■ren, zoowel alle Stikstof, als Fosforzuur (in de vorm van A.S.F.) en Kali. - Momenteel wordt rekening gehtfuden met de indeeling Ureum. Die weinig of geen Kalksalpeter heeft ontvangen krijgt een grooter kwantum Ureum. Dit arti kel heeft 4546% Stikstof in Amide- vorm en hier behoeft maar 30 Kg. zui ver N aan bonnen voor geleverd te worden. Een pracht meststof voor bie ten, aardappelen en ook grasland is er zeer dankbaar voor. PAPIEREN ZAKKEN. Papieren zakkeri"zijn er op het mo ment niet. Degene die Kalkammonsal- peter komt halen, vragen we beleefd om zakken mee te nemen. Indien het arti kel gebracht wordt, moet dit op de boer derij omgestort worden, aangezien we met te kort zakken zitten. Enkelen moeten nog A.S.F. 21020 ontvangen. Dit wordt hoog tijd om het verstrooien. We zien dan ook uit naar berichten» om de order uit te voeren. GRINT. Deze week ontvingen wij bericht, dat voorloopig geen grint mag afgeleverd worden. SCHELPEN. Misschien komen we met schelpen nog aan de markt. Prijzen en levering nog niet bekend. KLAVERRUITERS. Hier ontvingen wij in de afgeloopen week goede berichten over. Dit artikel zal wel geleverd worden en zelfs zeer vlug. MANGAANSULFAAT. Hier is nog een kleine voorraad van. Er is wel bij aangekocht, doch de leve ring is van dien aard dat dit nog wel eenige maanden kan duren. KOPERBAYER. Dit belangrijke product indeze tijd, nu er zooveel aardappelen in de Meer geteeld worden, zal wel terdege aan distributie onderhevig zijn. - Er. komt wel Koperbayer, doch de hoeveelheid durven we niet uit te spre ken. Wel verwachten we van een ieder, die nog een kleine voorraad heeft, dat die dat ook opgeeft. VEEVOEDER. Voor hen, die vorige week onze sa- menstelingen van het veevoeder niet hebben gelezen, publiceeren wij ze nog een keer. RUNDVEEMEEL L 3 26 lijnmeel 20 suikerpulp 27'/!% gedr. pulp, 24 grintzemel' 2'/»% mineralen VARKENSMEEL Z 34 grintzemel 45 gedr. pulp 5 erwtenmeel 6 diermeel 7'/i% havermeel 2 mineralen 'U% levertraan/ 1h%.. zout 100 PAARDEMEEL A 1 15 have'Bneel 17 erwtenmeel 41 grintzemel 10 suikerpulp 15 gedr. pulp 2 mineralen 100 PAARDENKOEK A 2 12 gerstemeel 10 erwtenmeel 9 lijnmeel 15 havermoutafv. meel of gersteméel 42 grintzemel 10 melasse 2 mineralen Paraplant per 50 Kg. 23. Liksteenen per stuk 0.35 Automatische Plantstokken, zonder vergunning 14.50 Coöp. Aank. Vereen. „De Wi,eringermeer G.A." R. SPEKMAN. Zaakv. 100 AFDEELING ZAAIGRANEN EN ZADEN. Het rood klaverzaad is de deur uit. De partij is klein doch goed. Ook de Incarnaat is rondgebracht. Incarnaat- klaver is een even zoo goed paarden- als koeienvoer. Enkele landbouwers heb ben we verkeerd ingelicht. BRUINE BOONEN uitverkocht. WESTERWOLDSCH RAAIGRAS nog een kleine partij. AFD. LANDBOUWWERKTUIGEN. Practisch alle landbouwwerktuigen zijn leverbaar, indien er een vergunning voor aanwezig is. Vraag onze prijzen en informeert bij hen, die reeds machi nes van ons hebben betrokken, hoe ze werken. SCHOPPEN (SPADEN) uitverkocht. (Komen niet meer). Bezemrijs komt er voorloopig ook niet meer. IJzeren palen uitverkocht. 100 RUNDVEEKOEK L 4 26 lijnmeel I 20 suikerpulp 27'/z% gedr. pulp 14 grintzemel 10 melasse 2'/a% mineralen 100 Hier volgen onze prijzen Rundveekoekjes p. 100 Kg. f 12.10 Koekjes voor paarden 11.90 Varkensmeel 11.60 Kernvoeder v. Varkens 22. Kalkammonsalpeter 8.30 Kalizout 40% 5.50 A. S. F.-korrels 2—10—20 10.— Ureum 4546% Stikstof in Amidevorm (30 Kg. zegels) Nieuwe bonnen. VAN 25 APRIL 1 MEI. Bon. No. Artikel 18 A Brood 4 rants. brood of gebak. 18 B Brood '/s rants. brood of gebak. 18 A-Aardappelen 2 Kg. Aardappelen. 18 B Aardappelen 1 Kg. Aardappelen. 18 Beschuit 1 r. beschuit, br., of gebak. 18 Tabak of Sigaren. VAN 18 APRIL 1 MEI. Vleesch 17 A en B, res. 4-23, M-19, M-21. M-23. VAN 18 APRIL 15 MEI Bon. No. Artikel 541, 542, 543 100 gram Kaas 544, 545, 546, 547 Bloem. 548 Algemeen 1 kg. Suiker. 549 Algemeen 500 gram Jam. 550 Algemeen, 250 gram Gort. 551 Algemeen 250 gram Havermout. 552 Algemeen 250 gram Peulvruchten. 553 Algem. 100 gram Vermicelli. 17, 18, 19, 1 3/4 L. Taptemelk. 17, 18, 19 en res. 4-22 51/! L. melk voor kinderen van 1 tot 4 jaar. 17 B en 19 B Rijst (kind. voeds. 250 gr. 17 A en 19 A Gort (kind. voeds. 250 gr. 3-21, 4-21 Cacao 17 Versnaperingen 100 gr. Chocolade. 18 en 19 Versn. 100 gr. Suikerwerk. VAN 20 MAART 15 MEI. 526 Algemeen 250 gram Koffiesurrogaat. VAN 17 APRIL 28 APRIL 17 A en B Boter, margarine of vet. BIJZ. RANTSOENEN t. en m. 15 Mei: Sinaasappelen 3-14 (land), 3-15 en 4-19 Eieren. Bon „algemeen 540" geeft recht op 1 ei. Geldig van 12 April-15 Mei. Eieren 2-20, 3-20, 4-20, 540 alg. Aardappelen. 554 Alg. 1 kg. t.m. 24 April. VAN 1 30 APRIL Zeep 534 alg. zeep, 535 alg. wasch- poeder, T-zeep, T-waschpoeder en T.-toiletzeep tot 30 April. N-Scheerzeep tot 30 April. VOOR ONBEPAALDE TIJD 20 en 32 geven recht op het koopen van. 300 gram kaarsep. Geldige bonnen voer diverse artikelen f 01, 02, 03, 04 K.F. Brandst. 1 eenh. Br.st. j (geen anthraciet) diverse data geldig i tot 30 April 1943. 09 en 010 BV ieder één eenheid brand stoffen geldig tot 30 April. Ceresan Ceresan Aretan Morkit' Morkit Papiertouw Gesl. krijt Mangaansulfaat per 23.23. Kg. 2.97 5 Kg. 14.15 5 Kg. 32.30 1 Kg. 2.43 5 Kg. 11.70 per rol 3. per 100 Kg. 5. per 100 Kg. 38.50 Verantwoordelijk redactrice G. C. KREMER - Bosker, Middenmeer. Uitgever CORN. J. BOSKER, Wieringen. Drukker CORN. J. BOSKER Wieringen. Verschijnt éénmaal per week (gratis).. P. 1352/1.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1943 | | pagina 4