Coöperatieve Aankoop ver eeniging „De Wieringermeer" G.A. te Sleotdorp Wieringermeer. Gemeente Wieringen. Nieuwe bonnen. Slootdorp, 20 Maart 1943. Aan onze Leden en Afnemers. GELDIGE KUNSTMESTBONNEN. Momenteel geldig Stikstofbom met opdruk B.T. Kalibon met opdruk B.T. en de Fosforzuurbon no. 1. Degenen, die gereclameerd hebben op hun le toewijzing, zullen ook het eerst de nieuwe zegels ontvangen. Verder is het bekend dat voor Koolzaad, Blauw- maan en Spinazie ook een extra toewij zing wordt gegeven van 60 kg. zuive re N per H.A. AFLEVERING KUNSTMEST. Nog- steeds is het druk met de afleve ring Stikstof. Voor de 2e maal moeten wij schrijven, dat we dringende orders nog niet op tijd uit kunnen voeren aangezien we te kort personeel en ver voermiddelen hebben. Degene die dus dringende behoefte heeft, laat die komen halen. (Vrachtbe sparing van 30 (jent per 100 Kg.) Kalkammonsalpeter ruim voldoende voorraad (Slootdorp). A.S.F.-korrels 151824 (hier-zijn we druk mee aan bet malen. Dit product ligt in magazijn Kolhorn). A. S. F. 21020 ruim vol doende (op Slootdorp). Kalksalpeter, Slakkemeel en Fosforietmeel geruimd. Kali 40% nog een paar baal. Patentkali een kleine partij (nog niet in 't pak huis). Ureum is onderweg. Ureum is 4546 Stikstof in Amide vorm. Voor dit product is noodig 30 Kg. zegels. Een voordeel dus. De prijs kunnen we nog niet mede deelen. Dit kunnen we wel zeggen de oudere landbouwers die het wel eerder gebruikt hebben, prijzen deze meststof, hier is ook veel belangstelling voor. Degene die geen kalksalpeter ge had heeft, krijgt het eerst Ureum. GEWICHT KALKAMMON. Er wordt ons nog wel eens gevraagd naar het gewicht van de Kalkammon salpeter. Deze wordt afgewogen op 100 Kg. met zak. U ontvangt dus feite lijk maar 99 Kg. product. .Voor enkele jaren was het gewicht precies als nu, doch met dit verschil dat men toen een prima zak er bij->had. (Immers was het incl. zak). Wij vinden dit gewicht ook niet juist, doch kunnen hier niets aan doen. De groothandel ontvangt het ook zoo. Wè hebben hier al menigmaal een klacht over- ingediend doch zonder re sultaat. ZAAIZAAD AFDEELING. Nog aan te bieden uit voorraad lever baar le nab. Blanca, le nab. Carma, Oudere nab. Blanca (niet ontsmet) Orig. Mansin 2 rijïge Orig. Bigo Orig. Binder Haver le nab. Adelaar Haver Orig. Hala Capucijners le nab. Hala Capucijnersle nab. Mansholt gekr. 2e nab. Mansholt gekr.le nab. Unica 2e nab. Unica Erwten le nab. Gruno Rozijn Erwten. Klaverzaden krijgen wij nog wel, dit zal nog een 14 dagen duren. Er zijn veel orders, pp klaverzaad. We hebben het plan om er partijtjes van 20 Kg. van te maken en daarna verloten onder de bestellers van klaverzaad. Mochten er nu bestellers zijn die hier niet mee accoord gaan, laat die dat schriftlij k aan ons opgeven. -Q,i. kunnen we dit beter doen als gewijze afleveren. Iedereen ontv^agt dan 34 kg, waar niemand wat aan heeft. Berichten zien wij voor Donderdag 25 Maart tegemoet. TARWEMALERIJ. a.s. Maandag beginnen we- weer tar we en haver van de Depots te halen. Het vervoerbewijs er aan binden met iabel, en invullen a.u.b. Iederéén zal de vervoerbewijzen nu wel thuis hebben'. Hier volgen onze prijzen Deze zijn gebaseerd op franco boer derij, uitgesloten de kunstmest. Voor kunstmest thuis bezorgen wordt 30 cent per 100 Kg. gerekend. Zonder tegenbe richt wordt Kalkammonsalpeter in pa pieren zakken geleverd. Rundveekoekjes p. 100 Kg. f 12.10 4$ Koekjes voor paarden Varkensmeel Kernvoeder v. Varkens Kalkammonsalpeter Kalizout 40% A.S.F.-korrels 151824 A.S.F.-korrels 2—10—20 Ceresan Ceresan Aretan Morkit Morkit Papiertouw Gesl. krijt Mangaansulfaat Paraplant*"* Koperslakkebloem 10.75 12.50 22.— 8.30 5.65 25.25 9.90 per 1 Kg. 2.97 5 Kg. 14.15 5 Kg. 32.30 1 Kg. 2.45 5 Kg. 11.70 per rol 3. per 100 Kg. 5. per 100 Kg. 38.50 per 50 Kg- 23.— (af Rotterdam) per 100 Kg. 5.50 per stuk 0.35 1.60 Liksteenen IJzeren Palen per stuk met 1 gat Automatische Plantstokken, zonder vergunning 14.50 Coöp. Aank. Vereen. „De Wieringermeer G.A.' R. SPIKMAN, Zaakv. 521 Algemeen 500 gram Jam. 522 Algemeen Gort, 250 gram. 523 Havermout, 250 gram. 524 Peulvruchten, 250 gram. 525 Vermicelli, 100 gram. 527, 528, 529 100 gr. Kaas. 530, 531, 532, 533 Bloem. 4-16 Rijst, 250 gram. 4-^.7 Havermout, 250 gram. 3-13, 4-18 reserve, 150 gr. Cacao. 13 Versn. 100 gram Chocolade. 14 en 15 Versn. 100 gram Suikerwerk. 13, 14 en 15 1 3/4 Liter melk. Res. 4-15 5»/s Liter melk voor kinderen van 1 tot 4 jaar. 13, 14 en 15 1 3/4 Liter Taptemelk. VAN 20 MAART 15 MEI. 526 Algemeen 250 gram Koffiesurrogaat. VAN 28 FEBRUARI—23 MAART. 05, 09 125 gr. boter of margarine. Eieren. 2 eieren voor kinderen van 14 t.m. 20-jaar op res. 2-99 t.m. 3 April. 1 ei voor kinderen van 4 t.m. 13 jaar bp res. 3-10 t.m. 3 April. 514 Alg. Eenheidszeep, 515 Alg. Wasch- poeder, S-Zeep, S-waschpoeder, S-Toi letzeep, t.m. 31 Maart, N-Scheerzeep tot 30 April. Honden- en Kattenbrood bon 2 t.m. 31 Maart. Geldige bonnen voor diverse artikelen r 01, 02, 03, 04 K.F. Brandst. 1 eenh. Br.st. (geen anthraciet) diverse data geldig tot 30 April 1943. 09 en 010 BV ieder één eenheid brand stoffen geldig tot 30 April. Petroleum voor kcokdoeleinden \05 van de E.A.-kaart, 1 liter t.m. 21 April. Petroleum voor verlichting 11 verlich ting der kaart S.108 en 29 verlichting, der kaart S. 208, 1 liter t.m. 31 Maart. VERLENGD 490 Alg. Eenheidszeep, 491 Alg. Wasch- poeder, R-Zeep, R.-Toiletzeep, R. Wasch- poeder t.m. 31 Maart. VAN 21 27 MAART. Bon. No. Artikel 13 A Brood 4 rants. brood of gebak. 13 B Brood Va rants. brood of gebak: 13 Beschuit 1 rants. Beschuit br. of geb. 13 Vleesch (half rantsoen). 13 A Aardappelen 2 Kg. Aardappelen, 13 B Aardappelen 1 Kg. Aardappelen. 13 A Tabak. 13 Sigaretten. VAN 20 MAART TOT 17 APRIL. Bon. No. Artikel 520 Algemeen 1 kg. Suiker. Wegens algemeen verbod kunnen de uitvoeringen der plaatselijke vereeni- gingen op Zondag 21 Maart a.s. NIET doorgaan en is thans door mij toestem ming verleend, dat de uitvoering van O. K. K. te H.-hoef thans plaats zal hebben op 23 Maart en de uit voering van „de Roode Jassen" te Den Oever op 4 April a.s. De Burgemeester van Wieringen, VAN DIEMEN, Wnd. Burg. Verantwoordelijk redactrice G. C. KREMER - Eosker, Middenmeer. Uitgever CORN. J. BOSKER, Wieringen. Drukker CORN. J. BOSKER Wieringen. Verschijnt éénmaal per week (gratis). P. 1352/1.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1943 | | pagina 4