OFFICIEEL MEDEDEELINGENBLAD Ie Jaargang Zaterdag 20 Maart 1943 No. 21 VAN DE GEMEENTEN WIERINGERMEER EN WIERINGEN EN VAN VERDERE OVERHEIDSINSTELLINGEN IN DEZE GEMEENTEN BENEVENS VAN ORGANISATIES OP LANDBOUWGEBIED. Gemeente Wieringermeer. UITGEGEVEN TER DRUKKER^T^ COR N. J. BOSKER, WIERINGEN. Verantwoordelijk voor den inhoud KREMER - Bosker, Middenmeer. CENTRALE KEUKEN. Het ligt in de bedoeling bij voldoende deelneming in het a.s. seizoen wederom over te gaan tot het verstrekken van warm voedsel aan arbeiders, die bij de landbouwers zijn ondergebracht. Er zal worden gezorgd voor uitstekend voed sel, dat langs een bepaalde route wordt rondgebracht. Voor deze maaltijden hoeven geen bonnen of ten hoogste en kele aardappelbonnen te worden inge leverd. De vervoerkosten worden door de deelnemende landbouwers' en de ge meente tezamen gedragen. Teneinde te kunnen bepalen, hoeveel landbouwers aan deze voedselvei strek king ten behoeve van hun arbeiders wenschen deel te nemen, worden zij, die daarvoor gevoelen, verzocht het hieronder afgedrukte formulier in te vullen en in te zenden aan het raadhuis te Wieringerwerf. Wieringerwérf, 20 Maart 1943. Uitknippen en inzenden a. h. raadhuis. De ondergeteekende wonende te weg nr. wenscht deel te nemen aan de regeling betreffende de verstrekking van warme maaltijden aan seizoenarbeiders. Bij hem zullen waarschijnlijk (aantal) arbeiders worden gehuisvest. handteekening. datum AANMELDINGSPLICHT. De wnd. burgemeester van Wieringer meer brengt-ter algemeene kennis, dat ook particuliere personen, welke een persoon boven 15 jaren, al dan niet te gen vergoeding, langer dan vier en twintig uur huisvesting verleenen na aankomst een schriftelijke verklaring ten raadhuize dienen in te leveren. De persoon, die huisvesting verstrekt, en degene, wien huisvesting wordt ver strekt, zijn beide voor de inlevering der aanmelding op gelijke wijze verantwoor delijk. De hiervoor omschreven verplichting geldt niet, wanneer de in een particu liere huishouden opgenomen persoon aan den hem opnemenden persoon ver want is in de rechte linie of in de zij linie tot en met den derden graad van bloed- of aanverwantschap. In het bijzonder wordt er de aandacht op gevestigd, dat deze aanmeldingsplicht ook geldt voor de alhier gehuisveste seizoenarbeiders en kostgangers voor- zoover ze niet in het bevolkingsregister der gemeente zijn opgenomen. Indien deze personen zich niet aan melden, worden aan hen in dezen distri butiekring geen distributiebescheiden uitgereikt. Formulieren voor aanmelding zijn ten gemeentehuize gratis verkrijgbaar. Niet voldoening aan de aanmeldings plicht wordt gestraft met een hechte nis van ten hoogste zes maanden en met geldboete van ten hoogste f 1000. of met een dezer straffen. Wieringerwerf, 20 Maart 1943. De wnd. burgemeester voornoemd, A. SAAL. STICHTING „DEi WIERINGERMEERSCHOLEN." De aanvangsdatum van het school jaar aan de Wieringermeerscholen voor lager onderwijs is nader bepaald op 1 September. Op 1 September a.s. kunnen tot de eerste klassen der scholen worden toe gelaten de kinderen, die vóór 1 October 1943 den leeftijd van zes jaar hebben bereikt. Aanmelding tot inschrijving van nieuwe leerlingen kan reeds nu plaats hebben bij de hoofden der scholen. V VEREENIGING TOT EXPLOITATIE VAN DE NOODSLACHTPLAATS TE SLOOTDQKP. Bij aanvoer van paarden is het nood zakelijk, dat het identiteitsbewijs direct ingeleverd wordt. De keurmeester moet dit teekenen, voordat het waarde krijgt voor een aankoopvergunning voor een nieuw paard. Wordt dit bewijs gelijk tijdig ingeleverd, dan kan de keurmees ter het bij de keuring direct teekenen, waarna de slager het bij den pi. bureau houder inlevert. Tevens wordt er nogmaals de aan dacht op gevestigd, dat bij inlevering van ander vee, het org. nummer en naam van den eigenaar moeten worden opgegeven. LAATSTE COLLECTE WINTERHULP SEIZOEN 1942/1943. Op Zaterdag 27 Maart en Maandag 29 Maart a.s. zal de zesde lijstcollecte, van het seizoen 1942/1943, ten bate van Winterhulp worden gehouden. Voor de laatste maal in dit collecte- seizoen doe ik een beroep op U, thans echter met groote nadruk, om een ruime bijdrage beschikbaar te stellen. Deze collecte dient alle voorgaande in opbrengst te overtreffen. Laat dus Uw gift grooter zijn, dan ooit tevoren. Met dit verzoek richt ik mij vooral tot de pachters in de Wieringermeer. Zeer velen onder hen hebben in dit collecte seizoen geen enkele bijdrage beschik baar gesteld. Dit is een beschamende omstandig heid. ^Zij, die in deze gemeente beschik ken over de grootste financieële draag kracht waren niet bereid van hun wel stand iets af te staan ten behoeve van noodlijdende landgenooten. Deze land bouwers vergeten, dat zij pachters zijn van rijksgrond en reeds als zoodanig grootere verplichtingen hebben tegen over de samenleving. Zij profiteeren van de resultaten van een grootsch werk, de drooglegging van de Wieringermeer, waarvoor de gemeenschap vele offers heeft gebracht. Thans doe ik voor de laatste maal een beroep op hen, om te toonen, dat zij hun plicht kennen en nakomen. Hen, die reeds een. gift schonken voor het geheele seizoen 1942/43 wek ik. op, voor deze laatste collecte nog een bij drage te schenken. Het is mijn overtui ging, dat zij zonder bezwaar nogmaals een ruime bijdrage beschikbaar kunnen stellen! Het Buurtschapshoofd, A. SAAL. VESTIGUSrGS- EN VERHUISVERBOD, Gebleken is, dat het algemeen vesti- gings- en verhuisverbod, ook geldende voor deze gemeente, in toenemende mate wordt overtreden. Daarom vestig ik de aandacht van belanghebbenden nogmaals op het ver bod om, zonder de vereischte vergun ning van het Evacuatiebureau Noord-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1943 | | pagina 1