OPFiriF.FI, MEDEDEEUNGENBLAD Ie Jaargang Zaterdag 17 April 1943 No. 25 VAN DE GEMEENTEN WIERINGERMEER EN WIERINGEN EN VAN VERDERE OVERHEIDSINSTELLINGEN IN DEZE GEMEENTEN BENEVENS VAN ORGANISATIES OP LANDBOUWGEBIED. Gemeente Wieringermeer. Gemeente Wieringen. Distributiedienst Wieringermeer - Wieringen. UITGEGEVEN TER DRUKKJSRï^; C O R N. J. BOSKER, WIERINGEN. Verantwoordelijk voor den inhoud G. C. KREMER - Bosker, Middenmeer. KOSTELOÓZE INENTING. De wnd. burgemeester van Wieringer meer brengt onder de aandacht van belanghebbenden dat op- Dinsdag 20 April a.s. des namiddags 2 uur ten huize van Dr. Tamsma gelegenheid be staat tot kostelooze inenting voor kin-, deren tot en met den leeftijd van één jaar. Wieringerwerf, 17 April 1943. De wnd. burgemeester voornoemd, A. SAAL. De secretaris der gemeente, A. N. NAP. De wnd. burgemeester van Wieringer meer brengt ter algemeene kennis, dat bij zijn besluit van 12 April 1943 R no. 15/1943 is ingewilligd een verzoek van het bestuur der Christelijk Natio nale Schoolvereenlging in de Wierin germeer om Ingevolge artikel 72 der lager onderwijswet 1920 medewerking te verleeneri voor de aanschaffing van leermiddelen ten behoeve van het voort gezet gewoon lager onderwijs aan de scholen dier vereeniging. Wieringerwerf, 17 April 1943. De wnd. burgemeester voornoemd, A. SAAL. De secretaris der gemeente, A. N. NAP. VERZILVEREN VACANTIEBONNEN. Zij, die met de Paschen niet werkloos ziijn kunnen 4 bonnen verzilveren op Donderdagavond 22 April a.s., 's avonds van 79 uur in het Dorpshuis te Mid denmeer. De Plaatselijk Leider^ J. T. CIEREMANS. NEDERLANDS ARBEIDSFRONT. Door het plaatselijk kantoor van het Nederlands Arbeidsfront te Wieringen, i§ mij medegedeeld dat gelegenheid wordt gegeven voor het inwisselen van 4 vacantiebonnen, op Donderdag 22 April a.s. des avonds van 89 uur in het kantoor van het N.A.F., de voorma lige kaasfabriek no. 4 te Hippolytushoef. Losse bonnen worden niet aangeno men. Bonboekjes voor het inplakken der bonnen worden verkrijgbaar gesteld op Dinsdag 20 April a.s. op plaats en tijd voormeld. De Burgemeester van Wieringen, VAN DIEMEN, Wnd. Burg. HULPVERLENING ROTTERDAM. De ramp welke Rotterdam heeft ge troffen eist meer dan de gewone hulp verlening. Als men bedenkt dat niet minder dan 18.000 personen, behorende tot 4000 gezinnen, letterlijk alles hebben verloren en niets meer bezitten dan hetgeen zij aan het lichaam dragen, dan zal het duidelijk zijn dat hier alleen een hulpverlening komende uit het gehele land uitkomst in de nood kan brengen. Een landelijke actie werd georgani seerd, welke vanaf 10 April tot en met 16 April een inzameling hield van kle ding, dekking, schoeisel, huisraad, enz. Voorts zal op Zaterdag 17 April en Maandag 19 April a.s. een collecte plaats hebben waarvan de opbrengst zal wor den aangewend om de enorme kosten van hulpverlening in Rotterdam te be strijden en de grote nood te lenigen. Ik ben er van overtuigd dat niemand zich aan de roep om hulp welke uit Rotterdam komt, zal onttrekken en wek U op de bij vroegere rampen geves tigde traditie, dat wordt gegeven zoveel als U mogelijk is, in volle omvang te handhaven. De Burgemeester van Wiermgen, VAN DIEMEN, Wnd. Burg. BEKENDMAKING. INDIENING VORDERINGEN. De Burgemeester van Wieringen ter waarneming van de taak van Burge meester en Wethouders, verzoekt be langhebbenden hun vorderingen ten laste der gemeente voor de dienst '1942 zo spoedig mogelijk eh in elk geval gaarne vóór 1 Mei a.s. ter gemeente- sc-cvretarie in te dienen. Wieringen, 10 April 1943. De Burgemeester voornoemd, VAN DIEMEN, wnd. Burg. CHEQUES WAARDEVERMINDERING ZUIDERZEESTEUNWET. De cheques uitkeering Waardever mindering Zuiderzeesteunwet kunnen vanaf heden afgehaald worden bij het Bureau voor Steunverleening te Hippo lytushoef. Zij, die woonachtig zijn op Den Oever, Oosterland, Vatrop enz. kunnen deze afhalen in den Vischafslag Den Oever op Dinsdag a.s. 20 April van 34.30 uur. De Burgemeester van Wieringen, VAN DIEMEN, w/n. VOLKSTUINTJES DEN OEVER. Zij, die in aanmerking wenschen te komen voor een volkstuintje groot 200 M2. moeten daarvan mededeeling doen vóór Woensdag a.s. 21 April bij het Bureau Voor Steunverleening te H.-hoef. Dinsdag a.s. 20 April kan het aanvra gen ook geschieden in den V-ischafslag te Den Oever van 34.30 n.m. De tuintjes zijn gelegen aan de z.g. Spoorbaan direct ten Oosten van de Gesterweg. De tuintjes zullen hoogstwaarschijn lijk geploegd uitgegeven worden en de prijs zal dan ongeveer f 2.per tuintje per jaar bedragen. Wieringen, 17 April 1943. De Burgemeester van Wieringen, VAN DIEMEN, W/n. Provinciale publicatie van het Departe ment van Landbouw en Visscherij. AANSTELLING P.B.H. TE H.-HOEF. De Wnd. Voedselcommissaris 'voor N.H. maakt bekend dat den Heer M. KOOIJ met ingang van Maandag, 12 April 1943 is aangesteld als Plaatse lijk Bureauhouder voor de gemeente Wieringen. Het kantoor is gevestigd te Hippolytushoef, Kerkplein 29 en voor ge organiseerden j geopend Maandag, Woensdag en Vrijdag van 912 uur v.m. Telefonisch is den P.B.H. te berei ken onder No. 5, Hippolytushoef. Ds na-uitreiking bonkaarten zal plaats hebben op Maandag 19 April 1943. ZEEP VOOR KAPPERS, VROEDVROU WEN, VERPLEEGSTERS, ARTSEN enz Bovengenoemde categoriën gunnen da formulieren afhalen ha de week van 1924 April. De formulieren moeten worden ingediend vóór 1 Mei a.s. MELK VOOR GIFTIGE ARBEID. Zij, die hiervoor reeds aanvragen heb ben ingediend kunnen de hun toeko mende rantsoenbonnen nog afhalen in de week van 19 tot 24 April op de be kende dagen in de verschillende dorpen. De Leider van den Distributiedienst Wieringermeer, M. L. KONINGS.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1943 | | pagina 1