OFFICIEEL MEDEDELINGENBLAD Ie Jaargang Zaterdag 24 April 1943 1 No. 26 VAN DE GEMEENTEN WIERINGE'üMEER EN WIERINGEN EN VAN VERDERE OVERHEIDSINSTELLINGEN IN DEZE GEMEENTEN BENEVENS VAN ORGANIsj|tëS OP LANDBOUWGEBIED. Gemeente Wieringermeer. Distrihutiedienst Wieringermeer- Wieringen. UITGEGEVEN TER DRUKKERIJ ^ORN. J. BOSKER, WIERINGEN. Verantwoordelijk voor den inhoud G. C. KREMER - Bosker' Middenmeer. OPENBARE KENNISGEVING. Aanmelding en aangifte voor de bevolkingsregisters. De wnd. burgemeester van Wieringer meer, gelet op het bepaalde in artikel 112 van het besluit bevolkingsboekhouding, Staatsblad 1936, Nr. 342 herinnert de bevolking aVm haar ver plichtingen, omschreven in de artikelen 3 tot en met 16 van genoemd besluit brengt als voornaamste ter openbare kennis 1. dat, behoudens afwijkingen, ieder, die in Nederland nachtrust of de daarvoor in de plaats tredende rust geniet, onverwijld moet worden op genomen in één der bevolkingsregis ters 2. dat ieder moet worden opgenomen in het bevolkingsregister der ge meente, waar hij voornemens is duurzaam of voor onbepaalden tijd als regel zijn nachtrust of de daar voor in de plaats tredende rust te genieten 3. dat in geval van onzekerheid omtrent het onder 2e. vermelde bijzondere voorschriften gelden 4. dat, behoudens afwijkingen, ieder die Nederland verlaat onverwijld van de bevolkingsregisters moet worden afgevoerd 5. dat bij adresverandering binnen de gemeente de noodige wijzigingen in het bevolkingsregister moeten wor den aangebracht. Voorts, in verband met het boven staande a. dat aangifte van vertrek uit of van verhuizing binnen de gemeente/ mondeling of schriftelijk moet ge schieden op den dag van, of uiterlijk vijf dagen na, het vertrek (bij het verlaten van Nederland, ten hoogste vijf dagen tevoren) of na de adres verandering, met opgave van het laatste adres en van den naam der gemeente, of van het land en de plaats waarheen vertrokken en het nieuwe adres (zoo noodig met opga ve van den naam van het hoofd van het gezin) b. i dat aan den aangever van een ver trek, behoudens bijzondere gevallen, onmiddelijk een verhuiskaart wordt uitgereikt of toegezonden, welke hem dient als bewijs van afmelding en welke binnen vijf dagen moet wor den ingeleverd bij het bestuur der Nederlandsche gemeente in welker bevolkingsregister de persoon moet worden opgenomen c. dat ieder, die in de gemeente nacht rust of de daarvoor in de plaats tredende rust geniet en die nog niet in een bevolkingsregister is opgeno men of die ten onrechte nog in het bevolkingsregister eener andere ge meente is opgenomen, zich binnen vijf dagen na zijn aankomst in per soon moet aanmelden bij het ge meentebestuur onder overlegging van een paspoort of ander identi teitsbewijs, indien hij uit een plaats buiten Nederland en van een ver huiskaart of legitimatiebewijzen, indien hij uit een andere gemeente van Nederland is gekomen, tenzij hij overeenkomstig de desbetreffende bepalingen is vrijgesteld van aan melding d. dat bestuurders van instellingen, gestichten of schepen, waarin per sonen onder eenig bestuur inwonen,, alsmede hotelhouders, pensionhou ders en kamerverhuurders uiterlijk vijf dagen na de opneming of huis- vesting of na het vertrek, mede- deeling moeten doen van den ge slachtsnaam en de voornamen van ieder persoon, die langer dan veer tien dagen in de instelling, het ge sticht, schip,hotel, pension of huis wordt of is opgenomen of gehuis vest, aismedè van ieder zoodanig persoon, die daaruit vertrekt e dat overtreding van de voorschriften wordt gestraft volgens de wet f. dat voor persoonlijke aanmelding en voor mondelinge aangifte voor het bevolkingsregister gelegenheid zal werden gegeven op werkdagen van 9 tot 12 uur bij de afdeeling bevol king der gemeentesecretarie, gelegen te Wieringerwerf. Wieringerwerf, 22 April 1943. De wnd. burgemeester van W.-meer, A. SAAL. De Secretaris, A. N. NAP. INDIENING VAN REKENINGEN. Belanghebbenden worden verzocht hun rekeningen wegens in 1942 gedane leveringen aan of verrichte werkzaam heden voor de gemeente Wieringermeer of het Bouwbureau „de Wieringermeer", voor zoover dit nog niet mocht' zijn ge schied, uiterlijk 15 Juni a.s. in te dienen ten raadhuize. Wieringerwerf, 24 April 1943. De wnd. burgemeester van W.-meer A. SAAL. BESMETTELIJKE VEEZIEKTEN. De wnd. burgemeester van Wieringer meer hrengt in herinnering, dat, volgens art. 18 der Veewet, indien vee verschijn selen van een besmettelijke ziekte ver toont, de eigenaar, houder of hoeder hiervan terstond kennis geeft aan den burgemeester der gemeente, waar het vee zich bevindt.. HET IS VERBODEN ZIEK OF VER-' DACHT VEE TE VERVOEREN, BEHOU DENS ONTHEFFING DOOR DEN BUR GEMEESTER. Wieringerwerf 24 April 1943. De wnd. burgemeester voornoemd, A. SAAL. f De uitreiking van bonkaarten 6e pe riode zal plaats vinden op de data en uur vermeld op het inlegvel. De Leider van bovengenoemde Denst, M. L. KONINGS. PREDIKBEURTEN WIERINGERMEER ZONDAG 25 APRIL. NED. HERV. OEMEENTE. W.-werf v.m. 10 uur Ds. fdeijer Drees. Slootdorp run. 2.30 u. Ds. Meijer Drees. Rechtzinnig deel der Gemeente M.-meer v.m. 10 uur Cand. Mackaay. Slootdorp v.m. 10 'uur Cand. Bloemhof. W.-wèrf nm. 3 uur* Cand: Mackkaay. In alle Herv. diensten op den eersten Paaschdag extra collecte voor Rotterdam 2e Paaschdag M.-meer v.m. 10 uur Cand. Bloemhof. Slootdorp v.m. 10 uur Cand. Mackaay. DGOPSGEZ. DIENST in de W.-MEER. 2e Paascjidag W.-werf nm. 2.30 uur in de Ned. Herv. Kerk, predikante Rothfusz. van N. Niedorp.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1943 | | pagina 1