Coöperatieve Aankcopvereeniging „De Wieringermeer' te Sioeidorp Wieringermeer. G.A. 1941 en toezicht op de uit voering der bespuitingen 53.700 Vergoedingen v. oogstgemis en vernietigd gewas 530 Bestrijding if.d. haarden in 1942 2.500 Chemische controle 250 Aansch. sproeimachines 150 Andere uitgaven 50 f 350.380 In verband met de moeilijkheden, ver bonden aan het verkrijgen van een vol doende hoeveelheid calciumarsenaat voor de Coloradokeverbestrijding in 1943 wer den reeds aan het einde van 1942 maat regelen getroffen om de bencfcdigdë hoe veelheid aan te koopen. Uit het boven staande blijkt, dat de toestand in ver band met de aanwezigheid van den Co loradokever in ons land, ondanks een vrij uitgebreide invasie van kevers door aanspoelen langs de kust in Zeeland,, gunstig genoemd kan wórden. Alleen enkele grootere haarden langs de Belgi sche en Duitsche grenzen geven eenige zorg, maar daaraan zal in 1943 de noo- dige aandacht worden besteed. gewaarschuwd. Het is dan ook heel jam mer dat van de gele bloempjes welke eenige weken geleden in de bermen en de slootkanten of elders „pronkten" er nog veel te veel zijn blijven staan. Deze Ihadden direct moeten gorden verwij derd. Thans dragen ze zïad en de wind zorgt er voof dat deze zaden over den geheelen polder worden verspreid. Hit is een algemeen belang dat een ieder zich met groote felh|^^p de bestrijding van dit onkruid Laten zij die achter bleven-alsnog met bv. paraplant deze vijand van den jp*lder te lijf gaan. De benoodigde hoeveelheid is voor hoef blad en de meeste andere onkruiden 30 gram p. L. per vierk. meter. Voor melkdistels kan men beter 50 gr. per L. per yierk. meter aanwenden. Hoewel het natuurlijk alle aanbeve ling verdient om zoo spoedig mogelijk ce bestrijding ter hand te nemen is het van belang te weten dat het meeste ef fect van paraplant wordt verkregen in dien het op vochtige grond wordt ge sproeid. Het is dus geen nadeel om na regen te sproeien, maar een voordeel. ONKRUIDBESTRIJDING. Wij vestigen nog eens de aandacht op de mogelijkheid om onkruid op bermen, in slootkanten, enz. met paraplant te bestrijden. Vooral het hoefblad ziet men zich hier en daar op angstwekkende wijze uitbreiden. Er kan niet genoeg te gen dit hardnekkige onkruid worden PROF. VAN BEMMELENHOEVE. Voor belangstellenden vestigen wij er de aandacht op dat op het koolzaadras- .senproefveld van de Prof. v. Bemmelen- hoeve interessante dingen zijn te zien. Het is een proef waarbij diverse kool zaadrassen (Lembke's, JanetZki's, Ham burger en Svalof's Spahtrap) met het raapzaad van Lembke worden vergeleken bij 3 zaaitijden. Deze zaaitijden zijn 15 Aug., 4 Sept. en 15 September. Het is zeer interessant te zien hoe de verschil lende rassen op die verschillende zaai tijden reageeren. Zeer frappant is bijv. de waarneming dat het raapzaad van 15 Sept. thans in ontwikkeling aanmer kelijk vóór is bij het koolzaad van 15 Augustus. Hierdoor wordt dus de mee ning dat men raapzaad een maand la ter kan zaaien dan koolzaad, bevestigd. Het is zelfs zóó, dat men raapzaad, ge zien de ontwikkeling op dit proefveld, desnoods na 15 September zou durven en kunnen zaaien. De opbrengsten zijn natuurlijk van zeer veel belang. Vooral omdat er nog slechts heel weinig betrouwbare cijfers van raapzaad tegenover koolzaad bekend zijn. Hoewel er thans voor de rest op de proefboerderij nog weinig is te zien, meenen wij toch dat het voor belang stellenden zeer zeker de moeite loont om dit proefveld te bezoeken. De be- drijfsboer, de heer Schipper, zal, indien men dat even van te voren aanvraagt, gaarne bereid zijn een ieder te ontvan gen en rond te leiden. - - Ir. L. R. Dijkema. uit ae tot nu toe met ae Destnjamg opgedane ervaringen blijkt, dat het mo gelijk is de vestiging van den Colorado kever in ons land geheel tegen te gaan. Wij moeten echter steeds er op verdacht zijn, dat er kevers uit de omringende landen en zooals in 1942 gebleken is ook over zee, aanvliegen of aangevoerd wor den, terwijl het ook mogelijk is, dat op enkele plaatsen de aanwezigheid van het insect onopgemerkt is gebleven. Het is noodzakelijk, dat deze aangevlogen of aangespoelde en de enkele uit den grond te voorschijn gekomen kevers en de eventueel uit de door hen gelegde eieren ontwikkelde larven zoo spoedig mogelijk opgemerkt worden en al deze gevallen moeten onmiddellijk gemeld worden, opdat de door den PJantenziekten- kundigen Dienst te nemen maatregelen de vorming van haarden kan worden voorkomen. Laten de aardappelverbou wers begrijpen, dat dit voor de uitroei ing van het insect, welks aanwezigheid voor onze aardappelteelt zulke vergaan de gevolgen met zich zou brengen, vol strekt noodzakelijk is. De Plantenziek- tenkunóige Dienst doet zijn uiterste best om ons land tegen den Coloradokever te beschermen en van rijkswege wordt daarvoor jaarlijks een zeer belangrijk bedrag beschikbaar gesteld. De aardap pelverbouwers moeten daarbij echter ook hun medewerking verleenen door 'aandacht aan hun gewas te wijden en elk geval van aanwezigheid van het in sect te melden. Als dat geregeld gedaan wordt, kan de Coloradokever in ons land geen vasten voet krijgen. Op de mede werking van allen wordt dan ook gere kend. Slootdorp, 24 April 1943. Aan onze Leden en Afnemers. Momenteel zijn geldig Stikstofbon met opdruk BT, tot najier order. Stikstofbon met opdruk nr. 5 (half geldig) tot 15 Mei. Fosforzuurbon met opdruk nr. 1 tot nader order. Kalibon met opdruk BT, tot nader order. Kalibon met opdruk nr. 5 (half geldig) tot 15 Mei. Op bon 5 (die half is geldig verklaart, dagen niet meer aanwezig zijn. Dit kan U boete kosten en veel ellende. Wij vra gen-daarom uit naam van de P. B. H., houd U precies aan dag en uur, dan kijkt niemand zuur. BEKENDMAKINGEN VAN DE PLAATSELIJK BUREAUHOUDER. Schreven wij vorige week dat we in 't vervolg geen mededeelingen van de P. B. Homeer overnamen, heden is het weer zoo, dat U geregeld belangrijke berichten van hem in ons hoekje, dus op de achterzijde van het mededeelingen blad kunt lezen. Voor deze week brengt de P. B. H. mag niet eerder Stikstof geleverd wor- het volgende onder uw aandacht den voordat alle afnemers de 4e periode In verband met de afgifte van vrij en BT ontvangen hebben. stellingsbëwijzen, om elders te werk te Laat geen bonnen in huis liggen, ze worden gesteld, deelt de P.B.H. nog me- kunnen daardoor verloopen, doch lever de, dat door ieder getoond moet worden, alle bonnen onmiddellijk in. Voor BT een geteekende verklaring van de be- kunt U onmiddellijk Stikstof ontvangen, treffende werkgever (landbouwer) dat hij reeds voor 1 April 1942 en thans in AFGIFTE KUNSTMESTBONNEN. de landbouw werkzaam is. Nog zijn niet alle zegels uitgegeven. In de loop van de volgende week zullen KOPERSULFAAT. de laatsten wel komen. Vermoedelijk Dit artikel is aangekomen. Degene, •zullen dit de restanten voor Blauwmaan die schriftelijk bij ons heeft aangevraagd zijn en. voor alle Contractzaadteeit, zoo- kan zijn toewijzing ontvangen tegen als Spinazie enz. 8 kg. per H.A. (graan). Indien er haast Wanneer U bonnen haalt, kunt U ze bij is, kom dan halen, omdat het veevoer onmiddellijk weer inleveren in onze pas in 't laatst van de volgend^ week Stand, tegenover de Plaatselijk ^Bureau- wordt rondgebracht, houder op .Middenmeer. Wij hooren nog wel eens van een en kele landbouwer die zijn Zegels niet op AFLEVERING KUNSTMEST. Nog altijd gaat het druk met de afle- den dag, waar hij voor aangeschreven vering van de kunstmest. Het geheele is, ophaalt, en dat deze Zegels na eenige .voorjaar konden wij uit voorraad leve-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1943 | | pagina 3