WIERLNGRBMRER W.A. Telefoon 32, gevestigd te Middenmeer, Brugstraat 42. Postgiro 254466. Aangesloten bij de „Coöperatieve Centr. Raiffeisen-Bank" te Utrecht. Eet kantoor te Middenmeer is open 's Maandags v.m. 9.30-12 nm. 1.30-5 u. 's Dinsdags v.m. 9.30-12 nm. 1.30- 5 u. 's Woensdags v.m. 9 tot nm. 5 uur. 'sVrijdags: v.m. 9.30-12; nm. 1.30-5 u. 's Zaterdags vm. 912 uur. De Bank belast zich verder met alle bankzaken als aan- en verkoop van effecten, inwisseling van coupons, vreemd geld enz.Spaarbusjes worden koste loos verstrekt. Safe-loketten te huur a 5.- per jaar en f 1.- per maand. Rentevoet voor Spaargelden tot een bedrag van f 5000.per persoon of gezin 2 3/4 voor 1 jaar vast 3% tot een maximum van f 3000.— per persoon of gezin alléén in te gaan bij het be gin van het jaar dit mag boven het gestelde maximum geplaatst worden Spaargelden boven f 5000.— 1 voor Creditrente in loopende rekening voor leden als regel tot een bedrag van f 5000.2% daarboven 1% voor niet-leden IV2 en Va voor Debet rente zoowel bij voorschotten als loopen de Rekening 3 3/4 Nieuwe bonnen. VAN 4 10 APRIL. 15 A Brood 4 rants. brood of gebak. 15 B Brood V2 rants. brood of gebak. 15 A JTabak. 15 Sigaretten. 15 A Aardappelen 2 Kg. Aardappelen. 15 B Aardappelen 1 Kg. Aardappelen. 15 Beschuit 1 rants. beschuit, br. of geb. VAN 21 MAART 3 APRIL Vleesch 13A, 13B, 4-13, M-13, M-15, M-17 (reserve.). VAN 4 17 APRIL Vleesch, 15 A, 15 B, M-14, M-16, M-18, 4-13 reserve. VAN 20 MAART TOT 17 APRIL. 520 Algemeen 1 kg. Suiker. 521 Algemeen 500 gram Jam. 522 Algemeen Gort, 250 gram. 523 Havermout, 250 gram. 524 Peulvruchten, 250 gram. 525 Vermicelli,1,100 gram. 527, 528, 529. 100 gr. Kaas. 530, 531, 532, 533 Bloem. 4-16 Rijst, 250 gram. 4-17 Havermout, 2tk gram. 3-13, 4-18 reserve," h^i gr. Cacao. 13 Versn. 100 gram Chöbolade. 14 en 15 Versn. 100 gram Suikerwerk. 13, 14 en 15 1 3/4 Liter jfielk. Res. 4-15 5Va. Liter melk voor kinderen van 1 tot 4 jaar. 13, 14 en 15 1 3/4 Liter Taptemelk. yAN 20 MAART 15 MEI. 526 Algemeen 250 gram Koffiesurrogaat. VAN 5 16 APRIL Bon 13 boter of vet. Voor Kinderen in het landgebied Sinaasappelen. Vah 24 Maart17 April „reserv 3-14" met zwart opdruk 350 gram. Eieren. 2 eieren voor kinderen van .14 t.m. 20 jaar op res. 2-09 t.m. 3 April, op res. 3-10 t.m. 3 April. 1 ei voor kinderen van 4 t.m. 13 jaar VAN 1 30 APRIIj.: Zeep 534 alg. zeep, 535 alg. wasch- poeder, T-zeep, T-waschpoeder en T.-toiletzeep tot 30 April. N-Scheerzeep tot 30 April. VOOR ONBEPAALDE TIJD 20 en 32 geven recht op het koopen van 300 gram kaarsen. Geldige bonnen voor diverse artikelen 01, 02, 03, 04 K.F. Brandst. 1 eenh. Br.st. (geen anthraciet) diverse data geldig tot 30 April 1943. 09 en 010 BV ieder één eenheid brand stoffen geldig tot 30 Apfil. Petroleum voor kookdoeleinden 05 van de E.A.-kaart, 1 liter t.m. 21 April. ren in de Wieringermeer een gewas van zeer weinig beteekenis geweest. In de eerste jaren na het in cultuur bren gen nam de verbouw van zomergerst een vrij groote plaats in. Toen echter, tengevolge van roest en meeldauw, het gewas eenige jaren daarvan zeer veel had te lijden, is de interesse voor zo mergerst bij vele landbouwers in de Wieringermeer gaandeweg verdwenen. Enkele verbouwers bleven er echter mee doorgaan en aangezien de bovengenoem de ziekte niet meer in hevige mate voor kwamen, waren de resultaten doorgaans zeer bevredigend. Vooral in 1942 toon de de zomergerst zich veel sterker en beter bestand tegen de ongunstige weersomstandigheden dan bijv. zomèr- tarwe. De opbrengsten waren over het algemeen goed tot zeer goed, zelfs als het gewas zeer laat was gezaaid. In zo mergerst heeft men een gewas, dat uit komst kan brengen indien nog zeer laat moet worden omgebouwd. RASSENSTATISTIEK. In onderstaande tabel vindt men voor de verschillende rassen en voor- enkele opeenvolgende jaren, aangege ven, welke plaats ze in het rassensor- timent van de Wieringermeer hebben ingenomen (uitgedruirt in van het aantal gevallen). Abed Kenia Mansh. 2-rijïge Goudgerst Bigo Spratt Archer 1939 1940 1941 40.5%' 44% 49% 40.5 44 47 16 10 3 2 - 4 Vereeniging voor Bedrijfsvoorlichting in de Wieringermeer. Mededeeling 105. KEURMEESTER - AARDAPPEL SELECTEURS. Nu er zich een voldoend aantal ge gadigden heeft aangemeld, om tot aan- stelling van eenige leermeesters over te gaan, willen wij nog even op de vol gende punten de aandacht _vestigen. Ie. Men heeft soms den indruk ge kregen, dat de aan te stellen personen zouden komen als selecteurs dus om de perceelen voor de betrokken land bouwer op te zuiveren. Dit is echter NIET de bedoeling. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn, omdat dan ie dereen op dezelfde tijd een leermeester zou willen hebben. De leermeesters zullen echter alleen komen om onderricht te geven en zul len daarbij door het bestuur op te ma ken routes volgen, waarvan NIET kan worden afgeweken. Het mooiste zou zijn, wanneer ze eenige keeren per bedrijf konden komen, opdat ook later, wan neer het primair-ziek-zijn optreedt, aanwijzingen kunnen worden gegeven. 2e. Gaarne zouden wij, nog verne men welk ras of welke rassen door de deelnemers worden verbouwd. Dit is van belang voor het opmaken van de routes, omdat de vroegste rassen het eerst een beurt moeten hebben. Deze opgayen zullen nog kunnen worden ge daan op de beurs en aan het Domein kantoor 's morgens) Ir. L. R. D. VERSLAG VAN DE PRAATMIDDAGEN. (4e vervolg). C. ZOMERGERST. Zomergerst is gedurende de laatste ja- Zooals men hieruit ziet zijn Abed Kenia en Mansh. 2-rijïge de twee ras sen van de Wieringermeer. Zij nemen elk ongeveer de helft van het rassen- sortiment in beslag. Goudgerst is snel aan het afzakken. Andere rassen wor den slechts sporadisch of zeer weinig verbouwd. PROEFVELDEN MET i ZOMERGERSTRASSEN. I Reeds een vrij groot aantal jaren is Kenia het ras, dat op de proefvelden de beste indruk maakt. De productiviteit is goed of zeer goed de kwaliteit is goed 1 (Kenia is een goede brouwgerst) en het stroo is tamelijk stevig. Soms is het stroo wel eens wat aan de korte kant, zoodat moeilijkheden met het machi naal binden worden ondervonden. Dit nadeel beperkt zich echter tot de schra le, droge gronden. Zooals uit onder staande tabel blijkt, staat Kenia ook dit jaar op het proefveld op de lichte zavel van de Prof. van Bemmelenhoeve in opbrengst weer mee bovenaan. Een enkele maal wordt Kenia wel eens over troffen dook een enkel nieuw ras, maar dit vormt voorloopig nog geen ernstige bedreiging voor Kenia, omdat het aan tal proefjaren daarvoor gewoonlijk nog te gering is.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1943 | | pagina 2