holland te Alkmaar, St. Laurensstr. 3 a. zich te vestigen in deze gemeente b te verhuizen binnen deze gemeente c. langer dan 8 opeenvolgende dagen of meer dan 14 dagen in een kalen dermaand in deze gemeente 'woon ruimte te zijner beschikking te heb ben of hulsvesting te genieten, ten zij men deze op het tijdstip van inwerkingtreding van het vestigings- en verhuisverbod reeds ter beschik king had of genoot. Zoowel tegen hen, die de verboden, onder a t/m c genoemd overtreden als tegen hen. die door het verschaffen van woonruimte of huisvesting gelegenheid tot die overtreding geven, zullen de noodige maatregelen worden genomen. Wieringerwerf, 20 Maart 1943. De wnd. burgemeester van W.-meer, A. SAAL. Distributiedienst Wieringermeer - Wieringen. NA-UITREIKING BONKAARTEN 4e PERIODE. De na-uitreiking 'heeft plaats op Dinsdag 23 Maart in het Gymlokaal te Wieringerwerf. ZAAIPEUL VRUCHTEN VOOR VOUKSTUINDERS. De detaillisten kunnen de bonnen 511 Algemeen, tot en met 26 Maart a.s. nog inleveren. INLEVEREN ONGEBRUIKTE TOEWIJZINGEN. Wij vestigen er de aandacht op dat de ongebruikte toewijzingen binnen een week na afloop der geldigheidsduur op ons kantoor moeten worden ingeleverd. Dit geldt uiteraard niet, als onzer zijds bepaald wordt, dat toewijzingen voor een bepaald artikel bewaard moe ten worden. De Leider van den Distributiedienst Wieringermeer, M. L. KONINGS. COÖPERATIEVE BOERENLEENBANK WIERINGERMEER W.A. PREDIKBEURTEN WfERINGERMEER ZONDAG 21 MAART. NED. HERV. GEMEENTE. W.-werf v.m. 10 uur Ds. Meijer Drees. Slootdorp nm. 2.30 uur Ds. Meijer Drees. Rechtzinnig deel der Gemeente Slootdorp v.m. 10 uur Ds. van Paassen. M.-meer v.m. 10 uur Cand. J. v. d. Sar. W.-werf nm. 3 uur Cand. J. v. d. Sar. Telefoon 32, gevestigd te Middenmeer, Brugstraat 42. Postgiro 254466. Aangesloten bij de „Coöperatieve Centr. Raiffeiscin-Bank" te Utrecht. Het kantoor te Middenmeer is open 's Maandags v.m. 9.30-12 nm. 1.30-5 u. 's Dinsdags v.m. 9.30-12 nm. 1.30- 5 u. 's Woensdags v.m, 9 tot nm. 5 uur. 's Vrijdags v.m. 9.30-12 nm. 1.30-5 u. 's Zaterdags vm. 9l2^"(ur. De Bank belast zich verder met alle bankzakenai^ten- en verkoop van effecten, inwisseling van coupons, vreemd geld enz. Spaarbusjes worden koste loos verstrekt. Safe-loketten te huur a 5.- per jaar en f 1.- per maand. Rentevoet voor Spaargelden tot een bedrag van f 5000.per persoon, oi gezin 2 3/4 voor 1 jaar vast 3% tot een maximum van f 3000.— per persoon of gezin alléén in te gaan bij het be gin van het jaar dit mag boven het gestelde maximum geplaatst worden Spaargelden boven f 5000.1 voor Creditrente in loopende rekening voor leden als regel tot een bedrag van f 5000.2% daarboven 1% voor niet-leden l'/a en voor Debet rente zoowel bij voorschotten als loopen de rekening 3 3/4 COÖPERATIEVE BOERENLEENBANK WIERINGEN. (Aangesloten bij de Coöp. Centr. Raif- feisenbank te.Utrecht). De rentevoet is vastgesteld als volgt Spaargelden van 1 tot 5000 gulden voor leden 2.75 pCt?voor niet-leden 2.65 pCt. van 5000 tot 10000 gulden 2 pCt. van 10.000 en hooger 1 pCt. boven 20.000 gulden nihil. Creditrente in loopende rekening als Spaargelden Debetrente in Loopende rekening 4% Voorschotrente Hyp. 3.75 Bergtochten 4 Het kantoor te H.-hoef is open all.i werkdagen van 's morgens 83011.3Ï uur 's middags van 24 uur (Maan dags-, Vrijdags- en Zaterdagsmiddag! niet.) Te Den Oever in perceel J. Tijsen Mz., Havenstraat's Maandags en 's Vrijdags des namiddags van 2-4 uur. Wordt lid van uw plaatselijke instelling. Spaarbusjes verkrijgbaar. Loketten te huur. Vereeniging voor Bedrijfsvoorlichting in de Wieringermeer. PREDIKBEURTEN WIERINGEN. ZONDAG 21 MAART. NED. HERV. KERK Oosterland v.m. 107a uur Ds. v. Beek. Westerland nm. 2'A uur Ds. v. Beek. DOOPS'&EZ. GEM^ H.-hoef v.m. 10Vz uur Ds. Lugt EVANGELISATIE Den Oever v.m. 10 uur de hr. O. Deen. H.-hoef nam. 3 uur de hr. O. Deen. OUD GEREFORMEERDE GEMEENTE. In de Kapel te Den Oever Maandag 22 Maart nm. 7 uur Ds. Kramp uit Grafhorst. Mededeeling 103. FILMVOORSTELLING OP MAANDAG 22 MAART a.s. Maandag as., 22 Maart des nm. om half drie zal voor de leden en hun da mes in HOTEL SMIT te MIDDENMEER de film „SIKKELS BLINKEN, SIKKELS KLINKEN" worden gedraaid. Elvenals bij de film „Ons Volksvoed- sel" (de aardappelfilm), heeft ook bij de nieuwe graanfilm „Sikkels blinken, sikkels klinken" de bedoeling voorgeze ten om in de eerste plaats voorlichting te geven aan den practischen boer. De regie werd weer toevertrouwd aan Ir. J. A. Hogen Esch, waarbij deze ditmaal in het bijzonder medewerking ondervond van den P. D.-phytopatholoog Ir. Ver hoeven en de Rijkslandbouwconsulenten Irs. Addens en Meyers. De -film geeft achtereenvolgens een overzicht van de beteekenis der graan- teelt in ons land de veredeling van granen en wat daar zooal bij komt kij ken het- onderzoek der granen (op proefvelden en op de verschillende we tenschappelijke instituten in ons land) de cultuur der granen de verpleging de graanziektende keuring van gra nen te velde het oogsten, dorschen en bewaren enz. De heer Roosdorp is er, naar het oor deel van allen die de film reeds zagen draaien, in geslaagd er een artistiek geheel van te maken. Ook in de Wierin germeer werden gedeelten van deze film opgenomen. Wij merken nog op dat deze ook voor niet-landbouwers zeer veel interessants te zien geeft, zoodat ook de dames, die eveneens worden uitgenoodigd, met ge noegen de voorstelling zullen bijwonen. LEERMEESTERS VOOR AARDAPPEL SELECTIE. Op verzoek van een aantal leden heeft het bestuur getracht eenige per sonen te vinden die gedurende het a.s. seizoen ter beschikking zouden staan om als leermeester-aardappelselecteur op te treden bij de leden die hun ken nis op het gebied van de selectie willen uitbreiden. Het is de bedoeling de leden die daar voor in aanmerking wenschen te ko men, in de gelegenheid te stellen een halve dag (of een dag) een leermeester op hun bedrijf te nemen, die practische lessen geeft in aardappelselectie. De kosten zullen door de leden moeten worden betaald. Binnenkort zal hier omtrent een circulaire worden verzon den. ENQUêTE OOGSTJAAR 1942. Abusievelijk is bij de toegezonden vragenlijst van aardappelen de kolom „opbrengsten" weggelaten. Wij verzoe ken de leden die hun lijsten nog moe ten inzenden de opbrengsten op te geven onderaan de lijst, zooals door velen uit eigen beweging reeds werd gedaan. BOUWPLANNEN 1943. Dit jaar heeft het beheer der Domei nen het verwerken en het geven van adviezen op de ingekomen bouwplannen '43, overgedragen aan de Ver. voor Be- drij fs voorlichting. Door het vroege voorjaar en onvoor ziene omstandigheden is het reeds aan

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1943 | | pagina 2