VARKENSMEEL Z 34 grintzemel 45 gedr. pulp 5 erwtenmeel 6 diermeel 7Vi% klavermeel 2 mineralen '/4% levertraan a/s% zout 100 PAARDEMEEL A 1 15 havermeel 17 erwtenmeel 41 grintzemel 10 suikerpulp 15 gedr. pulp 2 mineralen 100' EAARDENKOEK A 2 12 gerstemeel 10 erwtenmeel 9 lijnmeel 15 havermoutafv. meel of gerstemeel grintzemel melasse mineralen 42 10 '2 boer of tuinder, komen voor een vrij-vrijstellingsbewijs uitsluitend hebben te stelling in aanmerking, mits zij voor wenden tot den Bureauhouder van hun. 1 April 1942 reeds als zodanig werkzaam woonplaats. In het bijzonder de seizoenarbeiders te dienen hiermede rekening te houden. worden waren. 3. Onder landarbeider dezen ook verstaan loonploegeris, wanneer zij, behalve het Schoppen en Bezems uitverkocht, ploegen in loon, normaal ook andere (Komen voorloopig niet meen landbouwwerkzaamheden verrichten. Mangaansulfaat nog een kleine voor- 4. Leerlingen van landbouwscholenraad. Zij die bonnen hebben gekregen worden eveneen; beschouwd als werk zaam in dén landfLvV. Behalve de bovenvermelde categorieën komen ook voor vrijstelling in aanmer king dorpsambachtlieden, die ouder zijn dan 25 jaar (dus minstens 26 jaar oud zijn), onder voorwaarde, dat zij of wel zelfstandig werken, of wel in loon dienst en daarbij een vakopleiding heb ben genoten. Zij die in loondienst werk- zaajh gijn, zonder een vakopleiding op een school of cursus te hebben genoten, doch gerekend kunnen worden lang ge noeg in het bedrijf werkzaam te zijn voor vergiftigde Zemelen, vragen wij, om deze zoo spoedig mogelijk aan ons op te zenden. Coöp. Aank. Vereen. „De Wieringermeer G.A." - R. SPIKMAN, Zaakv. COÖPERATIEVE BOERENLEENBANK WEERINGEN. (Aangesloten bij de Coöp. Centr. Raif- feisenbank te Utrecht). De rentevoet is vastgesteld als volgt Spaargelden van 1 tot 5000 gulden geweest om als goed geschoold arbeider jvoor leden 2.75 pCt.voor niet-leden beschouwd te kunnen worden, komen 2.65 pCt. van 5000 tot 10000 gulden voor een bewijs in aan- worden 100 TARWEMALERIJ EN HAVERPLETTEN. a.s. Maandag halen we weer op de eveneens merking. Tot de dorpsambachilieden .gerekend a. Dorpssmeden b. wagenmakers c. dorpstimmerlieden, voor zover zij hoofdzakelijk voor den landbouw werken gewone wijze de tarwe en haver van de d. machine- reparateurs, voor zover zij Depóts. Iederéén zal het vervoerbewijs hoofdzakelijk voor de iandb. werken nu wel thuis hebben. Weeg de hoeveel- e. electriciens, voor zover zij hoofdza- heden goed af. kelijk voor de landbouw'werken f. gareelmakers, idem BEKENDMAKINGEN VAN DE g. zadelmakers, idem PLAATSELIJK BUREAUHOUDER. h. dorsers, en het personeel van dors- Dit zal voorloopig de laatste keer zijn, machines dat we mededeelingen van de P.B.H. i. perserijen van hooi en stro en hun overnemen. Aangezien o.s. nog al be- personeel langrijk is, nemen wij dit over. We laten 'j. personeel xan grasdr(%erijen de prijzen deze keer. achterwege, hier is geen verandering in gekomen en de co- pie moet kleiner worden. Provinciale publicatie van het Departement van Landbouw en Visserij. VERSTREKKING VRIJSTELLINGS- BEWIJZEN. k, metselaars, voor zover zij hoofdza kelijk v. d. landbouw werken 1. dakdekkers en rietdekkers, voor zoo ver ^ij hoofdz. v.d. Iandb. werken Indien betrokkene meent, dat hij on- 2 pCt.van 10.000 en hooger 1 pCt. boven 20.000 gulden nihil. Creditrente in loopende rekening alt Spaargelden Debetrente in Loopendf rekening- 4% Voorschotrente Hyp. 3.751 Borgtochten 4 Het kantoor te H.-hoef' is open alh werkdagen van 's morgens 83011.31 uur; 'smiddags van 24 uur; (Maan dags-, Vrijdags- en Zaterdagsmiddag! niet.) Te Den Oever in perceel J. Tijsen Mz., Havenstraat's Maandags en. 's Vrijdags des namiddags van 2-4 uur. Wordt lid van uw plaatselijke instelling.. Spaarbusjes verkrijgbaar. Loketten te huur. PREDIKBBÜRTEN WEERINGEN. ZONDAG 18 APRIL. NED. HERV. KERK Oosterlarid v.m. IOV2 uur Ds. v. Beek, H.-hoef Ti2 u. Avondm. Ds. v. Beek,' DOOPSGEZ. GEM. der een van bovengenoemde categorieën h-hoef 'sav. 7.30 uur Ds. Lugt. In aansluiting op het reeds gepubli ceerde maakt de Wrnd. Voedselcom- missaris voor Noord-Holland het volgen de bekend Voor enkele hierna tl noemen behoort, melde hij zich bij den Plaatse- (Liturgische dienst.) Coll. v. Rotterdam, jlijk Bureauhouder en wel volgens on- Goede Vrijdag 23 Aprils derstaande regeling; H.-hoef 'sav. 7.30 uur Ds. Lugt. Op Dinsdag 13 April a.s. zij, die geboren! (Avondmaal.) zijn m 1925 j EVANGELISATIE Op Woensdag 14 April a.s. Op Donderdag 15 April Op Vrijdag 16 April Op Zaterdag 17 April Op Maandag' 19 April Categorieën mannelijke personen" in, of op Dinsdag 20 April grotendeels voor de landbouw, tuinbouw op Woensdag 21 April of> bosbouw, werkzaam, kunnen door den op Donderdag 22 A,pril Plaatselijken Bureauhouder vrijstellin- op Vrijdag 23 April gen worden uitgeschreven van elders te op Zaterdag 24 April zullen worden tewerkgesteld. Op Dinsdag 27 April Deze vrijstellingen worden verleend Een bewijs dat men in of voor den j landbouw werkzaam is, moet den Bure- 1. Personen van het mannelijk ge-'auhouder worden getoond, slacht, die geboren zijn in de jaren 1914 t/m 1925 en wier hoofdbezigheid in den idem 1924 idem 1923 idem 1922 idem 1921 idem 1920 idem 1919 idem 1918 idem 1917 idem 1916 idem 1915 Idem 1914 Den Oever v.m. 10 uur de hr. O. Deen. H.-hoef nam. 4.30 uur de hr. O. Dgen, Goedé Vrijdag 23 April j H.-hoef v.m. 10 uur de hr. O. Deen. .Den Oever 'sav. 7.30 uur de hr. O. Deen. OUD GEREFORMEERDE GEMEENTE i In de Kapel te' Den Oever Maandag 19 April 7.30 uur nam. Ds. Kramp uit Grafhorst. Landbouw, Tuinbouw of Bosbouw is ge regen. Ingeschr. als persbericht Nr. 48. De Plaatselijk Bureauhouder maakt 2. Al degenen, wier hoofdberoep is bekend, dat de werknemers in de land- landarbeider, tuinarbeider, bosbouwer, bouw zich tot het verkrijgen van een (Verantwoordelijk redactrice G. C. KREMER - Bosker, Middenmeer. Uitgever CORN. J. BOSKER, Wieringen. Drukker CORN. J. BOSKER Wieringen. Verschijnt épnmaal per week '(gratis), P. 1352/1.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1943 | | pagina 4