OFFICIEEL MEDEDELINGENBLAD Ie Jaargang Zaterdag 10 April 1943 No. 24 VAN DE GEMEENTEN WIERINGe|MEER EN WÏERINGEN EN VAN VERDERE OVERHEIDSINSTELLINGEN IN DEZE GEMEENTEN BENEVENS VAN ORGANISATIES OP LANDBOUWGEBIED. Gemeente Wieringermeer. UITGEGEVEN TER DRUKKERIJ RN. J. BOSKER, WÏERINGEN. Verantwoordelijk voor den inhoud G. C. KREMER - Bosker, Middenmeer. CENTRALE KEUKEN. Zooals in het medede'elingen'olad van 27 Maart j.1. werd medegedeeld ligt het in de bedoeling bij voldoende deelneming in het a.s. seizoen wederom over te gaan tot het verstrekken van warm voedsel aan arbeiders, die bij de landbouwers zijn ondergebracht. Voor deze maaltij den behoeven geen bonnen of ten hoog ste enkele aardappelbonnen te worden ingeleverd. In afwijking van het vorig jaar be draagt de prijs f 1.80 inplaats van f 2.10 per week. De vervoerkosten worden door de deel nemende landbouwers en dè gemeente tezamen gedragen. Het ligt in het voornemen per 1 Mei a.s. met de voedselverstrekking een aan vang te maken. Tot op heden is het aantal landbou wers, dat ten behoeve van hun arbeiders aan deze voedselverstrekking wenseht deel te nemen, nog niet bevredigend. In verband hiermede wordt den pachters nogmaals gewezen op het groote belang van deze voedselverstrekking. Zij, die aan deze regeling wenschen deel te nemen gelieven het hieronder afgedrukte formulier in te vullen en in te zenden aan het raadhuis te Wierin- gerwerf. Wieringerwerf, 10 April 1943. De wnd. burgemeester van W.-meer, A. SAAL. Uitknippen en inzenden a. h. raadhuis. De ondergeteekende wonende te weg no. wenseht deel te nemen aan de regeling betreffende de verstrekking van warme maaltijden aan seizoenarbeiders. Bij hem zullen waarschijnlijk (aantal) arbeiders worden gehuisvest. (handteekening.) (datum). ZORG VOOR DE BEPLANTINGEN.' De wnd. burgemeester van Wieringer meer vestigt er de aandacht op, dat het miet toegelaten is van de planten, hees ters en boomen in de wandelboschjes bloemen of takken af te snijden. Ieder wordt verzocht hieraan de hand te houden. Bij overtreding kan procesver baal worden opgemaakt. Wieringerwerf, 10 April 1943. De wnd. burgemeester voornoemd, A SAAL. HET RAPEN VAN EIEREN. Het zoeken en rapen van eieren van Kemphanen, Wulpen, Scholeksters, Grutto's, Tureluurs, Meerkoeten en Waterhoentjes is in het tijdvak (van 8 tot en met 19 April 1943 slechts toe gestaan, indien men in het bezit is van een schriftelijke toestemming van den eigenaar of den rechthebbende). Het zoeken en rapen van eieren van ander wild is (geheel verboden). Op overtreding zal door de jachtopzieners streng worden toegezien. Wieringerwerf, 10 April 1943. De wnd. burgemeester van W.-meer, A. SAAL. RAMP ROTTERDAM. GOEDEREN INZAMELING. Voor de slachtoffers van de luchtaan val op Rotterdam wordt door den Ned. Volksdienst een inzameling gehouden van huisraad, kleeding, schoeisel, dek king enz. Deze inzameling word gehouden van Zaterdag 10 tot Vrijdag 16 April 1943. Ik wek allen op om goederen af te staan ten behoeve van onze zwaar ge troffen iandgenooten in Rotterdam en {omgeving. Een dezer dagen zullen de goederen, die U kunt afstaan bij U 'worden afgehaald. Wieringerwerf, 10 April 1943. Het Buurtschapshoofd, A. SAAL. VERBOD BERIJDEN RIJWIELPADEN De wnd. burgemeester van Wieringer meer brengt nogmaals ter algemeene kennis, dat het verboden is de voetpa den, welke als zoodanig uitdrukkelijk met borden zijn aangeduid, met rij wielen of andere voertuigen te berij den. Dit geldt derhalve voor voetpaden naar en op de terp te Wieringerwerf, en de voetpaden in de wandelboschjes te Slootdorp, Middenmeer en Wieringer werf. Het is gebleken, dat dit verbod in het bijzonder'voor zoover betreft,de voetpa den naar en over de terp herhaaldelijk wordt overtreden. De politie zal hierop scherp toezien en zoonoodig procesver baal tegen de overtreders opmaken. Wieringerwerf, 10 April 1943. De wnd. burgemeester voornoemd, A. SAAL. NEDERLANDSCHE VOLKSDIENST. TEXTIELGOEDEREN. Zij, die bij den N.V.D. een verzoek hebben ingediend om toewijzing van textdelgoederen hebben voor het grootste deel nog geen aankoopvergunning ont vangen. Deze vergunningen liggen ech ter ter verzending gereed. Aangzien de betreffende goederen nog niet of slechts voor een gering gedeelte door de aan gewezen winkeliers zijn ontvangen, zijn de aankoopvergunningen voorloopig door mij vastgehouden, teneinde de belang hebbenden een vergeefsche reis te be sparen. Zoodra de winkeliers de be schikking hebben over de betreffende goederen, zullen de aankoopvergunnin gen worden verzonden. Wieringerwerf, 10 April 1943. Het Buurtschapshoofd, A. SAAL. BEZORGEN VAN WAREN. Bedrijven, weike in aanmerking' wen schen te komen voor ontheffing van het verbod tot het bezorgen van waren, kunnen daartoe een verzoek indienen ten raadhuize. Het verzoek zal moeten "inhouden een opgave van het aantal personen, dat in het bedrijf werkzaam is, van het aantal klanten in elk dorp en in de buitenwijken, alsmede een om- jschrijving van de wijk, waarin bezorgi moet worden. Alle verzoeken, welke aan deze eischen voldoen, kunnen in be handeling worden genomen. Wieringerwerf, 10 April 1943. De wnd. burgemeester van W.-meer A. SAAL. PROVINCIAAL ELECTRICITEITS- BEDRIJF VAN NOORDHOLLAND. De Gemachtigde voor de Prijzen heeft op grond van art. 6 van de Prijzen-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1943 | | pagina 1