Sublimaat niet verkrijgbaar b j c Germisanj Landb.bur. M. Wiersum, Groningen dezelfde) droog 2a3g dezelfde merken) p. kg zaad leveranciers Voor bietenzaad Betanal N.V. Denka,, Voorthuizen Pusariol 8 g p. kg Verdugt, A. Paulownastr. 35, Den Haag U.T. 685 zaad N.V. Defa, Velperweg 28*, Arnhem v. grondbehandeling Aretan 0,25% N.V. Defa, Velperweg 28, Arnhem Chlooramine (Hala- "Kon. ZwavelzuurfaAf. ketjen, A.'dam. mid) n. w. v. bekend Voor ontsmetting j pootaardappelen Aardasan 0,15% Landb.bur. M. Wiersum, Groningen Aretan 0,15% N.V. Defa, Velperweg 28, Arnhem •Fusariol-nat 0,15% Verdugt, A. Paulownastr. 35, Den Haag Tubavit 0,15% N.V. Denka,, Voorthuizen tegen knolvoet Hernostan 1% jac. Ree, Bussum Kalk fijne poederkalk moeilijk te krijgen Onkruidbestrij dings- middelen Fijngemalen kaïniet, Kalkstikstof, beide moeilijk verkrijgbaar Germanit, Jebonine. Raphanit en Sinox, niet verkrijgbaar grof gemalen ge brande kalk (hiervan is m. noo- dig; voor Bord. pap evenv. kalk als koper vitriool gebruiken en dit laatste opgelost zeer langz.aan de kalkopl. toevoegen) Voor graanvelden Azizon 1 (desge- wenscht gemengd m. Actizon Va Boomkleurstoffen (zie hierboven) ver moedelijk 2-3 x zoo sterk als voor boom- bespuiting Paphatox 3 Voor doodsproeien van aardappelen Azizon 3 Acti zon 1 Boomkleurst. (zie boven) vermoedelijk 4 a 6 x zoo sterk als voor boombespuiting Rhaphatox vermoe delijk ±5 Natriumch-loraat 3% (niet aap te bevelen met het oog op de nateelt) Firma de Kruyff, Almelo Ast; iptafabriek, Delft Diverse merken en leveranciers, zie hierboven N.V. Denka,, Voorthuizen Aseptafabriek, Delft Diverse merken en leveranciers, zie hierboven N.V. Denka,, poorthuizen Velschillende handelaren Coöperatieve Aankoopvereeniging „De Wieringermeer" G.A. te Slootdorp Wieringermeer. Slootdorp, 17 April 1943. Aan onze Leden en Afnemers. GELDIGE KUNSTMESTZEGELS. Btikstofbon ijiet opdruk B.T. geldig tot nader order. Stikstofbon met opdruk 5, (half geldig verklaart) tot 15 Mei a.s. Fosforzuurbon met opdruk 1, geldig tot nader order. Kalibon met opdruk B.T. geldig tot nader order. Kalibon met op druk 5 (half geldig verklaart) tot 15 Mei Uiterlijk 10 Mei, moeten de 5e periode Stikstof en Kali ingeleverd zijn. Op bon 5 van de Stikstof, die half is geldig verklaart, mag niet eerder Stikstof gele verd worden, voor dat alle afnemers de 4e periode en de B.T.-stikstof hebben ontvangen. We zijn zoo goed als door de oude zegels heen, leveren zelfs al weer B.T. af, die deze 'week zijn binnengeko men. We kunnen dit doen, vanwege de voorraad. AFGIFTE KUNSTMESTBONNEN. Verschillende landbouwers vroegen deze week, waar de Zegels voor waren, die ze ontvingen, omdat het in de mees te gevallen niet klopte. We hebben -hier naar geïnformeerd en kregen het vol gende antwoord De kunstmestzegels die in de laatste 14 dagen zijn uitgereikt waren uitslui tend voor Koolzaad en Blauwmaanzaad verbouwers. Er is nog niets uitgereikt voor Contract-zaadteelt, waar dus ook de Spinazie onder valt. Voor deze con tractteelt moesten de formuüeren voor 10 April in Alkmaar zijn. Die nu nog niets voor Koolzaad heeft ontvangen, adviseeren wij om naar Alk maar te schrijven. Degene die nog kunstmestbonnen in huis heeft, vragen wij beleefd, om ze ons toe te zenden, opdat wij zoo vlug mogelijk weer Stikstof, eventueel Fos for kunnen aankoopen. AFLEVERING KUNSTMEST. Uit voorraad leverbaar Kalkammon- salpeter, Ureum 4546 N, hier be hoeft maar 30 kg (aan Zegels) voor in geleverd te worden. Het product is goed strooibaar en werkt zeqr vlug. We hou den met» de indeeling rekening, met de afname Kalksalpeter. Die dus zeer wei nig Kalkéalpeter heeft ontvangen, kan meer Ureum krijgen. Er bestaat veel vraag naar jjit artikel. Verder is nog aanwezig A.S.F.-korrels 21020 Patentkali en Kalizout 40%; Kalksalpeter, Kalkstikstof en A. S. F. 151824 zijn geruimd. De kunstmest kan momenteel niet meer in papieren zakken geleverd wor den. We zijn er door. Degene, die nog kunstmestzakken thuis hee'ft, vragen wij om ze zoo vlug moge lijk weer in te leveren, aan ons pakhui?. KOPERSULFAAT. We zijn er in geslaagd om een kleine partij Kopersulfaat te koopen. De schrif telijke aanvragers krijgen allen wat, niet het kwantum dat ze aangevraagd hebben, doch 810 Kg. per H.A. 7 KLAVERZADEN. Het roode klaverzaad is binnen. Ie dere besteller krijgt 5 Kg. De Incarnaat wordt voor 100% geleverd, evenals het Westerwoldffth. Ook de Voerbietenzaden zijn binnen, hier moet U een bestelbon voor aanvragen. Zaaimais ook disponi bel. Witte klaver is nog niet gearriveerd. Op Bruine boonen nemen wij nog be stellingen aan, eveneens op Zaaitarwe, (ook nog Blanca) niet ontsmet. Grint nog niets over bekend. Schelpen idem. Klaverruiters. Hier zijn de koopbrie ven van binnen. Paraplant. Voldoende voorraad. Nu hèt hoefblad weer begint te komen, vraagt dit artikel weer aandacht. Ook groen dat tusschen het grint opkomt, kan men hier mee bestrijden, eveneens alle onkruiden. VEEVOEDER. We meenpn goed te doen, om verschil lende samenstellingen eens te publicee- ren. Vooral het Paardgvoer, dat hier het meest gebruikt wordt, mag wel onder de aandacht gebracht worden. Hier volgen dan verschillende samenstellingen. RUNDVEEMEEL L 3 26 lijnmeel 20 suikerpulp 2T/-2% gedr. pulp 24 grintzemel 2'A% mineralen' 100 RUNDVEEKOEK L 4 26 lijnmeel 20 suikefpulp 27>/2% gedr. pulp 14 grintzemel 10 melasse 2'A% mineralen 100

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1943 | | pagina 3