$eR)er, JTteutoeÖfep UMemsoorÖ, enj. M 5. Eerste Jaargang. ZATURDAG 15 JU IV IJ. VERSLAG 1861. NIEUWE VAN COURANT DEN Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1.30. Franco per post»1.50. Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Brieven franco aan den Uitgever S. GILTJES. Prijs der Advertentiën 15 Ct. per regel behalve 35 Ct. Zegelr. voor elke plaatsing. der Zitting van den Gemeenteraad op Dingsdag 11 Junij. Voorzitter de hr. Mr. K. J. C. Stakman Bosse. Secretaris de hr. L. Verhey. Er zijn 11 leden tegenwoordig. Afwezig de H. H. Strootman, Haremaker, C. Bakker Bz. en J. Bakker. De vergadering wordt door den Voorzitter geopend. Aan de orde van den dag is de benoeming van een stembureau, voor de verkiezingen van Julij a. s. Bij de eerste stemming verkrijgt de heer van Kelck- hoven 8, de hr. Verweijde 5, en verschillende andere leden ééne stem. Bij de tweede vrije stemming erlangt de hr. Verweijde 8 stemmen, de H. H. Zurmühlen, Janzen en Beeringh elk ééne stem. Op de vraag van den Voor zitter verklaren beide leden die benoeming aan te nemen. Tot plaatsvervangende leden worden benoemd de H. H. Zurmühlen en Janzen. De Voorzitter geeft den Baad kennis dat de brugwachter en klokkenluider bij de nieuwe kerk, zijne betrekking verlaten heeft, en tijdelijk vervangen is door Jan Eaber. Er hebben zich 17 sollicitanten opgedaan, uit welke de tijdelijke waarnemer wordt aanbevolen. De hr. Beeringh stelt voor, die benoeming eene maand uittestellen. De hr. de Breuk wenscht, dat de namen der sollicitanten in afschrift, aan de leden van den raad worden bekend gemaakt, ten einde informatiën te kunnen inwinnen. De Voorzitter stelt voor de betrekkingen van brugwachter en klokkenluider te scheiden, welk voorstel door den hr. Beeringh wordt geappuijeerd. De hr. de Breuk meent dat die beide benoemingen van ondergeschikt belang zijn, en stelt voor ze over te laten, aan Burgemeester en Wethouders. De Voorzitter en de hr. Beeringh bestrijden dat voorstel, hetwelk, in omvraag gebragt met 9 tegen twee stemmen (die van de heeren de Breuk en Zurmühlen) wordt verworpen. De hr. Boomsma meent dat het dage- lijksch bestuur eene voordragt van drie personen inoet doenuit welke dan de Baad één kan verkiezen. Daartoe wordt besloten. Aan de orde is een adres van S. Giltjes, uitgever van de Nieuwe Courant van den Helder, Nieuwediep Willems oord, enz. inhoudende het verzoek om aan het hoofd dezer, het wapen der gemeente te mogen drukken, op dezelfde tk'ijze zooals het geschiedt met de Heldersche en Nieuwedie- per Couranten met de plaatsing der advertentien te mogen worden begunstigd. De Voorzitter geeft kennis dat dit adres reeds vroeger aan het dagelijksch bestuur was ingezonden, doch door dit eollegie is verwezen naar den Baad. De Voorzitter beschouwt het wapen als een gemeente eigendom, en heeft gemeend daarover niet te mogen beschikken. De heer Boomsma is niet van dat ge voelen geweest, en weet nog niet wie het regt heeft over het voeren van het wapen te beslissen. De hr. de Breuk vraagt of de concessie aan den hr. C. Bakker Bz., uitgever der Heldersche en Nieuwedieper Courant is verleend, en zoo ja, door wien? De Voorzitter antwoordt dat die door den voormaligen Burgemeester verleend is. De hr. de Breuk vraagt of daarvan bewijzen zijn. De Voorzitter zegt dat er geen schriftelijke bewijzen zijn, maar dat de hr. Bakker hem gezegd heeft er met den voor maligen Burgemeester den hr. In 't Velt over gesproken te hebbendat er toen nog Assessoren warenen hij de ver gunning mondeling had verkregen. De hr. de Breuk gelooft niet dat het wapen in den eigenlijken zin, een gemeente ei gendom kan worden genoemdnoch dat ook vóér het jaar 1848, de Burgemeester het regt had, gemeente eigendom men weg te schenken, hij ontkent de bevoegdheid van den Baad om ten deze te beslissen. De Voorzitter antwoordt, dat hier een bepaalde vraag gedaan is, die met ja of neen moet beantwoord "worden, waarin hij volstrekt geen kwq&tL^^ ziethoewel hij niet zou weten welke actie in te stelten, in casu, de uitgever het wapen zonder toestemming épzijftè'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1861 | | pagina 1