beschikking 1940 No. 1 bij „Prijsvast stelling No. 007.IV.212" maximum prij zen vastgesteld voor het leveren van electrische energie door ons Bedrijf aan groot- en kleinverbruikers, ingaande op den datum van de eerste meteropneming na 1 Maart 1943. Onze prijsberekening overschrijdt deze prijsvaststelling nietde leverings- en betalingsvoorwaarden, alsmede even- tueele kortingen zullen geen wijziging ondergaan. DE DIRECTIE. DE KEURINGSDIENST N.-HOLLAND van de N.A.K. het Verzoekt beleefd aandacht voor volgende De tijd voor het aangeven van de voorjaarsgewassen voor keuring, waar onder ook de aardappelen, is weer aan gebroken. U wordt verzocht zooveel mogelijk op de beurs te laten inschrij ven "omdat wij voor groote verplaatsings moeilijkheden zitten. Wij verzoeken U niet te wachten tot de laatste dag, daar U anders te lang zoudt moeten wachten. Wij delen U mede dat de laatste aan giftedatum 1 Mei is. Wij geven gelegen heid tot inschrijven op WOENSDAG 14, 21 EN 28 APRIE en geven U de verzekering alles te zul len doen om het wachten zoo kort mo gelijk te doen zijn. Borgtochten 4 Het? kantoor te H.-hoef is open ail< werkdagen van 's morgens 83011.31 uur 's middags van 24 uur (Maan dags-, Vrijdags- en Zaterdagsmiddagl niet.) Te Den Oeve#p: in perceel J. Tijsen Mz., Havenstraat's Maandags en 's Vrijdags des namiddags van 2-4 uur. Wordt lid van uw plaatselijke Instelling. Spaarbusjes verkrijgbaar. Lokettepfce huur. epfee huu .i—tTT-hm i Nieuwe bonnen. VAN 11 17 APRIL. Bon. No. Artikel 16 A Brood 4 rants. brood of gebak. 16 B Brood V2 rants. brood of gebak. 16 A en B één rants. Tabak of Sigaren. 16 A Aardappelen 2 Kg. Aardappelen. 16 B Aardappelen 1 Kg. Aardappelen. 16 Beschuit 1 rants. beschuit, br. of geb. VAN 4 17 APRIL Vleesch, 15 A, 15 B, M-14, M-16, M-18, 4-14 reserve. VAN 20 MAART TOT 17 APRIL. Bon. No. Artikel 520 Algemeen 1 kg. Suiker. 521 Algemeen 500 gram Jam. Verzoeke steeds de opgave gereed en 522 Algemeen Gort, 250 gram. de herkomstbewijzen bij de hand te hebben. Tevens kunnen de lopende plombe- ringsrekeningen voldaan worden. De aangiftegelden verzoeken wij U in contanten te voldoen. Zij die geen voorjaarsgewassen heb ben aan te geven, maar herfstgewassen voorlopig hebben laten inschrijven wor den verzocht definitief te laten inschrij ven en het keuringsgeld eveneens con tant te voldpen. Wij danken U bij voorbaat voor Uw medewerking. 523 Havermout, 250 gram. 524 Peulvruchten, 250 gram. 525 Vermicelli, 100 gram. 527, 528, 529 100 gr. Kaas. 530, 531, 532, 533 Bloem. 4-16 Rijst, 250 gram. 4-17 Havermout, 250 gram. 3-13, 4-18 reserve, 150 gr. Cacao. 13 Versn. 100 gram Chocolade. 14 en 15 Versn. 100 gram Suikerwerk. 13, 14 en 15 1 3/4 Liter melk. Res. 4-15 S'/s Liter melk voor kinderen van 1 tQt 4 jaar. 13, 14 én 15 1 3/4 Liter Taptemelk. VAN 20 MAART 15 MEI. 526 Algemeen 250 gram Koffiesurrogaat. VAN 5 16 APRIL Bon 13 boter of vet. I Voor Kindéren in het landgebied Sinaasappelen 350 gr. voor kinderen van 413 jaar op bon reserve 3-15 met zwart opdruk van 9 April15 Mei. Eieren. Bon „algemeen 540" geeft recht op 1 ei. Geldig van 12 April-15 Mei. Bon vóór 17 April inleveren bij detaillist VAN 1 30 APRIL Zeep 534 alg. zeep, 535 alg. wasch- poeder, T-zeep, T-waschpoeder en T.-toiletzeep tot 30 April. N-Scheerzeep tot' 30 April. VOOR ONBEPAALDE TIJD 20 en 32 geven recht op het koopen van 300 gram kaarsen. Geldige bonnen voor diverse artikelen 01, 02, 03, 04 K.F. Brandst. 1 eenh. Br.st. (geen anthraciet) diverse data geldig tot 30 April 1943. 09 en 010 BV ieder één eenheid brand stoffen geldig tot 30 April. Petroleum voor kookdoeleinden 05 van de E.A.-kaart, 1 liter t.m. 21 April. Vereeniging voor Bedrijfsvoorlichting in de Wieringermeer. Mededeeling 106. Daar er ook dit jaar weer 10 are mais voor eigen gebruik mag worden bestemd met dien verstande dat hetgeen boven !500 kg. wordt geoogst, moet worden in- De Keuringsdienst, geleverd en hiervoor in den polder wel belangstelling zal bestaan, leek het ons naast fosforzuur en kalimeststof op zandgronden 300400 kg. kalkammon- salpeter of indien men. stalmest aan kan wenden 200250 kg. Op kleigron den kan men met iets minder volstaan. Men bewerkt de grond als voor late zomergewassen gebruikelijk is en zorgt voor een goed verkruimeld, dicht aan- Gemeente Wieringen. HET EERSTE KIEVITSEI. Op 8 April is in deze gemeente door J. Houkema het eerste kievitsei gevon den. COÖPERATIEVE BOERENLEENBANK WIERINGEN. gewénscht over de cultuur van Éorrel- gedrukt zaaibed, zulks met het oog op mais nog het een en ander mede te de in Mei vaak optredende perioden vart deelen. - droogte. In ons klimaat is het slechts mogelijk Het aankoopen van zaad is een kwes- bepaalde rassen te verbouwen en het is tie van vertrouwen, en men zal dit wel gebleken dat de in de rassenlijst moeten betrekken van personen of in- genoemde vroegrijpe soorten Pfarr- stellingen welke op het verbouwen van kirchner, Chiemgauer, Unicum-, Vroege maiszaad zijn ingericht, daar voor het gele ronde C. B. en de Baanbreker ook slagen van den oogst men moet uitgaan in minder gunstige jaren steeds rijp van zaad met een hooge kiemkracht en worden. Voor nadere bijzonderheden en kiemenergie der kolven'. Wil men van waardeeringscijfers zij verwezen naar eigen gewas zaaien, dan dorscht men de j;assenlijst 1943. de allerbeste uitgelezen kolven eerst Ofschoon mais niet kieskeurig is wat laat, bv. half April. Wenschelijk is dan de grondsoort betreft, vermij de men een kiemproef aan te leggen door 50 of gespitte gronden. 100 korrels in een platte bak te bevoch- (Aangesloten bij 9e Coöp. Centr. Raif- feisenbank te Utrecht). De rentevoet is vastgesteld als volgt Spaargelden van 1 tot 5000 gulden laag gelegen of pas voor leden 2.75 pCt.voor niet-leden Wanneer het gewas eenmaal goed aan tigen en op een warme plaats te bewa- 2.65 pCt.van 5000 tot 10000 gulden den groei is, is het zeer goed tegen ren. Na 5 a 6 dagen kan men dan het 2 pCt.van 10.000 en hooger 1 pCt.droogte bestand. Mais eischt een be- percentage gekiemde korrels bepalen, boven 20.000 gulden nihil. mesting die met een zware graanbe- Zeer noodig is, dat het zaad tegen Creditrente in loopende rekening ali mesting overeenkomt. Voor een bemes- kiemschimmels wordt ontsmet met 2 gr. Spaargelden Debetrente in Loopend< ting met stalmest of groenbemesting is droogontsmetter per kg. zaad en voorts rekening 4%; Voorschotrente Hyp. 3.751 het gewas dankbaar. Indien mogelijk, is het wenschelijk het zaad te behan-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1943 | | pagina 2