OFFICIEEL MEDEDEELINGENBLAD Te Jaargang Zaterdag 3 April 1943 No. 23 VAN DE GEMEENTEN WIERINGERMEER EN WIERÏNGEN EN VAN VERDERE OVERHEIDSINSTELLINGEN IN DEZE GEMEENTEN BENEVENS VAN ORGANISATIES OP LANDBOUWGEBIED. Gemeente Wieringermeer. Gemeente Wieringen. UITGEGEVEN TER DRUKKERIJ RN. J. BOSKER, WIERÏNGEN. Verantwoordelijk voor den inhoudt G. C. KREMER - Bosker, Middenmeer. v BRANDWEER. Met ingang van. 1 April 1943 heb ik in de plaats van den heer ir. L. R. Wentholt tot hoofdbrandmeester be noemd den heer IJ. E. Dijkstra, ge meente-architect, Raadhuisstraat 13 te Wieringerwerf. Brand of direct brandgevaar moet vanaf dien datum door hen, die telefo nisch aangesloten zijn onder Wieringer werf, Oude Zeug, Wagendorp of 3Me- demblik, gemeld worden aan IJ. El. Dijkstra, tel. 45 Wieringerwerf (doorverbinding) B. J. van. den Bremen, tel. 16 Wierin gerwerf of aan Politie, .tel. ,2 Wieringerwerf, (door verbinding) Is telefonische brandmelding niet mogelijk, dan moet de melding ten spoedigste mondeling geschieden bij een van genoemde personen. De wnd. burgemeester van W.-meer, A. SAAL. De wnd. burgemeester der gemeen te Wieringermeer brengt ter openbare kennis dat op Dinsdag 20 April a.s., een keuring van trekhonden en hondenkar ren zal worden gehouden. Belangheb benden worden opgeroepen om op ge noemden datum des morgens tien uur bij den veearts, den heer P. Reitsma te Slootdop hun trekhonden met kar of karren, waaronder of waarvoor de hon den als trekhonden worden gebruikt, ter keuring aan te bieden. De wnd. burgemeester 'voornoemd, A. SAAL. De secretaris der gemeente, A. N. NAP. HEEMRAADSCHAP DE WIERINGERMEER. Ir. Smedingpjgin te Wieringerwerf, op Gezien de Woningwet BESLUIT alle werkdagen van 912 uur. Bezwaarschriften tegen deze rekeningovereenkomstig artikel 36, vierde lid, en verantwoording kunnen schriftelijk der aangehaalde wet te bepalen, dat de bij Dijkgraaf en Heemrad Ai worden in gediend. Wieringerwerf, 3 April 1943. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, De Dijkgraaf, Ir. A. OVINGE. De Secretaris, Mr. th. A. J. VOSTERS vaststelling van een plan van uitbrei ding voor de gemeente Wieringen wordt voorbereid." Wiering'en, 20 Maart 1943. De Burgemeester voornoemd, VAN DIEMEN, Wnd. Burg. REKENING 1942. Dijkgraaf en Heemraden van het heemraadschap de Wieringermeer bren gen ter openbare kermis, dat de door hen voorlopig goedgekeurde rekening en verantwoording van den Penning meester over het dienstja'ar 1942 ter inzage van belanghebbenden zal liggen van 5 April 1943 tot en met 18 April 1943, ter secretarie van het Heemraadschap, NEDERLANDSE VOLKSDIENST. In de maand Juni 1943 zal wederom een transport van 800 kinderen uit de provincie Noordholland naar Duitsch- j land plaats vinden, voor een vacantie- verbiijf aldaar gedurende -een 6-tal we ken. Zij die voor deze en volgende uitzen dingen in aanmerking wensen te komen, kunnen zich opgeven bij het Buurt- schapshoofd van de Nederlandse Volks- dienst, den Heer P. C. de Haan, Nieuw- straat 17 te Hippolytushoef. Tevens wordt nog eens de aandacht gevestigd op de moederuitzendingen, welke weer regelmatig plaats vinden. Zij omvatten een 3-wekelijkse uitzen ding in Nederland en een 4-wekelijkse uitzending naar Duitschland. Aanmeldingen hiervoor dienen even eens te geschieden bij voormeld Buurt- schapshoofd. Wieringen, 1 April 1943. De Burgemeester van Wieringën, VAN DIEMEN, wnd. Burg. PLAN VAN UITBREjDÏNG. De Burgemeester van Wieringen maakt bekend, dat door hem op heden het onderstaand besluit is genomen. „De Burgemeester der gemeente Wie ringen, ter waarneming van de taak van de Raad Overwegende, dat het wenselijk moet worden geacht handelingen, als waar voor volgens artikel 6, eerste lid, der Woningwet vergunning van den Burge meester, ter waarneming van de taak van Burgemeester en Wethouders, wordt vereist, te voorkomen tijdens de voor bereiding van de vaststelling van een plan van uitbreiding voor deze gemeen te PREDIKBEURTEN WIERINGERMEER ZONDAG 4 APRIL. NED. HERV. GEMEENTE. W.-werf v.m. 10 uur Ds. B. Nijholt. Sloctdorp nm. 2.30 uur Ds. B. Nijholt. Rechtzinnig deel der Gemeent^; Slootdorp v.m. 10 uur de hr. Boogaard. M.-meer nm. 2.30 uur de hr. Boogaard. W.-werf nm. 3 uur Cand. Bloemhof. PREDIKBEURTEN WIERINGEN. ZONDAG 4 APRIL. NED. HHRV. KERK Oosterland v.m. IOV2 uur Ds. v* Beek. Westerland nm. 27a uur Ds. v. Beek. DOOPSGEZ. GEM. H.-hoef v.m. 1075 uur Ds, Lugt. EVANGELISATIE Den Oever v.m. 10 uur de hr. O. Deen. H.-hoef nam. 3 uur de hr. O. Deen. COÖPERATIEVE BOERENLEENBANK WIERINGEN. (Aangesloten bij de Coöp. Centr. Raif- feisenbank te Utrecht). De rentevoet is vastgesteld als volgt Spaargelden van 1 tot 5000 gulden voor leden 2.75 pCt. voor niet-leden 2.65 pCt. van 5000 tot 10000 gulden 2 pCt. van 10.000 en hooger 1 pCt. boven 20.000 gulden nihil. Creditrente in loopende rekening all Spaargelden Debetrente in Loopendt rekening 4% Voorschotrente Hyp. 3.75 Borgtochten 4 Het kantoor te H.-hpef is open alk werkdagen van 's morgens 83011.3) uur 's middags van 2-^i uur (Maan dags-, Vrijdags- en Zaterdagsmiddag) niet.) Te Den Oever in perceel J. Tijsen Mz., Havenstraat) 'sMaandags en 'sVrijdags des namiddags van 2-4 uur. Wordt lid van uw plaatselijke instelling. Spaarbusjes verkrijgbaar. Loketten te huur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1943 | | pagina 1