voor niet-leden 2.65 pCt. van 5000 tot 10000 gulden 2 pCt. van 10.000 en hooger 1 pCt. boven 20.000 gulden nihil. Creditrente in loopende rekening als Spaargelden Debetrente in Loopende rekening 4% Voorschotrente' Hyp. 3.75 Borgtochten 4 Het kantoor te H.-hoef is open alle werkdagen van 's morgens 83011.3( ilflr; 's middags van 24 uur (Maan. dags-, Vrijdags- en Zaterdagsmiddag! niet.) Te Den Oever irr perceel J. Tijsen Mz., Havenstraat's Maandags en 's Vrijdags des namiddags van 2-4 uur. Wordt lid van uw plaatselijke instelling. Spaarbusjes verkrijgbaar. Loketten te huur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1943 | | pagina 1