OFFICIEEL MEDEDEELINGENBLAD Ie jaargang Zaterdag 1 Mei 1943 No. 27 VAN QE GEMEENTEN WIERINGERMEER EN WIERINGEN EN VAN VERDERE OVERHEIDSINSWANGEN IN DEZE GEMEENTEN BENEVENS VAN ORGAyS^S'OP LANDBOUWGEBIED, Vereeniging voor Bedrijfsvoorlichting in de Wieringermeer. Gemeelite Wieringen. UITGEGEVEN TER DRUKKERIJ CORN. J. BOSKER, WIERINGEN. Verantwoordelijk voor den inhoud G. C. KREMER - Bosker, Middenmeer. L. S. Dit is het laatste nummer van liet Officiéél Mededeelingenblad. Het heeft gedurende eenige maanden een schakel gevormd tusschen Over heidsbesturen en Burgerij en zeer zeker het gemis eenigszins vergoed van het ontbreken van een plaatselijk blad. Thans echter heeft het betrokken De partement aan het dringend advies van de Gemeentebesturen gehoor gegeven en toestemming verleend tot het weer doen verschijnen van de WIERINGERMEERBODE.- De mededeelingen van de betrokken instanties zult U dus voortaan weer in de Wieringermeerbode vinden. DE REDACTIE. Door het bestuur van de Kleuterschool te Hlppolytushoef werd mij verzocht de aandacht te vestigen op de uitvoeringen, welke op Woensdag 5 Mei en Donder dag 6 Mei ten bate van deze Kleuter school zullen worden gegeven. Gezien het belangrijke werk hetwelk door het bestuur van deze school voor de kleuters wordt gedaan, verdient het aanbeveling, dat dit werk In vollen om vang kan worden voortgezet. v. DIEMEN. PREDIKBEURTEN WIERINGEN. ZONDAG 2 MEI. NED. HERV. KERK Oosterland vm. 10'/i uur Ds. y. Beek. Westerland nam. 2Va uur Ds. v. Beek H-hoef 8 uur Kerkconcert door Mevr. A. Graaff-Kamp. DOOPSGEZ. GEM. H -hoef v.m. lO'/a uur Ds. Lugt. Diakenbevestiging. EVANGELISATIE H.-hoef v.m. 10 uur de hr. ODeen. Den Oever nm. 4.30 uur d% hr. O. Deen. OUD GEREF. GEMEENTE In de Kapel te Den Oever Maandag 3 Mei 7.30 n.m. Ds. Kramp uit Grafhorst. PREDIKBEURTEN WIERINGERMEER ZONDAG 2 MEI. NED. HERV. GEMEENTE. Slootdorp nm. 2.30 u. Ds. Meijer Drees. Jeugddienst. Maandcollecte. Rechtzinnig deel der Gemeente M.-meer v.m. 10 uur Ds. Bredschneyder van Opperdoes. Bevestiging van Lidmaten. W.-werf 3 uur Ds. Bredschneyder. H. Avondmaal. Mededeeling 110. HOUTBEREIDING TEGEN BEDERF MET HET OOG OP DE TEGENWOOR DIGE TIJDSOMSTANDIGHEDEN. Een en andsr ontleend aan een lezing van den Heer Ir. H. van Swaay, gehou den December '41 te Amsterdam. Hout is een der grondstoffen waaraan de menschheid het meest behoefte heeft;. In vredestijd was het reeds noodzake lijk hout deugdelijk tegen bederf te vrij waren teneinde het j aarlij ksche verbruik binnen redelijke grenzen te houden en de zoo gevreesde ontbossingen door te groote velling tegen te gaan. De indivi- dueele verbruiker weet dat de kosten van onderhoud en vernieuwingen bij goed geconserveerd hout zeer veel lager zijn dan wanneer dit onbereid is. Op het oogenblik is speciaalvoor ons land de noodzaak om verkwisting van hout tegen te gaan door doelmatige houtbereiding grooter dan ooit. De houtvoorziening van ons land is voor het overgroote deel afhankelijk van import. Wij kunnen er met stelligheid op rekenen, dat na de oorlog de invoer- behoeften van ons land op allerlei ge bied zoo dringend zullen zijn, dat nog vele jaren met alle import-goederen en dus ook met hout' de grootste zuinigheid betracht zal moeten worden. Doch ook voor de nog verder verwijderde toekomst valt te veronderstellen, dat het hout relatief schaarscher en dus duurder zal worden door'de toenemende wereldbe volking en het toenemende verbruik per hoofd. Zoowel voor de gemeenschap als voor den individueelen houtverbruiker is het dus van belang op het toekomstig hout- verbruik te bezuinigen en dit kan in de meeste gevallen worden bereikt door een doelmatige houtbereiding tegen bederf, vóór dat het hout wordt geplaatst. Na,ast creosoteeren en kyaniseeren, welke hier buiten beschouwing kunnen blijven, wordt sinds ruim 40 jaar het „Wolmaniseeren" toegepast, d.i. het im- pregneeren van het hout met een op lossing van Wolmanzouten. Wolmanzou- ten zijn nog wèl leverbaar. De Wolman zouten zijn zoo genoemd naar dr. K. H. Wolman, die door onafgebroken bestu deering van het vraagstuk over een reeks van jaren de beste samenstelling der bederfwerende stoffen aangaf, de uit- loogbaarheid tot een minimum terug bracht en ook in ander opzicht de meest practische oplossingen aan de hand deed. Wolmaniseeren kan geschie den door drenking gedurende een aantal dagen, afhankelijk van de houtsoort en de afmetingen in open bassins. Het heeft het groote voordeel dat het in kleine, eenvoudige en weinig kostba re inrichtingen kan geschieden. Bijzon dere vakkennis is niet noodig en het proces is niet bewerkelijk, zoodat een klein wolmaniseerbedrijf zich bij uitstek leent voor de uitoefening als nevenbe- drijf. Ook de installatiekosten voor een wolmaniseer-kleinbedrijf zijn slechts gering. Voor f 100.kan men reeds een eenvoudige bak laten maken waarin ca. 2 m3. hout tegelijk bereid kan wor den. Een grootere inrichting kost per m3. inhoud procentueel aanzienlijk min der. Door in iedere stad of grooter dórp (of aantal dorpen) een inrichting te maken, kan het hout ter plaatse, nadat het op de juiste mate bewerkt is, tegen bederf „bereid" worden. Transportkosten en tijdverlies zoo als* vroeger noodig bij toezending naar een der creosoteer- en kyafiiseerinrichtingen hier te lande, worden dan tot een mini mum teruggebracht. Dit is vooral voor de kleine partijtjes hout een niet te onderschatten voordeel. Tallooze „kleine partijtjes" maken tezamen een zeer groot bedrag. Vooral in de land- en tuinbouw geldt dit. Wanneer het in de toekomst voor een ieder die afrasteringen, vlonders e. d. of churen en hokken heeft te plaat sen, of die werkt met kisten, bakken, broeikasramen, klaverruiters enz. met geringe kosten mogelijk zal zijn het te gebruiken hout behoorlijk te laten be reiden of zelf te bereiden, zal inderdaad sen zeer belangrijke besparing op het .oekomstige houtverbruik worden ver kregen, doordat de levensduur met een veelvoud van die van ongeïmpregneerd odut wordt verlengd. In ons land zullen ca. 200 wolmani- seer-kleinbedrijven rationeel kunnen werken. Een gedeelte hiervan is reeds ingericht en de overige zullen in de naaste toekomst volgen. AI deze inrich tingen zullen onder één centrale con trole- en voorlichtingsdienst staan, zoo dat behoorlijk werk gewaarborgd is. Wanneer deze plannen zullen zijn ver wezenlijkt, is uit den nood der tijden iets geboren dat ook na den oorlog een blijvende waarde,zal hebben. E. O. LEERMEESTERS-AARDAPPEL SELECTEURS. Het verheugt ons te kunnen mede- deelen dat wij er in geslaagd zijn vier

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Mededeelingenblad Wieringermeer en Wieringen | 1943 | | pagina 1